worldwide

worldwide

Riadiaci pracovník/pracovníci zodpovedný/í za zhromažďovanie a spracovanie vašich osobných údajov je/sú uvedený/í nižšie:

Merck Sharp & Dohme, s.r.o.
Karadžičova 8/A
821 08 Bratislava

1. Právny základ pre spracovanie údajov: Osobné údaje spracúvame na účely uvedené v našich Zásadách ochrany osobných údajov.

Právny základ spracovania osobných údajov zahŕňa spracovanie, ktoré je:

  • potrebné pre plnenie zmluvy medzi Vami a vyššie uvedeným subjektom/subjektmi.
  • potrebné, aby sme Vám mohli poskytnúť požadované služby a identifikovať a autentifikovať vás, aby ste mohli používať naše webové stránky;
  • potrebné na dodržiavanie zákonných požiadaviek (napríklad na dodržiavanie platných účtovných pravidiel a povinné zverejňovanie informácií v oblasti presadzovania práva);
  • potrebné na oprávnené obchodné záujmy, napríklad na správu nášho vzťahu s Vami; s cieľom zabezpečiť ochranu bezpečnosti, zlepšiť naše webové stránky a naše produkty a služby alebo regulačné požiadavky, ako napríklad požiadavky pre dohľad nad liekmi;
  • na základe Vášho súhlasu, ak je to potrebné a podľa vnútroštátnych predpisov (napríklad aby sme mohli s vami komunikovať o našich produktoch a službách a poskytnúť Vám marketingové informácie).

Prípadne môže byť Váš súhlas kedykoľvek zrušený pomocou mechanizmu vloženého do prijatých správ alebo kontaktovaním Global Privacy Office. Následné zrušenie Vášho súhlasu neovplyvní zákonnosť spracovania na základe súhlasu pred jeho odvolaním.

V niektorých prípadoch sa môže vyžadovať, aby ste nám poskytli osobné údaje, tak, ako je opísané vyššie, aby sme Vám mohli poskytnúť všetky naše produkty a služby, a aby ste mohli používať niektoré funkcie našich webových stránok.

2. Medzinárodné prenosy osobných údajov:

Vaše osobné údaje môžu byť v prípade potreby sprístupnené subjektom skupiny MSD a tretím stranám so sídlom v Spojených štátoch amerických a iných krajinách mimo Európskej únie (EÚ) alebo Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP), a to aj v krajinách, ktoré nemusia poskytovať rovnakú úroveň ochrany údajov ako Vaša domovská krajina. Zaviedli sme príslušné mechanizmy zabezpečenia a dodržiavania predpisov, aby sme zabezpečili, že Vaše osobné údaje budú chránené podľa požiadaviek a Vaše práva rešpektované. Patria sem napríklad záväzné vnútropodnikové pravidlá (BCR), certifikácia podľa Štítu na ochranu osobných údajov medzi USA a EÚ a medzi USA a Švajčiarskom alebo štandardné zmluvné doložky schválené EÚ. Okrem toho príjemcovia Vašich osobných údajov sú viazaní povinnosťou zachovávať mlčanlivosť prostredníctvom právne záväzného rámca. Ďalšie informácie o týchto opatreniach a ich právach získaných týmito opatreniami môžete získať na adrese Global Privacy Office.

3. Profilovanie a automatizované rozhodovanie:

Budeme Vás informovať, keď zavedieme mechanizmy profilovania na prispôsobenie informácií, ktoré Vám poskytneme, alebo ak použijeme automatizované rozhodovacie technológie na podporu našich aktivít spracovania údajov. V prípade potreby získate viac informácií o logike, ktorú sme použili na takéto rozhodnutie, kontaktovaním Global Privacy Office. Môžete tiež uplatniť svoje právo na vznesenie námietok alebo vyžadovať odborné preskúmanie takéhoto rozhodnutia.

4. Vaše práva:

Okrem práva na prístup k údajom alebo opravu údajov ste taktiež oprávnený v súlade s platnými právnymi predpismi namietať proti spracovaniu alebo obmedziť spracovanie Vašich osobných údajov alebo požiadať o vymazanie alebo prenos Vašich osobných údajov. Prosím použite tento formulár pre akúkoľvek žiadosť týkajúcu sa Vašich osobných údajov spracúvaných v MSD.

Odkaz na Global Privacy Office môže byť tiež použitý na položenie otázok a/alebo podávanie sťažností súvisiacich so spracovaním osobných údajov alebo uplatňovaním špecifických práv, ktoré sú uvedené v BCR MSD Zásady ochrany osobných údajov.

Ak máte ďalšie podnety alebo dopyty týkajúce sa toho, ako používame Vaše osobné údaje, alebo našej odpovede na akýkoľvek výkon Vašich práv, máte možnosť podať sťažnosť na miestne príslušnom dozornom orgáne alebo príslušnom súde.