worldwide

worldwide

 • Chápeme a rešpektujeme, že Vaše súkromie je pre Vás dôležité, a preto náš záväzok zachovávať ho začína v štyroch hodnotách týkajúcich sa súkromia, ktorými sú úcta, dôvera, prevencia škôd a dodržiavanie predpisov.
 • Používame a zdieľame osobné údaje, ktoré poskytnete on-line len spôsobom, o ktorom Vás budeme informovať buď v týchto zásadách, našom Záväzku ochrany osobných údajov pri používaní súborov cookie, alebo iných vyhláseniach a oznamoch, ktoré Vám poskytneme.
 • Na obmedzenie prístupu k osobným údajom, ktoré poskytnete on-line, používame zásady, technické a fyzické nástroje, ktoré zabraňujú ich zneužívaniu.
 • Ďalšie podrobnosti si prečítajte v našich Zásadách o ochrane osobných údajov na internete alebo sa na nás obráťte.

Dátum kontroly: 14. augusta 2023
Dátum účinnosti: 14. augusta 2023

Spoločnosť Merck & Co., Inc. (Rahway, NJ, USA), ktorá je mimo USA a Kanady známa ako MSD, ponúka on-line zdroje, ktoré poskytujú informácie a služby týkajúce sa zdravia, liečby a produktov, ako aj podnikové a finančné novinky, informácie o zamestnaní a iné informácie týkajúce sa nášho podnikania. Okrem toho, niektoré online zdroje umožňujú kvalifikovaným profesionálom zadať objednávky na naše lieky, vakcíny a veterinárne lieky, požiadať o granty alebo prispieť do výskumných štúdií.

Rešpektovanie ochrany Vašich osobných údajov je pre nás veľmi dôležité. Naše webové stránky a iné online zdroje, ktoré obsahujú odkaz na tieto Zásady ochrany osobných údajov (ďalej len „zásady“), sa zaväzujú získavať, uchovávať a zabezpečovať osobné údaje o Vás v súlade s právnymi predpismi, týmito zásadami a našimi Globálnymi zásadami ochrany osobných údajov pri cezhraničnom styku, a tiež platnými právnymi predpismi, pravidlami a nariadeniami. Tieto zásady sa vzťahujú na osobné údaje (definované nižšie) získavané z našich online zdrojov a komunikácie (ako sú webstránky, mobilné aplikácie, e-maily a iné on-line a prezerateľné nástroje), ktoré obsahujú odkaz na tieto zásady. Tieto zásady sa nevzťahujú na osobné údaje získavané z off-line zdrojov a komunikácie, okrem prípadov, keď sú takéto osobné údaje zlúčené s osobnými údajmi, ktoré my alebo iné subjekty v našom mene získavajú on-line. Tieto zásady sa tiež nevzťahujú na on-line zdroje tretej strany, na ktoré môžu naše webstránky odkazovať, kde nekontrolujeme obsah ani pravidlá ochrany osobných údajov týchto zdrojov.

Naša politika ochrany osobných údajov je v súlade so Záväznými podnikovými pravidlami (BCR) EÚ, Pravidlami cezhraničnej ochrany osobných údajov pre štáty APEC a našou vlastná certifikácia na EÚ-USA. Rámec ochrany Osobných údajov (DPF), rozšírenie DPF týkajúce sa Spojeného kráľovstva a rozšírenie Štítu na ochranu Osobných údajov medzi EÚ a USA a medzi Švajčiarskom a USA. Program Data Privacy Framework pre prenosy osobných údajov z Európskeho hospodárskeho priestoru a Švajčiarska a Spojeného kráľovstva, ako aj z členských štátov ázijsko-tichomorskej hospodárskej spolupráce (v tomto poradí) okrem iného do Spojených štátov amerických. Tieto zásady sú v súlade s našimi Zásadami ochrany osobných údajov pri cezhraničnom styku. Dôkladne si prečítajte tieto zásady. V prípade akýchkoľvek otázok ohľadne týchto zásad alebo našich postupov získavania, použitia a sprístupňovania údajov sa obráťte na nás.

Ako je uvedené v týchto zásadách ochrany osobných údajov, odkaz na „MSD“, „nás“, „my“ a „náš“ (vo všetkých tvaroch) znamenajú spoločnosť Merck & Co., Inc. (Rahway, NJ, USA), jej právnych nástupcov, pobočky, divízie a skupiny na celom svete okrem spoločných podnikov, ktorých sme stranou.

Ako tieto zásady ochrany osobných údajov definujú „osobné údaje“?

Pojem „osobné údaje“ v zmysle, v akom sa používa v týchto zásadách, sa vzťahuje na akékoľvek údaje týkajúce sa identifikovaného alebo identifikovateľného jednotlivca, vrátane údajov, ktoré identifikujú jednotlivca alebo ktoré by sa mohli použiť na identifikáciu, lokalizáciu, kontaktovanie alebo sledovanie správania alebo preferencií jednotlivca.

Ako získavame osobné údaje on-line?

Osobné údaje získavame on-line z webstránok a iných on-line zdrojov. On-line zdroje ponúkame tiež v spolupráci s inými poskytovateľmi on-line služieb, od ktorých môžeme získať osobné údaje o používateľoch takýchto zdrojov. Tieto on-line spolupráce upravujú zmluvy, ktoré vyžadujú, aby boli osobné údaje náležite chránené. Jednotlivci majú prístup k mnohým častiam našich webstránok a on-line zdrojov bez toho, aby poskytovali akékoľvek osobné údaje. Existujú tri spôsoby, ktoré používame na získanie osobných údajov on-line.

 1. Informácie, ktoré poskytnete Vy: Získavame osobné údaje a iné údaje, ktoré môžete zadávať do formulárov alebo dátových polí na našich webstránkach alebo on-line zdrojoch. Takéto údaje môžu zahŕňať okrem iného aj kontaktné údaje (ako je vaše meno, poštová adresa, e-mailová adresa, telefónne číslo, používateľské ID a heslo), dátum narodenia, profesionálne údaje, skúsenosti, činnosti, zručnosti, preferencie, záľuby a záujmy. Môžeme tiež získať informácie týkajúce sa Vášho zdravia, ktoré poskytnete pri odpovedi na naše otázky a prieskumy alebo pri používaní online alebo stiahnuteľných nástrojov súvisiacich so zdravím, ktoré ponúkame. Niektoré z našich webových stránok umožňujú používateľom zadávať objednávky, napríklad na naše vakcíny a produkty pre zdravie zvierat. Tieto webové stránky môžu využívať externé akreditované tretie strany (t. j. on-line kontrolu kreditných kariet spravovanú finančnými alebo úverovými organizáciami) alebo priamo zhromažďovať informácie o kreditných kartách na spracovanie týchto objednávok. Takéto informácie budú náležite zabezpečené a nebudú uchovávané dlhšie, ako je potrebné na poskytovanie služby.
 2. Informácie z verejných zdrojov alebo informačných zdrojov tretej strany: Osobné údaje o zdravotníckych pracovníkoch, ktorí sa zaregistrujú na našich webstránkach, môžeme na overenie ich profesionálnych údajov a totožnosti získať z verejných zdrojov alebo informačných zdrojov tretej strany. Keď zákazníci používajú kreditnú kartu na zadanie objednávky na našich webstránkach, overíme platnosť informácií o kreditnej karte u finančnej alebo úverovej organizácie. V niektorých prípadoch môžeme rozšíriť naše existujúce používateľské databázy o údaje od tretích strán. Niektoré z týchto údajov môžu byť osobnými údajmi, ako napríklad zmena poštovej adresy.

  Osobné údaje o vás môžeme zhromažďovať aj z verejných internetových zdrojov prostredníctvom toho, čo je známe ako počúvanie sociálnych médií. Sociálnymi médiami sú napríklad sociálne siete; komunity, fóra a nástenky; blogovanie, mikroblogovanie a vlogovanie; wiki; sociálne záložky; a podcasty.

 3. Informácie získavané z Vášho počítača alebo iného elektronického zariadenia: Keď navštívite naše webstránky alebo používate naše on-line zdroje, získavame informácie o Vašom počítači alebo inom elektronickom zariadení. Medzi tieto informácie môže patriť Vaša adresa internetového protokolu (IP), informácie o poskytovateľovi internetových služieb (ISP), názov domény, typ prehliadača, dátum a čas Vašej požiadavky a informácie poskytnuté sledovacími technológiami, ako sú súbory cookie, jednopixelové značky, miestne zdieľané objekty (Flash), miestne úložisko, značky Etags a skripty. Ak sa v Spojených štátoch amerických odhlásite z niektorej z našich webstránok bez toho, aby ste sa stali registrovanými používateľmi, môžeme v spolupráci s tretími stranami používať súbory cookie na zobrazovanie reklám vo Vašom počítači alebo inom elektronickom zariadení, aby sme Vám pripomenuli našu webovú stránku, ktorú ste predtým navštívili. Ďalšie informácie o súboroch cookie a o tom, ako ich môžete kontrolovať, si prečítajte v našom Záväzku týkajúcom sa ochrany osobných údajov pri používaní súborov cookie. Ak používate na prístup na naše webstránky a k on-line zdrojom mobilné zariadenie alebo na stiahnutie našich mobilných aplikácií alebo služieb, môžeme tiež získavať informácie o Vašom zariadení, ako je ID Vášho zariadenia a typ zariadenia, ako aj informácie o používaní Vášho zariadenia a Vašom používaní našich mobilných webstránok a iných mobilných zdrojov.

  Môžeme využiť iné spoločnosti na zabezpečovanie e-mailovej komunikácie v našom mene alebo na zadávanie našich reklám na našich webstránkach. Prečítajte si zásady ochrany osobných údajov týchto tretích strán, aby ste sa oboznámili s ich postupmi. Podrobnejšie informácie o tom, ako môžete kontrolovať sledovanie tretími stranami, si môžete prečítať v dokumente Globálnych zásadách sledovania online.

Prečo získavame, používame a sprístupňujeme osobné údaje?

 1. Vo všeobecnosti: Získavame osobné údaje on-line podľa potreby, aby sme umožnili jednotlivcom zaregistrovať sa alebo prispôsobiť a upraviť niektoré naše on-line zdroje a komunikácie. Používame osobné údaje získané on-line na poskytovanie produktov, služieb, funkcionalít a iných funkcií, o ktoré jednotlivci požiadali, napríklad vzdelávacej literatúry a súvisiacich informácií o obchode, e-mailových programoch, nástrojoch, kvízoch, dotazníkoch a prieskumoch. Analyzujeme osobné údaje získané on-line za účelom identifikácie a ponúknutia ďalších služieb a propagácií, ktoré by Vás podľa nás mohli zaujímať. Používanie niektorých on-line zdrojov a komunikácií vyhodnocujeme len s použitím agregovaných informácií, na základe ktorých nemožno určiť totožnosť osoby. Osobné údaje tiež môžeme používať na audit našich on-line zdrojov na účely dodržiavania predpisov, autorizovaného prístupu a bezpečnosti.
 2. Sociálne médiá: On-line zdroje na sociálnych médiách sú interaktívne nástroje, ktoré Vám obvykle umožňujú spolupracovať a zdieľať informácie s inými jednotlivcami. Medzi zdroje sociálnych médií patria napríklad sociálne siete, diskusné panely, nástenky, blogy, wiki stránky a funkcie odkazov na zdieľanie obsahu a funkcionalít webstránky s priateľmi alebo kolegami. Môžeme od Vás získať osobné údaje, ktoré Vám umožnia používať on-line zdroje na sociálnych médiách, ktoré z času na čas ponúkame. Môžeme Vám tiež umožniť používať tieto sociálne médiá na zverejňovanie alebo zdieľanie osobných údajov s inými jednotlivcami. Mali by ste starostlivo zvážiť, ktoré informácie o sebe sa rozhodnete pri používaní sociálnych médií zdieľať s inými. Informácie o tom, ako sa budú osobné údaje získavať, používať a poskytovať na našich webstránkach a iných on-line zdrojoch, ktoré ponúkajú alebo používajú sociálne médiá, poskytneme v ďalšom oznámení.

  Niektoré z našich webstránok používajú služby prihlasovania, ako napríklad Facebook Connect alebo Open ID. Tieto služby overia Vašu totožnosť a poskytnú Vám možnosť zdieľať s nami niektoré osobné údaje, ako je Vaše meno a e-mailová adresa na predvyplnenie registračného alebo iného prihlasovacieho formulára. Služby ako Facebook Connect Vám dávajú možnosť zverejniť informácie na vašom Facebook profile o Vašich aktivitách na tých našich stránkach, ktoré túto službu používajú, aby ste mohli zdieľať vaše činnosti s Vašimi známymi.

  Počúvanie sociálnych médií je proces, pomocou ktorého identifikujeme a hodnotíme, čo sa hovorí o spoločnosti, jednotlivcovi, produkte alebo značke na internete. Budeme zhromažďovať iba relevantné, primerané a nie nadmerné verejne dostupné osobné údaje. Vzhľadom na povahu sociálnych médií nemusí byť vždy možné identifikovať osobu, ktorá uverejnila pôvodný obsah, ktorý zhromažďujeme. Ak sa zhromažďujú osobné údaje a budú spracované nad rámec pôvodného zámeru, keď ste obsah zverejnili, vynaložíme primerané úsilie na to, aby sme Vám to oznámili hneď, ako to bude prakticky možné. Upozorňujeme, že v niektorých prípadoch nemusí byť možné získať a overiť Vaše kontaktné údaje vzhľadom na dostupné informácie. Primerané úsilie môže zahŕňať identifikáciu Vašich kontaktných údajov z platformy sociálnych médií, ak je to možné, alebo v rámci príspevku. Okrem toho vyvinieme primerané úsilie na to, aby sme Vám poskytli mechanizmus, pomocou ktorého sa môžete odhlásiť zo spracovania údajov alebo uplatniť si práva, ako to vyžadujú naše pravidlá a príslušné nariadenia.

  Osobné údaje zhromažďujeme aj z verejnej sféry na účely hlásenia nežiaducich udalostí, aby sme splnili naše požiadavky týkajúce sa dodržiavania farmakovigilancie. Základom tohto typu zhromažďovania osobných údajov je požiadavka na splnenie zákonnej povinnosti. Za týchto okolností nie je potrebný Váš súhlas, ale v rámci našich zásad a postupov farmakovigilancie Vám to oznámime.

 3. Mobilné počítačové technológie: Niektoré z našich webstránok a on-line zdrojov sú určené osobitne na používanie na mobilných počítačových zariadeniach. Niektoré mobilné verzie našich webstránok môžu vyžadovať, aby ste sa prihlásili pomocou svojho používateľského účtu pre danú webstránku. Informácie o používaní mobilnej verzie webstránky budú spojené s Vašim používateľským účtom. Niektoré z našich webstránok a on-line zdrojov Vám umožňujú stiahnuť si aplikáciu, pomôcku alebo iný nástroj, ktorý môžete použiť na Vašom mobilnom alebo inom počítačovom zariadení. Niektoré z týchto aplikácií môžu ukladať údaje na Vašom mobilnom alebo inom zariadení. Tieto aplikácie môžu prenášať osobné údaje k nám alebo iným subjektom, ktoré pre nás pracujú, aby Vám umožnili prístup k Vášmu používateľskému účtu alebo nám umožnili sledovať, ako sú tieto nástroje používané, napríklad ako často sa používajú a ktoré funkcie sú preferované. Niektoré z týchto aplikácií Vám môžu umožniť zasielanie správa a iných informácií emailom z aplikácie. Osobné alebo anonymizované údaje prenášané k nám môžeme použiť na vylepšenie týchto aplikácií, na vývoj iných nástrojov, na zlepšenie kvality a tak, ako je inak opísané v týchto Zásadách alebo iných oznamoch, ktoré poskytneme. Tieto aplikácie zvyčajne neprenášajú iné osobné údaje, ako je opísané vyššie, ani citlivé osobné údaje. V prípade, že sú takéto prenosy potrebné na poskytovanie služieb, ktoré požadujete v aplikácii, poskytneme Vám upozornenie a možnosť voľby povoliť takéto spracovanie popri všetkých relevantných právach na prístup, opravu a vymazanie, ako to vyžadujú tieto zásady a príslušné zákony.

Zlučujeme osobné údaje?

V súlade s účelmi uvedenými a štandardami nastavenými v týchto zásadách a iných príslušných oznámeniach týkajúcich sa ochrany osobných údajov, ktoré sme poskytli, za účelom rozšírenia kvality služieb, ktoré ponúkame, v niektorých prípadoch zlučujeme a používame osobné údaje, ktoré s nami jednotlivci zdieľajú prostredníctvom rôznych služieb a kanálov, ako je telefón, prieskumy, webstránky a iné on-line zdroje a komunikácia. Potenciálne činnosti konsolidácie údajov pokrývajú rôzne kategórie dotknutých osôb, na ktoré sa vzťahujú tieto zásady. Patria sem zamestnanci, dodávatelia, zdravotnícki pracovníci, pacienti alebo predajcovia.

Aké možnosti máte ohľadom toho, ako získavame, používame a sprístupňujeme Vaše osobné údaje?

Na výber máte štyri možnosti. Patria sem:

 1. Žiadny zber osobných údajov: Môžete sa rozhodnúť, že nám neposkytnete online žiadne osobné údaje, a to tak, že nezadáte žiadne osobné údaje do formulára alebo dátového poľa na našich webstránkach a nepoužijete personalizované služby poskytované našimi on-line zdrojmi. Niektoré z našich online zdrojov však vyžadujú, aby sa používatelia identifikovali, aby mohli používať personalizované služby alebo pokročilé funkcie, ktoré bez takýchto údajov nebudú dostupné.
 2. Obmedzenia a možnosti týkajúce sa používania a sprístupňovania na iné účely: Niektoré z našich on-line zdrojov môžu požadovať Vaše povolenie na používanie a sprístupnenie Vašich osobných údajov s cieľom pridať Vás do zoznamu kontaktov, sprístupniť v adresári alebo na sociálnych médiách, aby Vám bolo možné ponúkať ďalšie služby a propagácie, ktoré by Vás podľa nás mohli zaujímať. Môžete obmedziť používanie svojich osobných údajov výberom alebo zrušením výberu v čase, kedy tieto údaje zadávate alebo ktorý Vám ponúkneme neskôr. Okrem toho môžete zmeniť svoje komunikačné preferencie (ako je odhlásenie sa z komunikácií, o ktoré ste predtým požiadali) tým, že sa na nás obrátite na adrese, ktorá Vám najviac vyhovuje.
 3. Obmedzenia a možnosti sledovania: Informácie o tom, ako používanie technológie sledovania on-line a o tom, aké máte možnosti, nájdete v našich zásadách Globálne zásady sledovania on-line.
 4. 4. E-mailová komunikácia: Môžete sa rozhodnúť dostávať od nás zvolenú e-mailovú a inú komunikáciu prihlásením sa k odberu tejto komunikácie na našich webstránkach a on-line zdrojoch. Ak nechcete ďalej dostávať zvolenú e-mailovú komunikáciu, môžete sa odhlásiť na webstránke alebo inom on-line zdroji, na ktorom ste sa na jej odber prihlásili, ak je tam táto možnosť k dispozícii, a aktualizovať Váš výber možností emailovej komunikácie alebo môžete postupovať podľa pokynov na odhlásenie alebo zrušenie v e-mailovej komunikácii, ktorú ste od nás dostali. Môžete sa tiež odhlásiť na adrese, ktorá Vám najviac vyhovuje. Ak nechcete, aby sme mali k dispozícii potvrdenie o prečítaní nami zaslanej komunikácie, môžete túto možnosť sledovania zrušiť odhlásením sa z odberu emailovej komunikácie úplne jedným zo spôsobov uvedených vyššie.

Ak sa rozhodnete povedať priateľovi o jednej z našich webstránok alebo on-line zdroji pomocou nami poskytovanej funkcie e-mailových odkazov, poskytneme vám súvisiace informácie o tom, ako tieto nástroje používajú osobné údaje. Vo všeobecnosti naše nástroje e-mailových odkazov neuchovávajú mená ani e-mailové adresy jednotlivcov, ktorým zasielate odkazy na webstránky alebo on-line zdroje.

Kto bude mať prístup k Vašim osobným údajom?

Osobné údaje o vás budú prístupné spoločnosti Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA, vrátane jej dcérskych spoločností, pobočiek a skupín na celom svete, a jednotlivcom a organizáciám, ktoré používajú osobné údaje výlučne pre nás a podľa našich pokynov (pre napríklad predajcovia alebo poskytovatelia služieb). Používanie a poskytovanie osobných údajov externými subjektmi a organizáciami konajúcimi v našom mene upravujú zmluvy, ktoré vyžadujú, aby boli osobné údaje náležite chránené. Vaše osobné údaje budú použité a poskytnuté nami a jednotlivcami či organizáciami konajúcimi v našom mene výlučne spôsobom, ktorý je v súlade s týmito zásadami, inými príslušnými oznámeniami týkajúcimi sa ochrany osobných údajov a v súlade s výslovným povolením a požiadavkami platných právnych predpisov, pravidiel a nariadení.

Zdieľame osobné údaje s tretími stranami?

Vo všeobecnosti nepredávame ani nezdieľame osobné údaje o vás, s výnimkou prípadov popísaných v týchto zásadách a iných príslušných upozorneniach o ochrane osobných údajov. Môžu však nastať okolnosti, pri ktorých sa z obchodných dôvodov môžeme rozhodnúť reorganizovať alebo odpredať naše podnikanie prostredníctvom predaja, fúzie alebo akvizície. Za týchto okolností môžu byť osobné údaje zdieľané so skutočnými alebo perspektívnymi kupujúcimi. V tomto prípade zabezpečíme písomné potvrdenie, že osobné údaje budú za týchto okolností primerane chránené. V súlade s našimi Globálnymi zásadami ochrany osobných údajov pri cezhraničnom styku si vyhradzujeme právo poskytnúť Vaše osobné údaje vrátane e-mailovej adresy na účely podávania hlásení štátnym orgánom, stranám v príslušnom súdnom konaní na základe povolenia konajúceho súdu alebo tribunálu a inak v rozsahu, ako to od nás požadujú alebo nám výslovne povoľujú platné právne predpisy. Okrem prípadov uvedených v týchto zásadách alebo našich Globálnych zásadách pravidiel ochrany osobných údajov pri cezhraničnom styku Vaše osobné údaje nebudú zdieľané bez Vášho súhlasu.

Ako zabezpečujeme osobné údaje?

Podnikneme primerané kroky na ochranu osobných údajov podľa ich citlivosti, keď sa zbierajú a prenášajú medzi vaším počítačom alebo zariadením a našimi on-line zdrojmi a servermi, a na ochranu osobných údajov, ktoré držíme, pred neoprávneným prístupom, poskytnutím, úpravou alebo zničením. Zabezpečenie Vašich kópií Vašich hesiel a súvisiacich prístupových kódov pre naše on-line zdroje je však Vašou zodpovednosťou.

Ako chránime súkromie detí?

Vo všeobecnosti naše webstránky a on-line zdroje nie sú určené pre deti a väčšina on-line služieb, ktoré ponúkame, je určená pre osoby vo veku najmenej 18 rokov. Ak právne predpisy umožňujú podať dopyt o poskytnutie informácií o liečbe, osoby, ktoré žiadajú informácie o lieku, ktorý je indikovaný na použitie u detí, musia mať minimálne 18 rokov.

Vedome nezhromažďujeme osobné údaje od detí do 13 rokov, prípadne podľa zákonných požiadaviek, bez získania overiteľného súhlasu rodiča pred samotným zberom. Ak ste rodič alebo zákonný zástupca, ktorý vie, že sme získali údaje od Vášho dieťaťa, obráťte sa na naše Oddelenie ochrany osobných údajov (Privacy Office) so žiadosťou o odstránenie týchto údajov.

Z času na čas môžu niektoré webstránky a iné on-line zdroje poskytovať voliteľné nástroje pre deti. Keď ponúkame tieto nástroje, prijmeme primerané opatrenia na zaistenie, aby sme získali overiteľný súhlas nositeľa rodičovských práv a povinností skôr, ako budeme získavať, používať či sprístupňovať akékoľvek osobné údaje detí.

Ako môžem získať prístup k, opraviť alebo odstrániť osobné údaje o mojej osobe?

Ak chcete získať prístup k osobným údajom o vás zhromaždeným online a udržiavať ich presné, úplné a aktuálne, alebo požiadať o ich vymazanie, môžete nás kontaktovať na adrese, ktorá vám najviac vyhovuje. Môžete nás tiež kontaktovať na Oddelení ochrany osobných údajov (Privacy Office). V niektorých prípadoch, keď sme na základe právnych predpisov alebo nariadení povinní uchovávať údaje alebo pokračovať v poskytovaní služby, o ktorú ste požiadali, alebo zabezpečiť, aby sme vyhoveli Vašim preferenciám, alebo na iné nevyhnutné obchodné účely, je možné, že nebudeme môcť vymazať niektoré Vaše osobné údaje. Ak je taká možnosť ponúkaná, môžete tiež aktualizovať Vaše osobné údaje, ktoré ste predtým zadali do formulárov alebo dátových polí na našich webstránkach. Ak to umožňujú právne predpisy alebo naše Zásady ochrany osobných údajov pri cezhraničnom styku, môžu byť Váš prístup k údajom alebo ich oprava obmedzené, ak by nám prístup alebo oprava: zamedzili v splnení právnych alebo etických povinností, oslabili našu schopnosť prešetriť a uplatniť alebo obhajovať právne nároky, viedli by k sprístupneniu osobných údajov tretej strany, alebo by viedli k porušeniu zmluvy alebo sprístupneniu obchodného tajomstva alebo iných vlastných obchodných informácií, ktoré patria nám alebo tretej strane.

Upozorňujeme, že v niektorých prípadoch, napríklad pri počúvaní sociálnych médií, nie sme prvým vydavateľom osobných údajov, ktoré môžeme zhromažďovať. Urobíme všetko pre to, aby sme rešpektovali Vaše práva týkajúce sa toho, čo zhromažďujeme. Je však Vašou zodpovednosťou kontaktovať sociálne médiá alebo webovú stránku a požiadať o úpravu údajov na úrovni zdroja, ako to vyžaduje koncepcia „právo byť zabudnutý“ dostupná v niektorých jurisdikciách.

Ako dlho si ponechávame osobné údaje?

Osobné údaje si vo všeobecnosti ponechávame, pokým sú dôvodne potrebné na konkrétny obchodný účel alebo na účel, na ktorý boli získané, a pokým trvá Vaše používanie našich webstránok, aplikácií a iných príslušných on-line nástrojov. V niektorých prípadoch môžeme mať povinnosť uchovávať údaje dlhšie na základe právnych prepisov alebo nariadení, ktoré sa vzťahujú na naše podnikanie, ako sú napríklad platné pravidlá premlčania alebo z iných nevyhnutných obchodných dôvodov. Ak je to možné, snažíme sa anonymizovať údaje prípadne odstrániť nepotrebné identifikátory zo záznamov, ktoré možno bude potrebné uchovávať nad rámec pôvodného obdobia uchovávania.

Aká je naša kontaktná adresa pre otázky týkajúce ochrany osobných údajov?

Ak máte otázky týkajúce sa týchto zásad alebo našich postupov zhromažďovania, používania a zverejňovania informácií, môžete nás kontaktovať prostredníctvom e-mailu na adrese Global Privacy Office alebo na adrese, ktorá vám najviac vyhovuje. Zoznam adries nájdete online na webovej stránke http://www.msd.com/contact/contacts.html . Keď sa na nás obrátite, poznačte si názov webstránky alebo on-line zdroja, ktorý ste použili, alebo ktorému ste poskytli osobné údaje, ako aj povahu údajov, ktoré ste poskytli. Vynaložíme primerané úsilie, aby sme do 30 pracovných dní alebo menej odpovedali na žiadosti, otázky alebo obavy, ktoré by ste mohli mať v súvislosti s prístupom k osobným údajom o vás zhromaždeným online alebo s naším používaním osobných údajov o vás.

Môžeme Vás kontaktovať za účelom získania doplňujúcich informácií a môžeme Váš dopyt zdieľať s inými jednotlivcami v našej spoločnosti alebo pracujúcimi pre nás, ktorí sú zodpovední za nástroje, ktorých sa Váš dopyt týka. Ak to nevyžadujú právne predpisy alebo naše Zásady pravidiel ochrany osobných údajov pri cezhraničnom styku, nemôžeme zaručiť poskytnutie odpovede na otázky alebo podnety týkajúce sa tém nesúvisiacich s týmito zásadami alebo našimi postupmi ochrany osobných údajov.

V súlade so Štítom ochrany Osobných údajov medzi EÚ a USA. Rámec ochrany Osobných údajov (DPF), rozšírenie DPF týkajúce sa Spojeného kráľovstva a rozšírenie Štítu na ochranu Osobných údajov medzi EÚ a USA a medzi Švajčiarskom a USA. Zásady rámca ochrany osobných údajov, zaväzujeme sa riešiť sťažnosti týkajúce sa vášho súkromia a nášho zhromažďovania alebo používania vašich osobných údajov prenášaných do USA. Osoby z Európskej únie, Spojeného kráľovstva a Švajčiarska s otázkami alebo sťažnosťami týkajúcimi sa Štítu na ochranu osobných údajov by mali najskôr obrátiť na nás e-mailom zaslaným Global Privacy Office.

Ďalej sme sa zaviazali postúpiť nevyriešené sťažnosti týkajúce sa ochrany osobných údajov v rámci Štítu ochrany Osobných údajov medzi EÚ a USA. Rámec ochrany Osobných údajov (DPF), rozšírenie DPF týkajúce sa Spojeného kráľovstva a rozšírenie Štítu na ochranu Osobných údajov medzi EÚ a USA a medzi Švajčiarskom a USA. Rámec ochrany Osobných údajov Zásady nezávislého mechanizmu riešenia sporov, Služby Rámca ochrany osobných údajov, ktorý prevádzkuje organizácia BBB National Programs. Ak nedostanete včasné potvrdenie vašej sťažnosti alebo ak vaša sťažnosť nebude vyriešená uspokojivým spôsobom, navštívte webovú stránku https://bbbprograms.org/programs/all-programs/dpf-consumers/ProcessForConsumers, kde nájdete viac informácií a budete môcť podať sťažnosť. Táto služba je vám poskytovaná bezplatne.

Ak váš Štít ochrany Osobných údajov medzi EÚ a USA. Rámec ochrany Osobných údajov (DPF), rozšírenie DPF týkajúce sa Spojeného kráľovstva a rozšírenie Štítu na ochranu Osobných údajov medzi EÚ a USA a medzi Švajčiarskom a USA. Rámec ochrany Osobných údajov sťažnosť týkajúcu sa Štítu na ochranu osobných údajov nemožno vyriešiť prostredníctvom vyššie uvedených kanálov, za určitých podmienok môžete v prípade niektorých zvyškových nárokov, ktoré neboli vyriešené inými mechanizmami nápravy, uplatniť záväzné rozhodcovské konanie. Navštívte webovú stránku https://www.dataprivacyframework.gov/s/article/G-Arbitration-Procedures-dpf?tabset-35584=2

Ako budete vedieť, že sme aktualizovali tieto zásady?

Tieto zásady môžeme pravidelne aktualizovať. Vyhradzujeme si právo zmeniť, pridať alebo odstrániť časti týchto zásad podľa vlastného uváženia. Ak sa rozhodneme zmeniť tieto zásady, zmeny zverejníme na tejto stránke, aby ste boli vždy informovaný o tom, aké údaje získavame, ako ich môžeme používať, a či ich niekomu budeme poskytovať. Ak sú zmeny, ktoré vykonáme v zásadách, podstatné, pred dátumom nadobudnutia účinnosti zmeny môžeme tiež zverejniť oznámenie na webovej stránke Global Privacy Office alebo v niektorých prípadoch poskytnúť oznámenie o zmenách e-mailom.

Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa týchto zásad alebo ak nás chcete kontaktovať s akýmikoľvek inými otázkami týkajúcimi sa ochrany osobných údajov, obráťte sa na nás pomocou kontaktných informácií uvedených na domovskej stránke ochrany osobných údajov vo vašej krajine/mieste na adrese msdprivacy.com