worldwide

worldwide

Cieľom spoločnosti Merck & Co., Inc. (Rahway, NJ, USA), ktorá je mimo USA a Kanady známa ako MSD, je chrániť a zlepšovať životy, a tento cieľ sa vzťahuje aj na rešpektovanie súkromia a ochranu Osobných údajov.

Dátum kontroly : Môže 1. mája 2022
Dátum účinnosti : Môže 1. mája 2022

Snažíme sa podnikať v súlade s našimi hodnotami ochrany súkromia, pretože podľa nás preukazujú náš neochvejný záväzok postupovať eticky a zodpovedne. Uznávame, že inovácie a nové technológie prinášajú neustálu zmenu rizík, očakávaní a právnych predpisov, takže dodržiavame štandardy zodpovednosti v oblasti ochrany Osobných údajov a v reakcii na tieto zmeny sa snažíme promptne prispôsobiť ich používanie.

Tieto Zásady definujú naše globálne štandardy na riadenie a ochranu Osobných údajov spracúvaných našou spoločnosťou alebo v jej mene, ktoré priamo alebo nepriamo pochádzajú z akéhokoľvek štátu Európskeho hospodárskeho priestoru (ďalej len „EHP“), Švajčiarska alebo členských štátov Ázijsko-tichomorskej ekonomickej spolupráce (ďalej len „APEC“) a prenášajú sa do iného štátu vrátane prenosov medzi EHP a APEC. Tieto Zásady opisujú náš kľúčový záväzok dodržiavať naše Pravidiel cezhraničnej ochrany Osobných údajov pre štáty APEC, naše Záväzné vnútropodnikové pravidlá (ďalej len „BCR“), ktoré boli schválené v Európskej únii, a našu vlastnú certifikáciu Štítu na ochranu Osobných údajov medzi EÚ a USA. Tieto sa vzťahujú na naše prevádzky v každom štáte, na každú činnosť zahŕňajúcu informácie o jednotlivcoch realizovanú každou pobočkou alebo divíziou (vrátane akýchkoľvek právnych nástupcov), okrem iného, aj na náš výskum, výrobu, predaj a podnikovú podporu a služby a riešenia v oblasti zdravotnej starostlivosti, a prenosy Osobných údajov potrebných na výkon týchto činností, okrem iného:

 • Výskum a výroba: Vyhodnotenie potrieb a príležitostí na inovácie v oblasti liekov a zdravia; iniciovanie, riadenie a financovanie výskumov; vyhodnotenie a zapojenie riešiteľov, členov vedeckých a etických komisií a obchodných partnerov na podporu našich výskumov a vývoja našich produktov; nábor do výskumov; vyhodnotenie bezpečnosti, účinnosti a kvality našich skúmaných produktov a produktov uvedených na trh; splnenie povinností ohľadne bezpečnosti a kvality produktov vrátane manipulácie s nimi, nahlasovania nežiaducich účinkov a sťažností na kvalitu produktov; predkladanie žiadostí o schválenie a registráciu našich produktov u zdravotníckych regulačných úradov a dodržiavanie súvisiacich právnych, regulačných alebo etických požiadaviek;
 • Predaj: Vyhodnotenie trhov pre naše produkty; reklama, marketing, predaj, distribúcia a dodávka našich produktov; informovanie a zapájanie zákazníkov, ktorí sú zdravotníckymi pracovníkmi, platcov zdravotnej starostlivosti, pacientov a iných koncových používateľov našich produktov, ako aj poskytovateľov starostlivosti pre používateľov našich produktov; sponzorovanie a organizovanie podujatí; vyhodnotenie a zapájanie obchodných partnerov do podpory našich komerčných činností a dodržiavanie príslušných právnych, regulačných a etických požiadaviek;
 • Podniková podpora: nábor, zamestnanie, riadenie, rozvoj a odmeňovanie zamestnancov a komunikácia s nimi; poskytovanie benefitov zamestnancom a ich vyživovaným osobám; vykonávanie hodnotení výkonnosti a talentov zamestnancov; poskytovanie školení a iných programov na vzdelávanie a rozvoj; vedenie disciplinárnych konaní a postupov pri podaní sťažnosti; riešenie podnetov týkajúcich sa etiky a ochrany Osobných údajov a vedenie prešetrovaní; riadenie a zabezpečovanie nášho hmotného a nehmotného majetku a infraštruktúry; obstarávanie tovaru a služieb a platba za ne; plnenie našich záväzkov podnikovej zodpovednosti v oblasti životného prostredia, zdravia a bezpečnosti a iných záväzkov; komunikácia s médiami a dodržiavanie príslušných právnych, regulačných a etických požiadaviek;
 • Služby a riešenia v oblasti zdravotnej starostlivosti: zlepšovanie úrovne starostlivosti poskytovanej pacientom na celom svete prostredníctvom služieb a riešení založených na dôkazoch, zameraných na klinické služby, riešenia zapojenia a zdravotné analýzy.

Tieto Zásady sa tiež vzťahujú na všetkých ľudí, ktorých údaje spracovávame, okrem iného aj našich zákazníkov vrátane zdravotníckych pracovníkov; perspektívnych, aktuálnych aj bývalých zamestnancov a nimi vyživované osoby, pacientov, poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, riešiteľov a účastníkov výskumu, členov vedeckých a etických komisií, obchodných partnerov, investorov a akcionárov, štátnych úradníkov a iné zúčastnené strany.

Všetci zamestnanci spoločnosti a Senior Leaders majú kľúčové povinnosti týkajúce sa ochrany Osobných údajov, ktoré musia dodržiavať.

Uznávame, že neúmyselné chyby a nesprávne posúdenia ochrany údajov o jednotlivcoch môžu týchto jednotlivcov vystaviť rizikám narušenia súkromia a našu spoločnosť rizikám straty dobrého mena, prevádzkovým a finančným rizikám a rizikám v oblasti compliance. Poskytneme náležité školenie o týchto Zásadách všetkým zamestnancom a inému personálu, ktorí majú stály alebo pravidelný prístup k Osobným údajom a ktorí sa zapájajú do získavania údajov alebo vývoja nástrojov používaných na spracovanie Osobných údajov. Každý zamestnanec našej spoločnosti a iná osoba, ktorá pre nás spracováva informácie o jednotlivcoch, je zodpovedná za pochopenie a dodržiavanie jej povinností vyplývajúcich z týchto Zásad a príslušných právnych predpisov.

Naše hodnoty a štandardy ochrany Osobných údajov

Uplatňujeme naše hodnoty ochrany Osobných údajov vo všetkom, čo robíme a čo sa týka ľudí, vrátane toho, ako používame naše štandardy ochrany Osobných údajov. Naše štyri hodnoty ochrany Osobných údajov sú:

Rešpekt

Dôvera

Predchádzanie škodám

Dodržiavanie predpisov

Uznávame, že obavy súvisiace s ochranou Osobných údajov sa často týkajú podstaty toho, kto sme, ako vnímame svet a ako sami seba definujeme, takže sa snažíme rešpektovať pohľad a záujmy jednotlivcov a komunít, a byť spravodliví a transparentní v tom, ako používame a sprístupňujeme informácie o nich.

Vieme, že dôvera je pre náš úspech zásadná, a preto sa snažíme vybudovať a chrániť dôveru našich zákazníkov, zamestnancov, pacientov a iných zúčastnených strán v tom, ako rešpektujeme súkromie a chránime údaje o jednotlivcoch.

Chápeme, že zneužitie údajov o jednotlivcoch môže jednotlivcom spôsobiť hmotné aj nehmotné škody, a preto sa snažíme predchádzať materiálnym, finančným škodám, poškodeniu dobrého mena a iným typom škôd súvisiacim s ochranou Osobných údajov.

Naučili sme sa, že právne predpisy a nariadenia nemôžu vždy udržiavať tempo s rýchlymi zmenami v technológiách, s tokom údajov a so súvisiacimi zmenami rizík a očakávaní ohľadom ochrany Osobných údajov, a preto sa snažíme konať v súlade s duchom aj literou zákonov a nariadení na ochranu súkromia a Osobných údajov spôsobom, ktorý vedie ku konzistentnosti a efektívnosti prevádzky našich globálnych obchodných činností.

 1. Štandardy na ochranu Osobných údajov zahŕňame do všetkých činností, postupov, technológií a vzťahov s tretími stranami, ktoré používajú Osobné údaje. Vytvorili sme systém kontroly ochrany Osobných údajov pre naše procesy a technológie, ktorý je v súlade s našimi hodnotami a štandardmi ochrany Osobných údajov a platnými Právnymi predpismi. Našich osem princípov ochrany Osobných údajov uvedených nižšie je krátkym zhrnutím našich štandardov ochrany Osobných údajov a kľúčových požiadavky na procesy, činnosti a ich podporné technológie.

  Princíp ochrany Osobných údajov

  Naše kľúčové záväzky

  1. Nevyhnutnosť – pred získaním, použitím alebo sprístupňovaním Osobných údajov definujeme a dokumentujeme konkrétne určené a legitímne obchodné účely, na ktoré sú potrebné.

  • Stanovujeme a dokumentujeme, ako dlho sú Osobné údaje potrebné na tieto definované obchodné účely a plnenie príslušných zákonných povinností.
  • Nezískavame, nepoužívame ani nesprístupňujeme viac Osobných údajov ako je potrebné, ani ich neuchovávame v identifikovateľnej forme dlhšie ako je potrebné na tieto definované obchodné účely a plnenie príslušných zákonných povinností.
  • Údaje anonymizujeme, keď obchodné potreby vyžadujú, aby sa tieto informácie o aktivite alebo procese uchovávali dlhšie.
  • Zabezpečujeme, aby tieto požiadavky nevyhnutnosti boli zahrnuté do akejkoľvek podpornej technológie, a aby boli oznámené tretím stranám, ktoré podporujú danú aktivitu alebo proces.

  2. Čestnosť – nespracovávame Osobné údaje spôsobom, ktorý je nespravodlivý voči osobám, ktorých sa tieto údaje týkajú.

  • Stanovujeme, či navrhované získavanie, využívanie alebo iné spracovanie Osobných údajov predstavuje pravdepodobné a/alebo závažné riziko hmotnej alebo nehmotnej škody pre jednotlivcov v súlade s našou hodnotou na ochranu Osobných údajov Predchádzanie škodám.
  • Ak povaha údajov, typ osôb alebo aktivity predstavuje pravdepodobné a/alebo závažné riziko hmotnej či nehmotnej škody pre jednotlivcov, zabezpečujeme, aby riziko škody bolo vyvážené zodpovedajúcimi prínosmi pre týchto jednotlivcov alebo naším poslaním zachraňovať a zlepšovať životy a zmiernené opatreniami, bezpečnostnými prvkami a mechanizmami, ktoré sme zaviedli.
  • Ak sa javí, že riziko prevyšuje prínosy pre jednotlivcov, spracovávame len tie Citlivé informácie alebo Osobné údaje, pre ktoré máme výslovný súhlas jednotlivcov, ako je výslovne vyžadované alebo výslovne povolené platnými právnymi predpismi alebo ako je výslovne schválené príslušným regulačným úradom.
  • Dokumentujeme analýzy rizika a v rámci podpornej technológie vytvárame požadované mechanizmy na získanie a preukázanie súhlasu.

  3. Transparentnosť – nespracovávame Osobné údaje spôsobom ani na účely, ktoré nie sú transparentné.

  • Všetci jednotlivci, o ktorých spracovávame Osobné údaje na základe týchto Zásad, budú mať právo na kópiu týchto Zásad. Kópie týchto Zásad sprístupníme on-line na webovej stránke https://www.msdprivacy.com. Global Privacy Office poskytne elektronické a/alebo vytlačené kópie týchto Zásad na požiadanie na adresy uvedené v Časti 3.a. nižšie.
  • Keď sa Osobné údaje získavajú priamo od jednotlivcov, informujeme ich pred získaním týchto informácií jasným, zrejmým a jednoducho prístupným oznámením o ochrane Osobných údajov alebo podobnými prostriedkami (1) o subjekte alebo subjektoch našej spoločnosti zodpovedných za spracovanie, (2) o kontaktných údajoch nášho vedúceho úradníka pre ochranu Osobných údajov a/alebo regionálneho/miestneho úradníka pre ochranu údajov, (3) o tom, aké údaje sa budú získavať, (4) o účeloch, na ktoré sa budú používať, (5) o právnych základoch pre naše spracovanie, (6) o tom, komu budú poskytnuté vrátane akýchkoľvek požiadaviek poskytnúť Osobné údaje na základe zákonných požiadaviek štátnych úradov, (7) o tom, či, a ako budú Osobné údaje prenesené do iných krajín vrátane príslušných krajín, ak je to možné, (8) o tom, ako dlho budú uchovávané alebo o kritériách na základe ktorých o tom rozhodneme, (9) o spôsobe, ako možno položiť otázku týkajúcu sa ochrany Osobných údajov, podať podnety alebo uplatňovať svoje práva týkajúce sa ich Osobných údajov, (10) o tom, ako môžu odvolať súhlas, ktorý poskytli, (11) o ich práve podať sťažnosť dozornému orgánu, (12) o akejkoľvek povinnosti poskytnúť Osobné údaje a o následkoch ich neposkytnutia, (13) o akomkoľvek automatizovanom rozhodovaní vrátane profilovania, ktoré vykonáme a (14) o odkaze na tieto Zásady, pokiaľ je to možné a primerané. Naše kompletné oznámenia o ochrane Osobných údajov pre mnohých z našich zúčastnených strán sú k dispozícii na webovej stránke https://www.msdprivacy.com.
  • Ak sa Osobné údaje získavajú pozorovaním, snímaním alebo inými nepriamymi prostriedkami, nemusí byť možné poskytnúť oznámenie o ochrane Osobných údajov priamo jednotlivcovi v čase ich získania. V takýchto prípadoch zabezpečujeme transparentnosť voči jednotlivcovi prostredníctvom iných prostriedkov, tým, že sú zverejnené alebo vytlačené na príslušnom zariadení či v materiáloch spojených so zariadením, pomocou ktorého budú informácie získavané.
  • Keď sa Osobné údaje získavajú prostredníctvom webových stránok, mobilnej aplikácie alebo inou on-line aplikáciou alebo zdrojom, dodržiavame štandardy špecifické pre danú technológiu stanovené v našich internetových Zásadách na ochranu Osobných údajov a v našom záväzku ochrany Osobných údajov pri používaní súborov cookie na zabezpečenie splnenia požiadavky transparentnosti v súlade s týmito Zásadami.
  • Keď sa Osobné údaje získavajú z iných zdrojov a nie na pokyn našej spoločnosti, pred ich získaním si písomne overíme, že poskytovateľ údajov informoval jednotlivcov o spôsoboch a účeloch, na ktoré spoločnosť plánuje údaje použiť. Ak písomné overenie nemožno od poskytovateľa údajov získať, použijeme len anonymizované údaje, alebo pred použitím Osobných údajov informujeme dotknuté osoby prostredníctvom oznámenia o ochrane Osobných údajov alebo podobných prostriedkov (1) o subjekte alebo subjektoch našej spoločnosti zodpovedných za spracovanie, (2) o kontaktných údajoch nášho vedúceho úradníka pre ochranu Osobných údajov a/alebo regionálneho/miestneho úradníka pre ochranu údajov, (3) o tom, aké údaje budeme používať, (4) o účeloch, na ktoré sa budú používať, (5) o právnych základoch pre naše spracovanie, (6) o tom, komu budú poskytnuté, (7) o tom, či, a ako budú Osobné údaje prenesené do iných krajín vrátane príslušných krajín, ak je to možné, (8) o tom, ako dlho budú uchovávané alebo o kritériách na základe ktorých o tom rozhodneme, (9) o spôsobe, ako možno položiť otázku týkajúcu sa ochrany Osobných údajov, podať podnety alebo uplatňovať svoje práva týkajúce sa ich Osobných údajov, (10) o tom, ako môžu odvolať súhlas, ktorý poskytli, (11) o ich práve podať sťažnosť dozornému orgánu, (12) o akejkoľvek povinnosti poskytnúť Osobné údaje a o následkoch ich neposkytnutia, (13) o akomkoľvek automatizovanom rozhodovaní vrátane profilovania, ktoré vykonáme a (14) o odkaze na tieto Zásady, pokiaľ je to možné a primerané.
  • Zabezpečujeme, aby nevyhnutné mechanizmy transparentnosti vrátane nástrojov na podporu žiadostí týkajúcich sa práv jednotlivca boli zapracované do podporných technológií, a aby tretie strany, ktoré podporujú príslušnú aktivitu alebo proces, nespracovávali informácie o jednotlivcoch spôsobom, ktorý nie je v súlade s tým, čo sa jednotlivci dozvedeli prostredníctvom oznámenia o ochrane Osobných údajov alebo prostredníctvom ďalších overiteľných prostriedkov, o tom čo my alebo iné subjekty pracujúce pre nás budeme s týmito informáciami robiť.

  4. Obmedzenie účelu – Osobné údaje používame len v súlade s princípmi Nevyhnutnosti a Transparentnosti.

  • Ak sa pre Osobné údaje, ktoré boli získané predtým, stanovia nové legitímne obchodné účely, získame súhlas jednotlivca na nové použitie Osobných údajov alebo zabezpečíme, aby bol tento nový obchodný účel v súlade s účelom opísaným v oznámení o ochrane Osobných údajov alebo iným mechanizmom transparentnosti, ktorý bol predtým jednotlivcovi poskytnutý, a tiež mu bol obsahovo podobný. Zlučiteľnosť stanovíme na základe (1) akéhokoľvek prepojenia medzi pôvodnými účelmi a navrhovaným novým účelom, (2) odôvodnených očakávaní jednotlivca, (3) povahy Osobných údajov, (4) následkoch ďalšieho spracovania pre jednotlivca a (5) bezpečnostných opatrení, ktoré sme zaviedli.
  • Tento princíp neuplatňujeme na anonymizované údaje, alebo ak používame Osobné údaje výlučne na účely historického alebo vedeckého výskumu a (1) Etická komisia alebo iný príslušný subjekt stanovili, že riziká pre ochranu Osobných údajov a pre iné práva jednotlivcov pri použití týchto údajov sú prijateľné, (2) zaviedli sme vhodné bezpečnostné opatrenia na zabezpečenie minimalizácie údajov, ako je pseudonymizácia a (3) sú dodržané všetky ostatné platné právne predpisy.
  • Zabezpečujeme, aby obmedzenie účelu bolo zapracované do akejkoľvek podpornej technológie vrátane akýchkoľvek možností nahlasovania a zdieľania údajov smerom nadol.

  5. Kvalita údajov – budeme uchovávať správne, úplné a aktuálne Osobné údaje v súlade s ich plánovaným použitím.

  • Zabezpečujeme, aby boli do podporných technológií zapracované mechanizmy na pravidelné hodnotenie údajov, na potvrdenie správnosti údajov voči ich zdrojom a downstream systémom.
  • Zabezpečujeme, aby bola správnosť a aktuálnosť Citlivých údajov overovaná pred ich použitím, vyhodnotením, analýzou, nahlásením alebo iným spracovaním, ktoré predstavuje riziko nespravodlivého postupu vo vzťahu k jednotlivcom, ak by sa použili nesprávne alebo neaktuálne údaje.
  • Ak naša spoločnosť alebo tretie strany pracujúce pre našu spoločnosť vykonajú zmeny Osobných údajov, zabezpečíme, aby tieto zmeny boli oznámené príslušným jednotlivcom včas, ak je to rozumne možné.

  6. Bezpečnosť – zavádzame bezpečnostné opatrenia na ochranu Osobných údajov a Citlivých údajov pred stratou, zneužitím a neoprávneným prístupom, zverejnením, zmenou alebo zničením.

  • Zaviedli sme komplexný bezpečnostný systém a používame bezpečnostné kontroly, ktoré sú založené na citlivosti údajov a úrovni rizika aktivity po zohľadnení osvedčených postupov týkajúcich sa aktuálnej technológie a nákladov na ich vykonanie. Súčasťou našich funkčných bezpečnostných Zásad sú, okrem iného, aj štandardy obchodnej kontinuity a obnovy po katastrofe, šifrovanie, identita a riadenie prístupu, klasifikácii údajov, riadenie incidentov porušenia ochrany, kontrola prístupu k sieti, fyzické zabezpečenie a riadenie rizík.

  7. Prenos údajov – sme zodpovední a zachovávame ochranné opatrenia pre Osobné údaje pri ich prenose do alebo z iných organizácií alebo pri cezhraničných prenosoch

  (1) Osobné údaje prenášame v rámci našej spoločnosti, ak sú splnené nasledujúce požiadavky:

  (1) zdieľanie je nevyhnutné na splnenie účelu, na ktorý boli Osobné údaje pôvodne získané, alebo na iný oprávnený záujem spoločnosti, a (2) účel, na ktorý majú byť zdieľané, a skutočnosť, že budú zdieľané je v súlade s oznámením o ochrane Osobných údajov alebo iným mechanizmom transparentnosti, ktorý bol predtým poskytnutý jednotlivcovi v čase, kedy boli Osobné údaje pôvodne získané, a jednotlivec v prípade potreby poskytol svoj súhlas, (3) keď jedna z dcérskych spoločností našej spoločnosti koná pri spracovaní Osobných údajov výlučne v mene inej dcérskej spoločnosti našej spoločnosti, (4) ak to vyžadujú právne predpisy, tieto dcérske spoločnosti našej spoločnosti uzatvoria interné zmluvy o spracovaní Osobných údajov v súlade s princípom č. 8 týchto Zásad.

  (2) Osobné informácie prenášame tretím stranám alebo umožňujeme, aby ich mohli spracovávať, ak sú splnené nasledujúce požiadavky, a taktiež sme povinní zabezpečiť, že tretie strany, s ktorými spolupracujeme, splnili tieto požiadavky:

  • Ak je úlohou tretej strany spracovávať Osobné údaje pre našu spoločnosť alebo v jej mene, pred poskytnutím Osobných údajov tretej strane alebo zapojením tretej strany: (1) vykonáme náležitú analýzu ochrany Osobných údajov na vyhodnotenie postupov a rizík ochrany Osobných údajov súvisiacich s týmito tretími stranami, (2) získame zmluvné záruky od týchto tretích strán, že budú Osobné údaje spracovávať len v súlade s pokynmi našej spoločnosti a v súlade s týmito Zásadami, okrem iného aj vrátane 8 princípov ochrany Osobných údajov a iných štandardov uvedených v týchto Zásadách a platných právnych predpisoch, a že včas oznámia našej spoločnosti akýkoľvek Incident týkajúci sa Osobných údajov vrátane akejkoľvek nemožnosti dodržať štandardy stanovené v týchto Zásadách a platných právnych predpisoch alebo Incidentu týkajúceho bezpečnosti a budú spolupracovať na promptnej náprave akéhokoľvek podstatného incidentu a na riešení individuálnych práv uvedených v Časti 2 nižšie, a že nebudú zapájať inú spoločnosť do spracovania Osobných údajov bez nášho písomného súhlasu a bez uzavretia zmluvy ukladajúcej obdobné povinnosti týkajúce sa ochrany Osobných údajov, a že vymažú alebo nám vrátia všetky Osobné údaje po ukončení poskytovania služieb alebo na základe našej žiadosti, a že našej spoločnosti umožnia audit a monitorovanie ich postupov počas trvania spracovania za účelom preverenia dodržiavania týchto požiadaviek. Navyše, ak tretia strana spracováva Osobné údaje, ktoré pochádzajú z krajiny alebo územia s právnymi predpismi obmedzujúcimi prenos Osobných údajov, zabezpečíme, aby prenos tretím stranám spĺňal požiadavky na cezhraničný prenos údajov uvedené v bode (3) nižšie.
  • Ak je úlohou tretej strany poskytnúť Osobné údaje našej spoločnosti, pred získaním Osobných údajov od tretej strany zabezpečíme, aby boli dodržané požiadavky na Transparentnosť pri získavaní Osobných údajov z iných zdrojov, a nie nevyhnutne na základe pokynu našej spoločnosti, a získame zmluvné vyhlásenia tretej strany, že poskytnutím Osobných údajov našej spoločnosti nedochádza k porušeniu žiadnych právnych predpisov ani práv iných tretích strán.
  • Ak je úlohou tretej strany prijať údaje od našej spoločnosti na spracovanie, ktoré nie je na pokyn našej spoločnosti, pred poskytnutím údajov tretej strane zabezpečíme, aby boli údaje anonymizované a od tejto tretej strany získame písomné záruky, že Osobné údaje sa použijú len na obchodné účely stanovené v písomnej zmluve a v súlade s platnými právnymi predpismi, a že sa tretia strana nebude pokúšať o spätnú identifikáciu údajov.
  • Ak sa prenos tretej strane vyžaduje na ochranu oprávnených záujmov jednotlivca alebo našej spoločnosti, môžeme preniesť údaje: (1) na účely prevencie voči podvodom alebo presadzovania a ochrany práv a majetku spoločnosti, (2) na ochranu Osobnej bezpečnosti našich zamestnancov alebo tretích osôb v našich priestoroch a (3) na ochranu našich aktív prijatím nápravných bezpečnostných opatrení, ak máme dôvodné podozrenie, že došlo k nezákonnej činnosti alebo závažnému pochybeniu.
  • Ak je tretia strana cieľom akvizície alebo ovládnutia našou spoločnosťou, (1) pred uzavretím zmluvy o nadobudnutí tretej strany alebo nadobudnutí riadiaceho podielu v tretej strane vykonávame hĺbkovú analýzu na hodnotenie postupov a rizík ochrany Osobných údajov spojených s predmetnou transakciou a (2) uzatvoríme zmluvu o prenose údajov, ktorá stanovuje podmienky, za ktorých možno Osobné údaje sprístupniť a príslušné povinnosti našej spoločnosti a tretej strany.
  • Ak je úlohou tretej strany nadobudnúť celé podnikanie spoločnosti alebo jeho časť, pred zdieľaním Osobných údajov v súvislosti s prevodom akejkoľvek časti podnikania našej spoločnosti (1) uzatvoríme s treťou stranou zmluvu o prenose údajov, ktorá stanovuje podmienky, za ktorých možno Osobné údaje sprístupniť kupujúcemu, vrátane primeraných obmedzení týkajúcich sa prípustného použitia Osobných údajov a dodržania štandardov stanovených v týchto Zásadách a platných právnych predpisoch, (2) pred zdieľaním vyhodnotíme všetky elementy údajov o jednotlivcoch za účelom vyhodnotenia požiadavky zdieľania, (3) získame súhlas na poskytnutie Osobných údajov alebo Citlivých údajov v súlade s princípom Transparentnosti a Obmedzenia účelu podľa týchto Zásad a (4) budeme požadovať, aby tretia strana našej spoločnosti okamžite oznámila akýkoľvek Incident týkajúci sa ochrany Osobných údajov vrátane nemožnosti dodržať štandardy stanovené v týchto Zásadách a v platných právnych predpisoch, a aby tretia strana spolupracovala na promptnej náprave akéhokoľvek závažného Incidentu alebo upustila od spracovania relevantných Osobných údajov.

  (3) Osobné údaje prenášame cez hranice štátov vrátane prenosu do Spojených štátov amerických alebo sú takto prenášané v mene našej spoločnosti v súlade s týmito Zásadami. Na prenos Osobných údajov z krajiny alebo územia s právnymi predpismi obmedzujúcimi prenos Osobných údajov, budeme tieto Zásady uplatňovať popri dodržaní akýchkoľvek požiadaviek stanovených týmito právnymi predpismi (vrátane použitia akýchkoľvek mechanizmov požadovaných pre cezhraničné prenosy).

  8. Právna prípustnosť – Osobné údaje spracovávame, len ak boli splnené požiadavky stanovené platnými právnymi predpismi.

  • Zatiaľ čo ostatných sedem princípov ochrany Osobných údajov ako aj Práva jednotlivca popísané nižšie slúžia na zabezpečenie splnenia požiadaviek väčšiny právnych predpisov na ochranu súkromia a Osobných údajov, ktoré sa vzťahujú na naše podnikanie po celom svete, v niektorých krajinách je potrebné splniť ďalšie požiadavky, okrem iného vrátane nasledujúcich:

   1) ak sa to vyžaduje, získame osobitnú formu súhlasu na určité spracovanie Osobných údajov, okrem iného aj súhlas zamestnaneckej rady alebo inými zástupcov zamestnancov;

   2) ak sa to vyžaduje, zaregistrujeme spracovanie Osobných údajov na príslušnom regulačnom úrade na ochranu súkromia alebo na ochranu Osobných údajov alebo ho požiadame o udelenie súhlas s týmto spracovaním;

   3) ak sa to vyžaduje, poskytneme širšie práva (napríklad práva prístupu a opravy), ako sú stanovené v týchto Zásadách;

   4) ak sa to vyžaduje, ďalej obmedzíme dobu uchovávania Osobných údajov a

   5) ak sa to vyžaduje, uzavrieme zmluvy s osobitnými zmluvnými ustanoveniami vrátane zmlúv na cezhraničný prenos Osobných údajov tretím stranám,

   6) ak sa to vyžaduje, sprístupníme Osobné údaje na základe zákonnej žiadosti verejných orgánov, ako aj na účely národnej bezpečnosti alebo žiadosti orgánov činných v trestnom konaní.

   V prípade konfliktu medzi týmito Zásadami a príslušnými právnymi predpismi bude rozhodujúci štandard, ktorý poskytuje jednotlivcovi vyššiu mieru ochrany.

 2. Bezodkladne budeme riešiť žiadosti pri výkone práv jednotlivcov na prístup k Osobným údajom, ich doplnenie, opravu alebo vymazanie, námietky voči spracovaniu ich Osobných údajov alebo uplatnenia iných práv týkajúcich sa Osobných údajov.
  1. Prístup, oprava, vymazanie a iné práva – Na základe Právnych predpisov väčšiny krajín, v ktorých pôsobíme, majú jednotlivci právo na prístup k ich Osobným údajom a na doplnenie, opravu alebo vymazanie tých údajov, ktoré sú nesprávne, neúplné alebo neaktuálne. Vyhovieme všetkým žiadostiam jednotlivcov na prístup, opravu a odstránenie Osobných údajov v súlade s Časťou 3a nižšie. Ak sa žiadosť na prístup, opravu alebo vymazanie spravuje Právnymi predpismi, ktoré poskytujú jednotlivcom väčšiu mieru ochranu, zabezpečíme, aby boli splnené aj tieto ďalšie požiadavky týchto Právnych predpisov. V niektorých krajinách majú jednotlivci v súvislosti s ich Osobnými údajmi aj iné práva, ako napríklad právo na obmedzenie spracovania, namietanie voči spracovaniu (pozrite si tiež časť 2b nižšie) a právo na prenos ich údajov inému poskytovateľovi služieb. Budeme rešpektovať práva týkajúce sa údajov v súlade s príslušnými Právnymi predpismi.
  2. Voľba – V súlade s našimi hodnotami, ktorými sú „Rešpekt“ a „Dôvera“, si ctíme námietky jednotlivcov voči spracovaniu Osobných údajov, okrem iného aj odhlásenia sa z programov alebo aktivít, do ktorých sa predtým prihlásili, námietky voči spracovaniu ich Osobných údajov na priamu marketingovú komunikáciu, komunikáciu zacielenú na nich na základe ich Osobných údajov a akéhokoľvek vyhodnotenie alebo rozhodnutia o nich, ktoré ich môžu významne ovplyvniť, využívaním automatického rozhodovania, vrátane profilovania alebo využitia algoritmov.
   1. Okrem prípadov, keď to zakazujú Právne predpisy, môžeme odmietnuť takúto voľbu, v prípade, že by voľbu bránila našej spoločnosti pri: (1) dodržiavaní Právnych predpisov alebo etickej povinnosti vrátane prípadov, keď sme povinní sprístupniť Osobné údaje na základe zákonnej žiadosti verejných orgánov, ako aj na účely národnej bezpečnosti alebo žiadosti orgánov činných v trestnom konaní, (2) prešetrení, uplatňovaní a obhajovaní právnych nárokov a (3) plnení zmluvy, riadení vzťahov alebo zapájaní sa do iných prípustných obchodných činností, ktoré sú v súlade s princípmi Transparentnosti a Obmedzenia účelu a boli uzavreté v závislosti na údajoch o dotknutých osobách. Do pätnástich pracovných dní od akéhokoľvek rozhodnutia o odmietnutí voľby v súlade s týmito Zásadami toto rozhodnutie zdokumentujeme a oznámime žiadateľovi.
 3. Bezodkladne odpovieme na všetky otázky, sťažnosti a podnety ohľadne ochrany Osobných údajov a budeme reagovať na akékoľvek potenciálne Incidenty týkajúce sa Osobných údajov alebo Incidenty týkajúce sa bezpečnosti a postúpime ich ďalej.
  1. Akýkoľvek jednotlivec, o ktorom spracovávame Osobné údaje v rozsahu týchto Zásad, môže kedykoľvek položiť otázku, podať sťažnosť alebo vzniesť podnet našej spoločnosti vrátane žiadosti o zoznam všetkých pobočiek našej spoločnosti, ktoré podliehajú týmto Zásadám. Od svojich zamestnancov a všetkých, čo konajú v mene alebo za našu spoločnosť, očakávame, že bezodkladne oznámia, ak majú dôvod domnievať sa, že platné Právne predpisy im môžu brániť dodržiavať tieto Zásady. Akákoľvek otázka, sťažnosť alebo podnet vznesený jednotlivcom alebo akékoľvek oznámenie zamestnanca alebo inej osoby, ktorá koná v mene alebo za našu spoločnosť, má byť adresované Global Privacy Office:
   1. E-mailom na adresu: msd_privacy_office@msd.com
   2. Poštou na adresu: Privacy Office, Merck & Co., Inc., UG4B-24, 351 N. Sumneytown Pike, North Wales, Pennsylvania, USA 19454.
  2. Od zamestnancov a dodávateľov sa očakáva, že budú bezodkladne informovať Global Privacy Office alebo povereného Privacy Stewarda pre príslušnú oblasť o akýchkoľvek otázkach, sťažnostiach alebo podnetoch týkajúcich sa postupov ochrany Osobných údajov našej spoločnosti.
  3. Global Privacy Office posúdi a prešetrí alebo bude spolupracovať s Oddelením pre etické, právne otázky a/alebo otázky dodržiavania predpisov, aby sa prešetrili všetky otázky, sťažnosti alebo podnety týkajúce sa postupov ochrany Osobných údajov našej spoločnosti, či už ich dostane priamo od zamestnancov alebo iných osôb, či prostredníctvom tretích strán, okrem iného vrátane regulačných úradov, orgánov dohľadu a iných verejných orgánov. Jednotlivcovi alebo subjektu, ktorý našej spoločnosti položí otázku, predloží sťažnosť alebo podá podnet, odpovieme do tridsiatich (30) kalendárnych dní, ak Právne predpisy alebo žiadosť tretej strany nevyžadujú odpoveď v kratšej lehote alebo ak okolnosti, ako napríklad súbežne prebiehajúce vyšetrovanie verejnými orgánmi, nevyžadujú dlhšiu lehotu, v tomto prípade bude jednotlivec alebo iný žiadateľ písomne informovaný čo možno najskôr o všeobecnej povahe okolností vedúcich k zdržaniu.
  4. Global Privacy Office spolu s Právnym oddelením a Oddelením pre dodržiavanie predpisov bude spolupracovať v nadväznosti na dopyt, kontrolu alebo vyšetrovanie dozorného orgánu na ochranu Osobných údajov.
  5. V prípade sťažností, ktoré nemožno vyriešiť medzi našou spoločnosťou a jednotlivcom, ktorý podal sťažnosť, naša spoločnosť súhlasí s tým, že sa zúčastní nasledujúcich konaní na riešenie sporov pri prešetrovaní a riešení sťažností na vyriešenie sporov v súlade s týmito Zásadami, v každom prípade sa však na jednotlivcov so sídlom v EHP alebo jednotlivcov, ktorých Osobné údaje spadajú pod ochranu Právnych predpisov na ochranu Osobných údajov krajiny EHP a sú prenášané mimo EHP, sa vzťahujú ustanovenia Časti 3.f. týchto Zásad uvedené nižšie:
   1. v prípade sporov týkajúcich sa Osobných údajov prijatých našou spoločnosťou zo Švajčiarska naša spoločnosť súhlasí, že bude spolupracovať so švajčiarskym úradom FDPIC;
   2. v prípade sporov týkajúcich sa prenosu Osobných údajov súvisiacich s riadením ľudských zdrojov a získané v súvislosti s pracovnoprávnym vzťahom v EHP sa naša spoločnosť tiež zaväzuje spolupracovať s príslušným orgánom ochrany Osobných údajov v rámci Európskej únie;
   3. v prípade sporov týkajúcich sa všetkých ostatných Osobných údajov spadajúcich pod tieto Zásady, okrem iného aj tých, ktoré sa týkajú dodržiavania globálnych pravidiel pre cezhraničnú spoluprácu v oblasti ochrany Osobných údajov (ďalej len „CBPR“) v rámci Ázijsko-tichomorskej ekonomickej spolupráce (ďalej len „APEC“), Štítu ochrany Osobných údajov medzi EÚ a USA a Štítu ochrany Osobných údajov medzi Švajčiarskom a USA, naša spoločnosť súhlasí s riešením sporov prostredníctvom systému TRUSTe, poskytovateľa riešenia sporov usadeného v Spojených štátoch amerických. Jednotlivci, ktorí našej spoločnosti položia otázku alebo podajú podnet a ktorí od nás nedostanú potvrdenie o ich prijatí, alebo ktorí si myslia, že ich odpoveď či podnet neboli náležite riešené, sa môžu obrátiť na Program riešenia sporov TRUSTe prostredníctvom internetu, poštou alebo faxom. Dopyty poštou alebo faxom by mali uvádzať spoločnosť Merck & Co., Inc. (Rahway, NJ, USA) alebo MSD ako spoločnosť, ktorej bola položená otázka alebo zaslaný podnet, opis podnetu týkajúceho sa Osobných údajov, meno osoby predkladajúcej dopyt, a to, či môže program TRUSTe poskytovať údaje o dopyte našej spoločnosti. TRUSTe bude na riešení týchto sporov spolupracovať s našou spoločnosťou.
    1. Online
    2. Fax: +1-415-520-3420
    3. Pošta: Watchdog Complaints, TRUSTe, 835 Market Street, Suite 800, Box 137 San Francisco, CA, USA 94103-1905
   4. Informácie o programe TRUSTe alebo postupe riešenia sporov pomocou programu TRUSTe nájdete na internetovej stránke programu TRUSTe alebo môžete o tieto informácie požiadať TRUSTe poštou alebo faxom prostredníctvom kontaktných údajov uvedených vyššie. Riešenie sporu v rámci programu TRUSTe bude vedené v angličtine;
   5. v prípade akýchkoľvek sporov spadajúcich pod Štít ochrany Osobných údajov medzi EÚ a USA a medzi Švajčiarskom a USA, ktoré nie sú vyriešené podľa vyššie uvedených bodov v tejto časti, majú jednotlivci možnosť iniciovať rozhodcovské konanie v súlade s postupmi Komisie Štítu ochrany Osobných údajov, ktoré sú vytvorené na základe Štítu ochrany Osobných údajov medzi EÚ a USA alebo medzi Švajčiarskom a USA, pričom výsledok tohto konania je právne záväzný.
  6. Všetci jednotlivci s pobytom v EHP alebo jednotlivci, ktorých Osobné údaje spadajú pod ochranu Právnych predpisov na ochranu Osobných údajov krajiny EHP a sú prenášané mimo EHP, a ktorých Osobné údaje sú spracovávané podľa týchto Zásad, majú na základe týchto Zásad právo kedykoľvek uplatniť požiadavky týchto Zásad ako oprávnená tretia strana, vrátane práva podať žalobu na súd, ktorou môžu žiadať nápravy za porušenie práv jednotlivca vyplývajúcich z týchto Zásad (ako je uvedené v Časti 2 vyššie) a práva na náhradu škody spôsobenej takýmto porušením. Jednotlivci s pobytom v EHP alebo jednotlivci, ktorých Osobné údaje spadajú pod ochranu Právnych predpisov na ochranu Osobných údajov krajiny EHP a sú prenášané mimo EHP (na účely objasnenia vrátane USA), môžu na základe týchto Zásad vznieť nárok alebo podať sťažnosť voči spoločnostiam Merck, Sharp & Dohme (Europe) Inc. – Belgium Branch (ďalej len „MSD Europe“):
   1. na súdoch alebo na úrade na ochranu Osobných údajov v príslušnej krajine EHP, z ktorej boli ich Osobné údaje prenesené,
   2. na súdoch alebo na úrade na ochranu Osobných údajov v krajine EHP ich obvyklého pobytu, alebo
   3. na súdoch v Belgicku alebo belgickej komisii pre ochranu Osobných údajov.
  7. Naša spoločnosť odpovie jednotlivcovi alebo subjektu, ktorý našej spoločnosti položí otázku, podá sťažnosť alebo podnet, do tridsiatich (30) kalendárnych dní, ak Právne predpisy alebo žiadosť tretej strany nevyžadujú odpoveď v kratšej lehote alebo ak si okolnosti vyžadujú dlhšie lehotu, pričom v takom prípade bude o tom žiadateľ písomne informovaný.
 4. Sme zodpovední za dodržiavanie našich hodnôt a štandardov ochrany Osobných údajov.
  1. Pobočka našej spoločnosti zodpovedná za kroky, ktoré vedú k závažnému Incidentu týkajúcemu sa Osobných údajov alebo Incidentu týkajúcemu sa bezpečnosti, je finančne zodpovedná za akékoľvek nároky na odškodnenie alebo pokutu či inú sankciu vyplývajúcu z Incidentu týkajúceho sa Osobných údajov alebo Incidentu týkajúceho sa bezpečnosti.
   1. V spolupráci a na pokyn Global Privacy Office je MSD Europe zodpovedná za zabezpečenie podniknutia primeraných krokov na riešenie údajných porušení týchto Zásad pobočkami našej spoločnosti mimo EHP týkajúcich sa jednotlivcov s pobytom v EHP alebo jednotlivcov, ktorých Osobné údaje spadajú pod ochranu Právnych predpisov na ochranu Osobných údajov krajiny EHP a sú prenášané mimo EHP, a ak je to potrebné, za zaplatenie pokút alebo iných sankcií alebo náhrady škody za porušenie týchto Zásad týkajúcich sa jednotlivcov s pobytom v EHP alebo jednotlivcov, ktorých Osobné údaje spadajú pod ochranu Právnych predpisov na ochranu Osobných údajov krajiny EHP a sú prenášané mimo EHP. S podporou Global Privacy Office a pobočky našej spoločnosti mimo EHP zodpovednej za údajné porušenie bude MSD Europe zodpovedná za preukázanie, že naša spoločnosť nie je zodpovedná za údajné porušenie. Ak bude za krok, za ktorý bola udelená pokuta, iná sankcia alebo priznaná náhrada škody, zodpovedná iná pobočka, takáto pobočka môže byť povinná okamžite nahradiť MSD Europe ňou uhradené sumy. Ak pobočka našej spoločnosti mimo EHP poruší tieto Zásady, súdnu právomoc budú mať súdy alebo orgány na ochranu Osobných údajov v EHP a dotknutý jednotlivec bude mať práva a nároky voči MSD Europe, ako je uvedené v Časti 3.f. týchto Zásad vyššie.
   2. V spolupráci a na pokyn Global Privacy Office je Merck Sharp & Dohme LLC. zodpovedná za zabezpečenie podniknutia primeraných krokov na riešenie údajných porušení týchto Zásad, ktoré majú vplyv na jednotlivcov s pobytom mimo EHP, a ak je to potrebné, za zaplatenie pokút, či iných sankcií alebo náhrady škody za porušenia týchto Zásad týkajúcich sa jednotlivcov s pobytom mimo EHP alebo jednotlivcov, ktorých Osobné údaje nespadajú pod Právne predpisy na ochranu údajov krajín EHP. Ak bude za krok, za ktorý bola udelená pokuta, iná sankcia alebo poskytnuté priznaná náhrada škody, zodpovedná iná pobočka, takáto pobočka môže byť povinná okamžite nahradiť Merck Sharp & Dohme LLC. ňou uhradené sumy.

Užitočné pojmy

 • Anonymizácia. Úprava, skracovanie, vynechávanie alebo iné úpravy či zmeny Osobných údajov, aby ich natrvalo nebolo možné použiť na zistenie totožnosti, nájdenie alebo kontaktovanie jednotlivca, buď samostatne alebo spolu s ostatnými údajmi.
 • Incident týkajúci sa bezpečnosti. Porušenie bezpečnosti, ktoré vedie k náhodnému alebo nezákonnému zničeniu, strate, zmene, neoprávnenému poskytnutiu Osobných údajov alebo prístupu k nim, alebo odôvodnené presvedčenie našej spoločnosti o týchto prípadoch. Prístup k Osobným informáciám našou spoločnosťou alebo v jej mene bez úmyslu porušiť tieto Zásady nepredstavuje Incident týkajúci sa bezpečnosti, ak sprístupnené Osobné údaje budú ďalej použité a zdieľané výlučne tak, ako to povoľujú tieto Zásady.
 • Citlivé údaje. Akýkoľvek druh údajov o jednotlivcovi, ktorý v sebe nesie riziko potenciálneho poškodenia jednotlivcov, vrátane údajov definovaných Právnymi predpismi ako citlivé, okrem iného aj údajov týkajúcich sa zdravia, genetických, biometrických údajov, rasy, etnického pôvodu, vyznania, politického alebo filozofického názoru či presvedčenia, záznamoch o uznaní viny za trestné činy, presných informácií o geografickej lokalite, bankových a iných čísiel účtu, identifikačných čísel vydaných štátom, maloletých detí, sexuálneho života, sexuálnej orientácie, členstva v odboroch, poistenia, sociálneho poistenia a iných benefitov poskytovaných zamestnávateľov či štátom.
 • Incident týkajúci sa Osobných údajov. Porušenie týchto Zásad alebo Právnych predpisov na ochranu súkromia a na ochranu Osobných údajov a zahŕňajúci aj Incident týkajúci sa bezpečnosti. Šetrenie a rozhodnutie, či došlo k Incidentu týkajúcemu sa Osobných údajov, vykoná Global Privacy Office, Riadenie rizík a bezpečnosti informačných technológií (ďalej len „ITRMS“) a Kancelária vedúceho právneho oddelenie.
 • Naša spoločnosť. Spoločnosť Merck & Co., Inc. (Rahway, NJ, USA), jej právni nástupcovia, pobočky a divízie na celom svete okrem spoločných podnikov, ktorých je naša spoločnosť súčasťou.
 • Osobné údaje. Akékoľvek údaje týkajúce sa identifikovaného alebo identifikovateľného jednotlivca vrátane údajov, ktoré identifikujú jednotlivca alebo ktoré možno použiť na jeho identifikáciu, lokalizáciu, sledovanie alebo kontaktovanie. Medzi Osobné údaje patria ako informácie, na základe ktorých možno jednotlivca priamo identifikovať, ako je jeho meno, identifikačné číslo alebo jedinečný názov pracovnej pozície, a tak informácie, na základe ktorých možno jednotlivca identifikovať nepriamo, ako je dátum narodenia, jedinečné mobilné telefónne číslo alebo identifikátor prenosného zariadenia, telefónne číslo, kódované údaje a on-line identifikátory, ako je napríklad IP adresa.
 • Právne predpisy. Všetky právne predpisy, pravidlá, nariadenia a iné oznámenia so silou právneho predpisu, ktoré sú účinné v ktorejkoľvek krajine, v ktorej naša spoločnosť pôsobí, alebo v ktorej sú Osobné údaje spracovávané našou spoločnosťou alebo v jej mene. Týka sa to aj všetkých rámcov ochrany Osobných údajov, na základe ktorých bola naša spoločnosť schválená alebo certifikovaná vrátane Pravidiel pre cezhraničnú spoluprácu v oblasti ochrany Osobných údajov (ďalej len „CBPR“) v rámci Ázijsko-tichomorskej ekonomickej spolupráce (ďalej len „APEC“), )Štítu ochrany Osobných údajov a medzi Švajčiarskom a USA podľa vyšetrovacích a donucovacích zložiek Americkej federálnej obchodnej komisie (FTC).
 • Spracovanie. Vykonanie akejkoľvek operácie alebo súboru operácií s údajmi o jednotlivcoch automatizovanými alebo inými prostriedkami, okrem iného aj získavanie, zaznamenávanie, usporadúvanie, uchovávanie, prístup, prepracúvanie, zmena, vyhľadávanie, prehliadanie, využívanie, vyhodnocovanie, analýzy, nahlasovanie, oznamovanie, zdieľanie, poskytovanie, šírenie, prenos, sprístupnenie, preskupovanie, kombinovanie, zablokovanie, odstránenie, vymazanie alebo zničenie.
 • Tretia strana. Akýkoľvek právny subjekt, združenie alebo osoba, ktorú naša spoločnosť nevlastní, ani nad ňou nemá kontrolu, ani nie je zamestnaná našou spoločnosťou. Pokiaľ nie je výslovne uvedené inak v týchto Zásadách, žiadna pobočka ani divízia našej spoločnosti nebude povinná splniť požiadavky tretej strany vyplývajúce jej z týchto Zásad, pretože všetky pobočky alebo divízie sú povinné spracovávať údaje o jednotlivcoch v súlade s týmito Zásadami vrátane prípadov, keď jedna z pobočiek našej spoločnosti bude podporovať jednu alebo viaceré pobočky našej spoločnosti pri Spracovaní.

Zmeny týchto Zásad.

Tieto Zásady možno priebežne meniť a dopĺňať v súlade s požiadavkami platných Právnych predpisov. Oznámenie bude zverejnené na webovej stránke našej spoločnosti ohľadom ochrany Osobných údajov (https://www.msdprivacy.com) 60 dní pri všetkých podstatných zmenách týchto Zásad.