worldwide

worldwide

Ochrana súkromia v našej spoločnosti začína dôverou.

Spoločnosť Merck & Co., Inc. (Rahway, New Jersey, Spojené štáty americké), ktorá mimo územia Spojených štátov amerických a Kanady pôsobí pod názvom MSD, založila v roku 2001 Oddelenie ochrany súkromia (Privacy Office), ktoré je zodpovedné za vývoj a dohliadanie nad politikou ochrany súkromia pri našej činnosti kdekoľvek na svete. Naša politika ochrany súkromia je založená na štyroch hlavných hodnotách, ktoré poskytujú základ pre zodpovedné získavanie, nakladanie a používanie údajov o osobách, a to:

 • berieme ohľad na očakávania jednotlivcov týkajúce sa ochrany súkromia,
 • budovanie a udržiavanie dôvery,
 • prevencia voči narušeniu ochrany súkromia, a
 • súlad so znením aj účelom právnych predpisov na ochranu súkromia a osobných údajov platnými po celom svete.

Naša politika ochrany súkromia je vystavaná na zodpovednosti za ochranu súkromia, spravovaní údajov, ktoré používame pri našej činnosti, konzistentné postupy a štandardy, ktoré zabezpečuje tradícia pri dodržiavaní vysokých etických štandardov pri výkone našej podnikateľskej činnosti, ako takej, a tiež náš neustály dohľad za účelom reflektovania zmien v oblasti ochrany súkromia, najmä z hľadiska technologických zmien a vývoja nášho podnikania. Viac informácii nájdete v našej správe o zodpovednosti spoločnosti, v sekcii politiky ochrany súkromia.

Náš prístup k ochrane dôvernosti Vášho súkromia

Keďže veríme, že dôvera je kľúčová z hľadiska ochrany súkromia a podstatná pre zabezpečenie našich korporátnych cieľov objavovať, vyvíjať a poskytovať inovácie produktov a služieb, ktoré zachraňujú a zlepšujú životy ľudí na celom svete, naša celosvetová politika ochrany súkromia sa sústredí na dva hlavné ciele – vybudovať dôveru v tom, akým spôsobom spolupracujeme s ľuďmi a akým spôsobom získavame, používame a prenášame informácie o ľuďoch z ktorejkoľvek časti sveta:

Nemenné celosvetové štandardy

Už od založenia našej politiky ochrany súkromia v roku 2001 pracujeme na tom, aby sme implementovali a udržiavali globálne konzistentné štandardy ochrany súkromia, tak aby sme poskytli ubezpečenia ohľadom našich povinností pri nakladaní so súkromnými a osobnými údajmi vo všetkých krajinách a oblastiach, a aby sme zabezpečili potvrdenia podľa rámcovej úpravy ochrany súkromia akceptovanej dozornými orgánmi:

 • US-EU Safe Harbor (2001)
 • US-Swiss Safe Harbor (2009)
 • APEC Pravidlá cezhraničnej ochrany súkromia (2013)
 • EÚ Záväzné vnútropodnikové pravidlá (2016)
 • Štít na ochranu osobných údajov medzi EÚ a USA (2016)
 • Štít na ochranu osobných údajov medzi Švajčiarskom a USA (2018)
 • EU Všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov alebo GDPR (2018)

Všetky naše potvrdenia sú založené na našich Pravidlách ochrany súkromia pri cezhraničnom toku.

Transparentnosť

Chápeme, že pre bežných ľudí môže byť zložité a až neúmerne náročné porozumieť všetky rozličné spôsoby, ktorými sú informácie o nich sledované, ponímané, zhromažďované, zdieľané, používané a analyzované či prenesené, a preto využívame viaceré spôsoby na dosiahnutie nášho cieľa – priniesť transparentné informácie o našich činnostiach, ako osobám, ktorých údaje spracovávame, tak dozorným orgánom a ich zástupcom, ktorí posudzujú naše postupy. Hlavnými príkladmi v tomto smere sú:

 • Súkromie v online priestore – naše Pravidlá ochrany súkromia na internete opisujú spôsoby, ktorými spracovávame informácie o ľuďoch, ktorí sú online;
 • Náš Globálne zásady sledovania online podporuje našu internetovú komunikáciu a opisuje spôsoby, ktorými naše webstránky a online služby používajú cookies a ďalšie online identifikačné prvky;
 • Špecifické upozornenia – tieto poskytneme v čase, kedy používate alebo sa zúčastňujete našej služby;
 • Komplexné oznámenia o spracúvaní osobných údajov – tieto sú určené na poskytnutie celkového náhľadu na uplatňovanie našich postupov na jednotlivé zainteresované strany.

Práva dotknutej osoby

Získajte informácie o Vašich právach ako dotknutej osoby.

Prosím použite tento formulár pre akúkoľvek žiadosť týkajúcu sa Vašich osobných údajov spracúvaných v MSD.

Máte otázky ohľadom ochrany súkromia?

Napíšte nám:

Vo veciach humánnych liekov a produktov:
Merck Sharp & Dohme, s.r.o.
Karadžičova 8/A
821 08 Bratislava

Vo veciach veterinárnych liekov a produktov:
Intervet s.r.o.
Na Valentince 3336/4
150 00 Praha 5 – Smíchov
Česká Republika

E-mail:dposlovakia@msd.com