worldwide

worldwide

TÓM TẮT CAM KẾT CỦA CHÚNG TÔI VỚI BẠN VỀ CHÍNH SÁCH QUYỀN RIÊNG TƯ TRỰC TUYẾN

 • Chúng tôi tôn trọng và hiểu rằng quyền riêng tư là rất quan trọng đối với bạn, vì vậy cam kết về quyền riêng tư của chúng tôi bắt đầu bằng bốn giá trị quyền riêng tư của chúng tôi về sự tôn trọng, tin tưởng, ngăn chặn tổn hại và tuân thủ.
 • Chúng tôi chỉ sử dụng và chia sẻ thông tin cá nhân do bạn cung cấp trực tuyến theo những cách thức trong đó chúng tôi sẽ cho bạn biết hoặc về chính sách này, Cam kết Quyền riêng tư Cookie của Chúng tôi, hoặc trong các tuyên bố và thông tin về quyền riêng tư khác mà chúng tôi sẽ cung cấp.
 • Chúng tôi dùng những cơ chế kiểm soát chính sách, kỹ thuật và vật lý để hạn chế quyền truy cập vào thông tin cá nhân mà bạn cung cấp trên trực tuyến nhằm ngăn chặn việc sử dụng sai mục đích.
 • Để biết thêm chi tiết, vui lòng đọc Chính sách về Quyền riêng tư dưới đây hoặc liên hệ với chúng tôi.

Ngày phê duyệt: Ngày 1 tháng 5 năm 2022
Ngày hiệu lực: Ngày 1 tháng 5 năm 2022

Tại Merck & Co., Inc. (Rahway, NJ, USA), còn được gọi là MSD bên ngoài Hoa Kỳ và Canada, sẽ cung cấp các tài nguyên trực tuyến để cung cấp thông tin và các dịch vụ liên quan đến sản phẩm, sức khỏe và y tế, cũng như tin tức doanh nghiệp và tài chính, việc làm cùng các thông tin khác liên quan đến việc kinh doanh của chúng tôi. Ngoài ra, một số nguồn trực tuyến của chúng tôi cũng cho phép các chuyên gia có trình độ đặt hàng các sản phẩm dược phẩm, vắc-xin và sức khỏe động vật của chúng tôi, để xin tài trợ hoặc đóng góp cho nghiên cứu khoa học.

Tôn trọng quyền riêng tư thông tin cá nhân của bạn là điều rất quan trọng đối với chúng tôi. Các trang web của chúng tôi và các nguồn trực tuyến khác có hiển thị chính sách quyền riêng tư này (“chính sách”) phải cam kết việc thu thập, duy trì và bảo mật thông tin cá nhân của bạn tuân theo luật pháp, chính sách này và Chính sách Quy tắc Quyền riêng tư Xuyên biên giới Toàn cầu của chúng tôi, cũng như luật pháp, các quy tắc và quy định hiện hành. Chính sách này được áp dụng cho thông tin cá nhân (như được định nghĩa dưới đây) được thu thập từ các nguồn và thông tin trực tuyến của chúng tôi (chẳng hạn như trang web, email (ứng dụng) ứng dụng di động, cùng các công cụ trực tuyến và có thể tải xuống khác) có hiển thị một liên kết đến chính sách này. Chính sách này không áp dụng cho thông tin cá nhân được thu thập từ các nguồn và thông tin ngoại tuyến, trừ trường hợp thông tin cá nhân đó được hợp nhất với thông tin cá nhân mà chúng tôi hoặc người khác thay mặt cho chúng tôi thu thập trực tuyến. Chính sách này cũng không áp dụng cho các nguồn trực tuyến của bên thứ ba mà các trang web của chúng tôi có thể liên kết đến, chúng tôi không kiểm soát nội dung hoặc việc thực hành quyền riêng tư của các nguồn đó.

Chúng tôi đã nhận được Con dấu Quyền riêng tư của TRUSTe cho biết rằng tuyên bố quyền riêng tư và các thực hành của chúng tôi đã được xem xét việc tuân thủ với Các tiêu chuẩn chứng nhận của TRUSTe. Các trang web cụ thể được quy định có chứng nhận của TRUSTe phải liên kết đến chính sách này và trong một số trường hợp, phiên bản được phê duyệt của chính sách này phải tuân theo các giá trị và tiêu chuẩn tương tự được mô tả trong chính sách này. Nếu bạn có một vấn đề riêng tư hay sử dụng dữ liệu chưa được giải quyết mà chúng tôi chưa xử lý thỏa đáng, vui lòng liên hệ TRUSTe trực tuyến hoặc qua thư bưu chính hoặc fax. Quy trình Giải quyết Tranh chấp của TRUSTe chỉ có sẵn bằng Tiếng Anh.

Chương trình quyền riêng tư và các thực tiễn của chúng tôi phải tuân thủ hệ thống Quy tắc Quyền riêng tư Xuyên biên giới APEC cùng với Khuôn khổ Bảo vệ Quyền riêng tư của Châu Âu-Hoa Kỳ và Thụy Sỹ-Hoa Kỳ đối với việc chuyển giao thông tin cá nhân từ Khu vực Kinh tế Châu Âu và Thụy Sỹ sang Hoa Kỳ. Chính sách này cũng phù hợp với Chính sách Quy tắc Quyền riêng tư Xuyên biên giới. của chúng tôi. Vui lòng đọc kỹ chính sách này. Nếu quý vị có bất kỳ thắc mắc nào về chính sách này hoặc việc thu thập, sử dụng dữ liệu cũng như thực hành tiết lộ, vui lòng liên hệ với chúng tôi.

* Như được đề cập trong Chính sách Quyền riêng tư này, các từ tham chiếu “MSD”, “đến chúng tôi”, “chúng tôi”, và “của chúng tôi” có nghĩa là Merck & Co., Inc. (Rahway, NJ, USA), các đơn vị kế nhiệm, các chi nhánh, phòng ban và các nhóm trực thuộc trên toàn thế giới, không bao gồm các liên doanh mà chúng tôi có tư cách là một bên đối tác.

Chính sách này định nghĩa “thông tin cá nhân” như thế nào?

Thuật ngữ “thông tin cá nhân” được sử dụng trong toàn bộ chính sách này, áp dụng cho mọi dữ liệu liên quan đến một cá nhân được xác định hoặc nhận diện, bao gồm cả dữ liệu để nhận diện một cá nhân hoặc có thể dùng để xác định, định vị, theo dõi hoặc liên hệ tới một cá nhân.

Chúng tôi thu thập thông tin cá nhân trực tuyến như thế nào?

Chúng tôi thu thập thông tin cá nhân trực tuyến thông qua các trang web và các nguồn trực tuyến khác. Chúng tôi cũng cung cấp các nguồn trực tuyến khi phối hợp với các nhà cung cấp dịch vụ trực tuyến khác, từ đó chúng tôi có thể nhận thông tin cá nhân về người dùng các nguồn đó. Những sự hợp tác trực tuyến này được điều chỉnh bởi các thỏa thuận yêu cầu thông tin cá nhân phải được bảo vệ một cách thích hợp. Các cá nhân có thể truy cập vào nhiều phần trong trang web và nguồn trực tuyến của chúng tôi mà không gây tiết lộ bất kỳ thông tin cá nhân nào. Có ba phương pháp mà chúng tôi sử dụng để thu thập thông tin cá nhân trực tuyến:


 1. Thông tin mà bạn cung cấp: Chúng tôi thu thập thông tin cá nhân và dữ liệu khác mà bạn có thể đã nhập vào các mẫu hoặc trường dữ liệu trên các trang web hoặc nguồn trực tuyến của chúng tôi. Những thông tin này có thể bao gồm, nhưng không giới hạn ở thông tin liên hệ (như tên của bạn, địa chỉ bưu chính, địa chỉ email, số điện thoại, ID người dùng và mật khẩu), ngày sinh, thông tin chuyên môn, kinh nghiệm, hoạt động, kỹ năng, sở thích, thói quen và quyền lợi. Chúng tôi cũng có thể thu thập thông tin sức khỏe của bạn mà bạn đã cung cấp bằng cách trả lời các câu hỏi và khảo sát của chúng tôi, hoặc thông qua việc bạn sử dụng các công cụ liên quan đến sức khỏe trực tuyến và có thể tải xuống mà chúng tôi cung cấp. Một số trang web của chúng tôi cho phép người dùng đặt hàng, chẳng hạn như vắc-xin và các sản phẩm thú y của chúng tôi. Các trang web này có thể phải thu thập thông tin thẻ tín dụng để xử lý các đơn đặt hàng đó.

 2. Thông tin từ các nguồn thông tin công khai hoặc của bên thứ ba: Chúng tôi có thể thu thập thông tin cá nhân về các chuyên gia chăm sóc sức khỏe đã đăng ký trên các trang web của chúng tôi từ các nguồn thông tin công khai hoặc của bên thứ ba để xác minh thông tin và danh tính chuyên môn của họ. Khi khách hàng sử dụng thẻ tín dụng để đặt hàng trên các trang web của chúng tôi, chúng tôi sẽ xác minh tính hợp lệ của thông tin thẻ tín dụng cùng với các tổ chức tài chính hoặc tín dụng. Trong một số trường hợp, chúng tôi có thể gia tăng cơ sở dữ liệu người dùng hiện tại của chúng tôi bằng thông tin tới từ bên thứ ba. Một số thông tin này có thể là thông tin cá nhân, chẳng hạn như thay đổi thông tin địa chỉ bưu chính.

 3. Thông tin được thu thập từ máy tính hoặc thiết bị điện tử khác của bạn: Chúng tôi thu thập thông tin trên máy tính hoặc thiết bị điện tử khác của bạn khi bạn truy cập các trang web của chúng tôi và sử dụng các nguồn trực tuyến của chúng tôi. Thông tin này có thể bao gồm địa chỉ Giao thức Internet (IP) của bạn, Nhà cung cấp dịch vụ Internet (ISP), tên miền, loại trình duyệt, ngày và giờ yêu cầu của bạn cùng với thông tin được cung cấp bởi các công nghệ theo dõi, như cookie, thẻ đơn điểm ảnh, đối tượng chia sẻ cục bộ (Flash), lưu trữ cục bộ, Etag và tập lệnh. Ở Hoa Kỳ, nếu bạn thoát khỏi một trong các trang web của chúng tôi nhưng không đăng ký người dùng, chúng tôi có thể sử dụng các cookie kết hợp với bên thứ ba để phát quảng cáo đến máy tính hoặc thiết bị điện tử khác của bạn để nhắc bạn về trang web chúng tôi mà bạn đã truy cập trước đó. Vui lòng xem Cam kết Quyền riêng tư Cookie của chúng tôi để biết thêm thông tin về cookie và cách bạn có thể kiểm soát chúng. Nếu bạn sử dụng thiết bị di động để truy cập các trang web và nguồn trực tuyến của chúng tôi hoặc để tải xuống các ứng dụng hay dịch vụ di động của chúng tôi, chúng tôi cũng có thể thu thập thông tin thiết bị của bạn, chẳng hạn như ID thiết bị và loại thiết bị, cũng như thông tin sử dụng thiết bị của bạn và việc bạn sử dụng các trang web di động cũng như các nguồn di động khác của chúng tôi.

  Chúng tôi có thể sử dụng các công ty khác khi gửi thông tin liên lạc qua email thay mặt chúng tôi hoặc để đặt quảng cáo cho chúng tôi trên các trang web khác. Chúng tôi không kiểm soát các công nghệ theo dõi được các công ty khác đó sử dụng. Để biết thêm thông tin về cách bạn có thể kiểm soát việc theo dõi bởi các bên thứ ba, vui lòng xem Cam kết Quyền riêng tư Cookie của chúng tôi.

Tại sao chúng tôi thu thập, sử dụng và tiết lộ thông tin cá nhân?

 1. Thông thường: Chúng tôi thu thập thông tin cá nhân trực tuyến khi cần thiết để cho phép các cá nhân đăng ký, tùy chỉnh và cá nhân hóa một số nguồn và thông tin liên lạc trên trực tuyến của chúng tôi. Chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân được thu thập trực tuyến để cung cấp sản phẩm, dịch vụ và tính năng cùng với các tài nguyên khác mà cá nhân đã yêu cầu; ví dụ như tài liệu giáo dục và thông tin liên quan đến việc kinh doanh, các chương trình email, công cụ, câu hỏi, bảng câu hỏi và khảo sát của chúng tôi. Chúng tôi phân tích thông tin cá nhân được thu thập trực tuyến để xác định và cung cấp các dịch vụ cùng với chương trình khuyến mãi bổ sung mà chúng tôi tin rằng bạn có thể thấy thú vị. Chúng tôi đánh giá việc sử dụng một số nguồn và thông tin liên lạc trực tuyến mà chỉ sử dụng thông tin không thể nhận dạng hoặc tổng hợp được. Chúng tôi cũng có thể sử dụng thông tin cá nhân để kiểm toán các nguồn trực tuyến của mình đối với việc tuân thủ, ủy quyền truy cập và bảo mật.
 2. Truyền Thông Xã Hội: Các nguồn truyền thông xã hội trực tuyến là các công cụ tương tác có thể giúp các bạn liên hệ và chia sẻ thông tin với nhau. Một số ví dụ về các nguồn truyền thông xã hội bao gồm các mạng xã hội, các diễn đàn trao đổi, các bảng tin, blog, wiki và các chức năng tham chiếu để chia sẻ nội dung trang web và các công cụ với bạn bè hoặc đồng nghiệp. Chúng tôi có thể thu thập thông tin cá nhân từ bạn để giúp bạn sử dụng các nguồn truyền thông xã hội trực tuyến mà chúng tôi có thể cung cấp tùy từng thời điểm. Chúng tôi cũng có thể cho phép bạn sử dụng các nguồn truyền thông xã hội này để đăng tải hoặc chia sẻ thông tin cá nhân với người khác. Bạn nên xem xét cẩn thận những thông tin nào về bản thân mà bạn chọn để chia sẻ với người khác khi bạn sử dụng các nguồn truyền thông xã hội. Chúng tôi sẽ đưa ra thông báo và lựa chọn bổ sung về cách thức thu thập, sử dụng và tiết lộ thông tin cá nhân trên các trang web của chúng tôi cũng như các nguồn trực tuyến khác có cung cấp hoặc sử dụng phương tiện truyền thông xã hội.

  Một số trang web của chúng tôi sử dụng các dịch vụ đăng nhập như Facebook Connect hoặc nhà cung cấp ID mở. Các dịch vụ này sẽ xác thực danh tính của bạn và đưa ra tùy chọn để bạn chia sẻ một số thông tin cá nhân nhất định với chúng tôi chẳng hạn như tên và địa chỉ email của bạn để điền tự động các mẫu đăng ký cũng như ghi danh khác. Các dịch vụ như Facebook Connect đưa ra cho bạn tùy chọn đăng thông tin lên trang hồ sơ Facebook của bạn về các hoạt động của bạn trên các trang web của chúng tôi mà có sử dụng dịch vụ này để bạn có thể chia sẻ các hoạt động của mình với những người khác trong mạng lưới của bạn.


 3. Máy tính Di động: Một số trang web và nguồn trực tuyến của chúng tôi được thiết kế đặc biệt để sử dụng trên các thiết bị máy tính di động. Một số phiên bản di động của các trang web chúng tôi có thể yêu cầu bạn đăng nhập bằng tài khoản người dùng của mình trên trang web đó. Thông tin về việc bạn sử dụng phiên bản di động của trang web sẽ được liên kết với tài khoản người dùng của bạn. Một số trang web và nguồn trực tuyến của chúng tôi cho phép bạn tải xuống một ứng dụng (app), widget hoặc loại công cụ khác mà bạn có thể sử dụng trên điện thoại di động hoặc thiết bị máy tính khác. Một số ứng dụng này có thể lưu trữ thông tin trên thiết bị di động hoặc thiết bị khác của bạn. Các ứng dụng này có thể truyền tải thông tin cá nhân tới chúng tôi hoặc những người khác làm việc cho chúng tôi để giúp bạn truy cập vào tài khoản người dùng của bạn hoặc cho phép chúng tôi theo dõi cách sử dụng các công cụ này, chẳng hạn như tần suất sử dụng và tính năng nào được ưa thích. Một số ứng dụng này có thể cho phép bạn gửi email báo cáo và thông tin khác từ ứng dụng đó. Chúng tôi có thể sử dụng thông tin cá nhân hoặc không thể nhận dạng được truyền tải đến chúng tôi nhằm để cải thiện các ứng dụng này, phát triển các công cụ mới, cải thiện chất lượng và theo cách khác được mô tả trong Chính sách này hoặc trong các thông báo khác mà chúng tôi đưa ra.

  Nếu bạn đang sử dụng phiên bản cũ hơn của một trong các ứng dụng của chúng tôi, ứng dụng đó có thể có chức năng đánh giá cách sử dụng ứng dụng bằng cách kích hoạt thu dữ liệu về việc bạn sử dụng ứng dụng trên thiết bị của mình, chẳng hạn như những tính năng nào bạn sử dụng nhiều nhất, được truyền tải tới Flurry, một nhà cung cấp dịch vụ phân tích. Nếu bạn không muốn Flurry theo dõi việc sử dụng ứng dụng trên thiết bị của mình, bạn có thể từ chối.

Chúng tôi có tổng hợp thông tin cá nhân hay không?

Để phù hợp với các mục đích đã xác định và các tiêu chuẩn được đặt ra trong chính sách này cũng như các thông báo bảo mật hiện hành khác đã được đưa ra, trong một số trường hợp, chúng tôi tổng hợp và sử dụng thông tin cá nhân mà cá nhân đã chia sẻ với chúng tôi thông qua các dịch vụ và kênh khác nhau, chẳng hạn như điện thoại, khảo sát, trang web và các nguồn cũng như thông tin liên lạc trực tuyến khác, nhđể nâng cao chất lượng dịch vụ mà chúng tôi cung cấp.

Bạn có những lựa chọn nào về cách chugs tôi thu thập, sử dụng và tiết lộ thông tin cá nhân của bạn?

Bạn có bốn loại lựa chọn. Chúng bao gồm:

 1. Không được thu thập thông tin cá nhân: Bạn có thể chọn không cung cấp bất kỳ thông tin cá nhân nào cho chúng tôi qua trực tuyến bằng cách chọn không điền bất kỳ thông tin cá nhân nào vào biểu mẫu hoặc trường dữ liệu trên các trang web của chúng tôi cũng như không sử dụng bất kỳ dịch vụ cá nhân hóa nào được cung cấp trên các nguồn trực tuyến của chúng tôi. Tuy nhiên, một số tài nguyên trực tuyến của chúng tôi chỉ dành cho những cá nhân cung cấp thông tin cá nhân hoặc những người sử dụng các dịch vụ được cá nhân hóa.
 2. Các hạn chế và tùy chọn liên quan đến việc sử dụng và tiết lộ cho các mục đích khác: Một số nguồn trực tuyến của chúng tôi có thể yêu cầu bạn cho phép sử dụng và tiết lộ thông tin cá nhân của bạn để thêm bạn vào danh sách liên hệ của chúng tôi, cho phép bạn liệt kê bản thân trong một thư mục hoặc tài nguyên truyền thông xã hội và để xác định cũng như cung cấp các dịch vụ bổ sung và chương trình khuyến mãi mà chúng tôi tin rằng bạn có thể thấy thú vị. Bạn có thể giới hạn việc sử dụng thông tin cá nhân của bạn bằng cách chọn hoặc bỏ tùy chọn hiển thị tại thời điểm bạn nhập thông tin đó hoặc chúng tôi có thể đưa ra điều đó cho bạn sau này. Ngoài ra, bạn có thể thay đổi tùy chọn liên lạc của mình (chẳng hạn như từ chối các thông tin liên lạc bạn đã yêu cầu trước đó) bằng cách liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ phù hợp nhất cho bạn.
 3. Hạn chế và tùy chọn theo dõi: Các nguồn trực tuyến của chúng tôi có sử dụng các công nghệ theo dõi, chẳng hạn như cookie, để ghi nhớ các lựa chọn và sở thích cá nhân của bạn, cho phép bạn lựa chọn việc bạn có muốn chúng tôi sử dụng các công nghệ đó để ghi nhớ về bạn hay để cung cấp các dịch vụ bổ sung cho bạn, bằng cách chọn hoặc bỏ chọn các tùy chọn được đưa ra trong quá trình đăng ký hoặc tại thời điểm bạn điền thông tin cá nhân vào biểu mẫu hoặc trường dữ liệu. Ở Hoa Kỳ, nếu bạn thoát khỏi một trong các trang web của chúng tôi nhưng không đăng ký người dùng, chúng tôi có thể sử dụng các cookie kết hợp với bên thứ ba để phát quảng cáo đến máy tính hoặc thiết bị điện tử khác của bạn để nhắc bạn về trang web của chúng tôi mà bạn đã truy cập trước đó. Các nguồn trực tuyến của chúng tôi không giới hạn việc sử dụng các công nghệ theo dõi không gây nhận dạng cho người dùng cá nhân. Người dùng cá nhân có thể kiểm soát việc sử dụng các công nghệ theo dõi nhất định, chẳng hạn như cookie, trên hầu hết các trình duyệt Internet. Một số trình duyệt Internet cho phép bạn giới hạn hoặc vô hiệu hóa việc sử dụng cookie trên các trang web cá nhân. Các trình duyệt khác cho phép bạn chọn thiết lập cookie cho tất cả các trang web bạn truy cập. Nếu bạn có thắc mắc về việc sử dụng công nghệ cookie, vui lòng xem Cam kết Quyền riêng tư Cookie của chúng tôi để biết thêm thông tin về cookie và cách bạn có thể kiểm soát chúng.
  Nếu bạn muốn từ chối việc theo dõi cho mục đích quảng cáo, bạn có thể thực hiện điều đó bằng cách tuân theo các tùy chọn được cung cấp bởi:


  Để biết thêm thông tin về cách vô hiệu hóa theo dõi trên một số trình duyệt web và thiết bị di động nhất định, hãy truy cập http://allaboutdnt.com/.

 4. Thông tin liên lạc qua email: Bạn có thể chọn nhận email theo tùy chọn và các thông tin liên lạc khác từ chúng tôi bằng cách đăng ký hoặc ghi danh để có các thông tin liên lạc này trên các trang web cùng với các nguồn trực tuyến khác của chúng tôi. Nếu bạn không muốn nhận thông tin liên lạc qua email theo tùy chọn, bạn có thể từ chối bằng cách truy cập trang web hoặc các nguồn trực tuyến khác nơi bạn đăng ký, nếu có, rồi cập nhật các lựa chọn liên lạc qua email của bạn, hoặc bạn có thể làm theo hướng dẫn để hủy đăng ký hoặc từ chối trong các thông tin liên lạc qua email mà bạn nhận được từ chúng tôi. Bạn cũng có thể từ chối bằng cách liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ phù hợp nhất cho bạn. Nếu bạn không muốn chúng tôi xác nhận xem liệu bạn đã đọc một số thông tin liên lạc qua email nhất định mà chúng tôi đã gửi cho bạn chưa, bạn có thể từ chối theo dõi việc liên lạc qua email bằng cách bỏ chọn việc nhận các liên lạc qua email đó bằng một trong các biện pháp được mô tả ở trên. Trong một số trường hợp, chúng tôi sẽ không thể tắt theo dõi email mà vẫn gửi liên lạc cho bạn.

 5. Nếu bạn lựa chọn việc nói với bạn bè về một trong các trang web hoặc nguồn trực tuyến của chúng tôi bằng cách sử dụng các tính năng giới thiệu qua email của chúng tôi, chúng tôi sẽ cung cấp thông tin theo ngữ cảnh về cách thức các chức năng đó sử dụng thông tin cá nhân. Nói chung, các tính năng giới thiệu qua email của chúng tôi không lưu trữ tên hoặc địa chỉ email của các cá nhân mà bạn gửi liên kết đến các trang web hoặc nguồn trực tuyến của chúng tôi.

Những ai được phép truy cập vào thông tin cá nhân của bạn?

Merck & Co., Inc. (Rahway, NJ, USA) có thể truy cập vào thông tin cá nhân của bạn, bao gồm các chi nhánh, bộ phận và nhóm trên toàn thế giới, đồng thời các cá nhân và tổ chức sử dụng thông tin cá nhân sử dụng cho và theo chỉ đạo của chúng tôi. Việc sử dụng và tiết lộ thông tin cá nhân bởi các cá nhân và tổ chức bên ngoài hoạt động thay mặt chúng tôi bị chi phối bởi các thỏa thuận trong đó yêu cầu thông tin cá nhân phải được bảo vệ một cách thích hợp. Thông tin cá nhân của bạn sẽ chỉ được sử dụng và tiết lộ bởi chúng tôi và các cá nhân cũng như tổ chức làm việc thay mặt chúng tôi, theo cách thức phù hợp với chính sách này, các thông báo quyền riêng tư hiện hành khác, và phải được cho phép hoặc yêu cầu rõ ràng theo luật, quy tắc và quy định hiện hành.

Chúng tôi có chia sẻ thông tin cá nhân với các bên thứ ba hay khôn?

Nói chung, chúng tôi không bán hoặc chia sẻ thông tin cá nhân của bạn trừ trường hợp được mô tả trong chính sách này và các thông báo bảo mật hiện hành khác, tuy nhiên, các trường hợp có thể phát sinh khi chúng tôi vì lý do công việc, có thể sẽ phải quyết định tổ chức lại hoặc thoái vốn doanh nghiệp của chúng tôi thông qua hoạt động bán, sáp nhập hoặc mua lại. Trong các trường hợp đó, thông tin cá nhân có thể được chia sẻ với người mua thực tế hoặc có tiềm năng. Chúng tôi sẽ phải có được sự đảm bảo bằng văn bản rằng thông tin cá nhân sẽ được bảo vệ một cách thích hợp trong những trường hợp này. Để phù hợp với Chính sách Quy tắc Quyền riêng tư Xuyên biên giới Toàn cầu, chúng tôi có quyền tiết lộ thông tin cá nhân của bạn, bao gồm cả địa chỉ email của bạn, để báo cáo cho các cơ quan chính phủ, cho các bên trong các thủ tục tố tụng có liên quan theo ủy quyền của tòa án hoặc tòa phân xử và trong phạm vi yêu cầu hoặc cho phép rõ ràng bởi luật pháp hiện hành. Trừ khi được quy định trong chính sách này hoặc Chính sách Quy tắc Quyền riêng tư Xuyên biên giới Toàn cầu, của chúng tôi, thông tin cá nhân của bạn sẽ không được chia sẻ nếu không có sự cho phép của bạn.

Làm thế nào để chúng tôi bảo mật thông tin cá nhân?

Chúng tôi sẽ thực thi các bước hợp lý để bảo vệ thông tin cá nhân, theo độ nhạy cảm của thông tin, vì thông tin được thu thập và truyền tải từ máy tính hoặc thiết bị của bạn tới các nguồn và máy chủ trực tuyến của chúng tôi, cũng như cũng như để bảo vệ thông tin cá nhân thuộc sở hữu chúng tôi khỏi bị truy cập, tiết lộ, thay đổi hoặc phá hủy trái phép. Trách nhiệm cá nhân của bạn là phải bảo mật các bản sao mật khẩu và mã truy cập liên quan của riêng bạn trên các nguồn trực tuyến của chúng tôi.

Làm thế nào để chúng ta bảo vệ quyền riêng tư của trẻ em?

Nói chung, các trang web và nguồn trực tuyến của chúng tôi không hướng đến trẻ em và hầu hết các dịch vụ trực tuyến mà chúng tôi cung cấp được thiết kế cho các cá nhân từ 18 tuổi trở lên. Trong trường hợp các yêu cầu về thông tin thuốc được pháp luật cho phép, các cá nhân yêu cầu thông tin về một loại thuốc được chỉ định sử dụng cho trẻ em phải từ 18 tuổi trở lên.

Chúng tôi không cố ý thu thập thông tin cá nhân của trẻ em dưới 13 tuổi. Nếu bạn là cha mẹ hoặc người giám hộ biết được việc chúng tôi đã thu thập thông tin từ con bạn, vui lòng liên hệ tới Văn phòng Quyền riêng tư để yêu cầu xóa bỏ.

Tùy thời điểm, một số trang web của và các nguồn trực tuyến khác của chúng tôi có thể cung cấp các tính năng lựa chọn cho trẻ em. Khi chúng tôi cung cấp các tính năng đó, chúng tôi sẽ thực thi các bước thích hợp để đảm bảo phải có được sự đồng ý có thể kiểm chứng từ phụ huynh trước khi thu thập, sử dụng hoặc tiết lộ thông tin cá nhân của trẻ em.

Làm thế nào tôi có thể truy cập và chỉnh sửa thông tin cá nhân của tôi?

Để có quyền truy cập vào thông tin cá nhân của bạn được thu thập trực tuyến và để duy trì độ chính xác, đầy đủ và cập nhật hoặc để yêu cầu xóa bỏ, bạn có thể liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ phù hợp nhất cho bạn. Trong một số trường hợp, khi chúng tôi bắt buộc phải lưu giữ thông tin theo luật hoặc quy định, hoặc tiếp tục quản lý dịch vụ bạn yêu cầu hay để đảm bảo rằng chúng tôi tôn trọng sở thích của bạn hoặc cho các mục đích kinh doanh cần thiết khác, chúng tôi không thể xóa một số thông tin cá nhân nhất định của bạn. Nếu được cung cấp, bạn cũng có thể cập nhật thông tin cá nhân của bạn trên trực tuyến bằng cách sửa đổi thông tin mà trước đây bạn đã điền vào biểu mẫu hoặc trường dữ liệu trên các trang web của chúng tôi. Khi được pháp luật hoặc Chính sách Quy tắc Quyền riêng tư Xuyên biên giới của chúng tôi cho phép, khả năng bạn truy cập và chỉnh sửa thông tin cá nhân sẽ bị hạn chế nếu quyền truy cập và chỉnh sửa đó sẽ: hạn chế khả năng tuân thủ nghĩa vụ pháp lý hoặc đạo đức của chúng tôi, cản trở khả năng điều tra, thực hiện hoặc bào chữa của chúng tôi trong khiếu kiện pháp lý, dẫn đến tiết lộ thông tin cá nhân về bên thứ ba, dẫn đến vi phạm hợp đồng hoặc tiết lộ bí mật thương mại hay thông tin kinh doanh độc quyền khác thuộc về chúng tôi hoặc bên thứ ba.

Chúng tôi lưu trữ thông tin cá nhân trong bao lâu?

Chúng tôi thường lưu giữ thông tin cá nhân khi cần thiết phù hợp với mục đích kinh doanh cụ thể hoặc mục đích khiến thông tin được thu thập và thời gian bạn sử dụng các trang web, ứng dụng cũng như các công cụ trực tuyến có liên quan khác của chúng tôi. Trong một số trường hợp, chúng tôi có thể được yêu cầu phải lưu giữ thông tin trong một thời gian dài hơn dựa trên luật pháp hoặc quy định áp dụng cho doanh nghiệp của chúng tôi, chẳng hạn như các quy tắc áp dụng về thời hạn hiệu lực hoặc cho các mục đích kinh doanh cần thiết khác. Nếu có thể, chúng tôi hướng đến việc ẩn danh thông tin hoặc xóa các số nhận diện không cần thiết khỏi các hồ sơ mà chúng tôi có thể cần phải lưu giữ trong khoảng thời gian vượt quá thời gian lưu trữ ban đầu.

Địa chỉ liên lạc của chúng tôi các câu hỏi riêng tư là gì?

Nếu bạn có thắc mắc về chính sách này hoặc các thực hành trong thu thập, sử dụng và tiết lộ thông tin của chúng tôi, bạn có thể liên hệ với chúng tôi qua email đến Văn phòng Quyền riêng tư Toàn cầu của MSD hoặc tới địa chỉ phù hợp nhất cho bạn. Bạn có thể truy cập vào danh sách địa chỉ trực tuyến tại http://www.msd.com/contact/contacts.html. Khi bạn liên hệ với chúng tôi, vui lòng lưu ý tên của trang web hoặc nguồn trực tuyến khác mà bạn đã sử dụng hoặc bạn đã cung cấp thông tin cá nhân, cũng như bản chất của bất kỳ thông tin nào bạn cung cấp. Chúng tôi sẽ bằng các nỗ lực hợp lý trả lời kịp thời trong vòng 20 ngày làm việc hoặc sớm hơn cho các yêu cầu, câu hỏi hoặc thắc mắc mà bạn có thể có, liên quan đến quyền truy cập vào thông tin cá nhân của bạn đã được thu thập trực tuyến hoặc việc chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của bạn.

Chúng tôi có thể liên hệ với bạn để theo dõi thông tin và có thể chia sẻ yêu cầu của bạn với các cá nhân khác trong công ty chúng tôi hoặc làm việc cho chúng tôi, là những người chịu trách nhiệm về các chức năng liên quan đến chủ đề trong yêu cầu của bạn. Ngoại trừ trường hợp theo yêu cầu của pháp luật hoặc Chính sách Quy tắc Quyền riêng tư Xuyên biên giới của chúng tôi, chúng tôi không thể đảm bảo sẽ trả lời các câu hỏi hoặc nhận xét về các chủ đề không liên quan đến chính sách này hoặc các thực hành quyền riêng tư của chúng tôi.

Làm thế nào để bạn biết liệu chúng tôi đã cập cho nhật chính sách này hay chưa?

Chúng tôi có thể sẽ cập nhật chính sách này theo định kỳ. Chúng tôi có quyền sửa đổi, thêm hoặc xóa các phần trong các tuyên bố của chính sách này tùy theo quyết định của chúng tôi. Nếu chúng tôi quyết định thay đổi chính sách này, chúng tôi sẽ đăng tải những thay đổi đó tại trang web này để bạn luôn biết thông tin nào chúng tôi đã thu thập, cách chúng tôi có thể sử dụng thông tin đó và liệu chúng tôi sẽ tiết lộ cho bất kỳ ai. Nếu những thay đổi chúng tôi thực hiện trong chính sách này là quan trọng, chúng tôi cũng có thể đăng tải thông báo trên trang web Global Privacy Office trước ngày thay đổi đó có hiệu lực, hoặc trong một số trường hợp, có thể gửi thông báo về những thay đổi qua email. Chính sách này được cập nhật lần cuối vào ngày 30 tháng 4 năm 2018.