worldwide

worldwide

TÓM TẮT CAM KẾT CỦA CHÚNG TÔI VỚI BẠN VỀ CHÍNH SÁCH QUYỀN RIÊNG TƯ TRỰC TUYẾN

 • Chúng tôi tôn trọng và hiểu rằng bạn rất coi trọng quyền riêng tư của mình, vì vậy, cam kết của chúng tôi về quyền riêng tư bắt đầu với bốn giá trị về quyền riêng tư đó là tôn trọng, tin tưởng, tránh gây tổn hại và tuân thủ.
 • Chúng tôi chỉ sử dụng và chia sẻ thông tin bạn cung cấp trực tuyến theo những cách thức mà chúng tôi thông báo cho bạn trong Chính sách này, Chính sách theo dõi trực tuyến toàn cầu hoặc trong các tuyên bố và thông tin khác về quyền riêng tư mà chúng tôi cung cấp.
 • Chúng tôi áp dụng chính sách và các biện pháp kiểm soát về mặt kỹ thuật, vật lý để hạn chế quyền truy cập vào các thông tin cá nhân mà bạn cung cấp trực tuyến nhằm ngăn chặn việc sử dụng sai mục đích.
 • Để biết thêm chi tiết, vui lòng đọc Chính sách về quyền riêng tư trên Internet dưới đây hoặc liên hệ với chúng tôi.

Ngày xem lại: Ngày 1 tháng 1 năm 2023
Ngày có hiệu lực: Ngày 1 tháng 1 năm 2023

Tại Merck & Co., Inc. (Rahway, NJ, USA), còn được gọi là MSD bên ngoài Hoa Kỳ và Canada, sẽ cung cấp các tài nguyên trực tuyến để cung cấp thông tin và các dịch vụ liên quan đến sản phẩm, sức khỏe và y tế, cũng như tin tức doanh nghiệp và tài chính, việc làm cùng các thông tin khác liên quan đến việc kinh doanh của chúng tôi. Ngoài ra, một số nguồn trực tuyến của chúng tôi cũng cho phép các chuyên gia có trình độ đặt hàng các sản phẩm dược phẩm, vắc-xin và sản phẩm thú y của chúng tôi, để xin trợ cấp hoặc đóng góp cho nghiên cứu khoa học.

Tôn trọng quyền riêng tư thông tin cá nhân của bạn là điều rất quan trọng đối với chúng tôi. Các trang web của chúng tôi và các nguồn trực tuyến khác có hiển thị chính sách quyền riêng tư này (“chính sách”) cam kết việc thu thập, duy trì và bảo mật thông tin cá nhân của bạn tuân theo luật pháp, chính sách này và Chính sách Quy tắc Toàn cầu về Quyền riêng tư Xuyên biên giới của chúng tôi cũng như luật pháp, quy tắc và quy định hiện hành. Chính sách này được áp dụng cho thông tin cá nhân (như được định nghĩa dưới đây) được thu thập từ các nguồn và thông tin trực tuyến của chúng tôi (chẳng hạn như trang web, email (ứng dụng) ứng dụng di động, các công cụ trực tuyến và công cụ có thể tải xuống khác) có hiển thị một liên kết đến chính sách này. Chính sách này không áp dụng cho thông tin cá nhân được thu thập từ các nguồn và thông tin ngoại tuyến, trừ trường hợp thông tin cá nhân đó được hợp nhất với thông tin cá nhân mà chúng tôi hoặc bên thứ ba thay mặt cho chúng tôi thu thập trực tuyến. Chính sách này cũng không áp dụng cho các nguồn trực tuyến của bên thứ ba mà các trang web của chúng tôi có thể liên kết đến, chúng tôi không kiểm soát nội dung hoặc việc thực hành quyền riêng tư của các nguồn đó.

Chương trình quyền riêng tư và các thực hành của chúng tôi phải tuân thủ Quy tắc Ràng buộc Doanh nghiệp (Binding Corporate Rules, “BCR”) và hệ thống Quy tắc Quyền riêng tư Xuyên biên giới của APEC. đối với việc chuyển giao thông tin cá nhân từ Khu vực Kinh tế Châu Âu và Thụy Sĩ cũng như từ các nước thành viên thuộc Khối hợp tác Kinh tế Châu Á Thái Bình Dương (APEC) (lần lượt), giữa những nơi khác, sang Hoa Kỳ. Chính sách này cũng phù hợp với trực tuyến hoặc qua Chính sách Quy tắc toàn cầu về Quyền riêng tư Xuyên biên giới của chúng tôi. Vui lòng đọc kỹ chính sách này. Nếu bạn có bất kỳ thắc mắc nào về chính sách này hoặc các phương thức chúng tôi thu thập, sử dụng và tiết lộ dữ liệu, vui lòng liên hệ với chúng tôi.

Như được đề cập trong Chính sách quyền riêng tư này, các từ “MSD”, “chúng tôi” và “của chúng tôi” dùng để chỉ Merck & Co., Inc. (Rahway, NJ, USA) cùng các đơn vị kế nhiệm, chi nhánh, phòng ban và nhóm trực thuộc trên toàn thế giới, không bao gồm các liên doanh mà chúng tôi có tư cách là một bên đối tác.

Chính sách này định nghĩa “thông tin cá nhân” như thế nào?

Thuật ngữ “thông tin cá nhân” được sử dụng trong toàn bộ chính sách này, áp dụng cho mọi dữ liệu liên quan đến một cá nhân được xác định hoặc nhận diện, bao gồm cả dữ liệu để nhận diện một cá nhân hoặc có thể dùng để xác định, định vị, theo dõi hoặc liên hệ tới một cá nhân.

Chúng tôi thu thập thông tin cá nhân trực tuyến như thế nào?

Chúng tôi thu thập thông tin cá nhân trực tuyến thông qua các trang web và các nguồn trực tuyến khác. Chúng tôi cũng cung cấp các nguồn trực tuyến khi phối hợp với các nhà cung cấp dịch vụ trực tuyến khác, từ đó chúng tôi có thể nhận thông tin cá nhân về người dùng các nguồn đó. Những sự hợp tác trực tuyến này được điều chỉnh bởi các thỏa thuận yêu cầu thông tin cá nhân phải được bảo vệ một cách thích hợp. Các cá nhân có thể truy cập vào nhiều phần trong trang web và nguồn trực tuyến của chúng tôi mà không gây tiết lộ bất kỳ thông tin cá nhân nào. Có ba phương pháp mà chúng tôi sử dụng để thu thập thông tin cá nhân trực tuyến:


 1. Thông tin bạn cung cấp: Chúng tôi thu thập thông tin cá nhân và dữ liệu khác mà bạn có thể đã nhập vào các mẫu hoặc trường dữ liệu trên các trang web hoặc nguồn trực tuyến của chúng tôi. Những thông tin này có thể bao gồm, nhưng không giới hạn ở thông tin liên hệ (như tên của bạn, địa chỉ bưu chính, địa chỉ email, số điện thoại, ID người dùng và mật khẩu), ngày sinh, thông tin chuyên môn, kinh nghiệm, hoạt động, kỹ năng, sở thích, thói quen và quyền lợi. Chúng tôi cũng có thể thu thập thông tin sức khỏe của bạn mà bạn đã cung cấp bằng cách trả lời các câu hỏi và khảo sát của chúng tôi, hoặc thông qua việc bạn sử dụng các công cụ liên quan đến sức khỏe trực tuyến và có thể tải xuống mà chúng tôi cung cấp. Một số trang web của chúng tôi cho phép người dùng đặt hàng, chẳng hạn như vắc-xin và các sản phẩm thú y của chúng tôi. Các trang web này có thể thông qua các bên thứ ba được công nhận bên ngoài (tức là hoạt động kiểm tra thẻ tín dụng trực tuyến do các tổ chức tài chính hoặc tín dụng quản lý) hoặc trực tiếp thu thập thông tin thẻ tín dụng để xử lý những đơn đặt hàng đó. Thông tin đó sẽ được bảo mật một cách thích hợp và không được lưu giữ lâu hơn mức cần thiết để cung cấp dịch vụ.

 2. Thông tin từ các nguồn thông tin công khai hoặc của bên thứ ba: Chúng tôi có thể thu thập thông tin cá nhân về các chuyên gia chăm sóc sức khỏe đã đăng ký trên các trang web của chúng tôi từ các nguồn thông tin công khai hoặc của bên thứ ba để xác minh thông tin và danh tính chuyên môn của họ. Khi khách hàng sử dụng thẻ tín dụng để đặt hàng trên các trang web của chúng tôi, chúng tôi sẽ xác minh tính hợp lệ của thông tin thẻ tín dụng cùng với các tổ chức tài chính hoặc tín dụng. Trong một số trường hợp, chúng tôi có thể gia tăng cơ sở dữ liệu người dùng hiện tại của chúng tôi bằng thông tin tới từ bên thứ ba. Một số thông tin này có thể là thông tin cá nhân, chẳng hạn như thay đổi thông tin địa chỉ bưu chính.

  Chúng tôi cũng có thể thu thập thông tin cá nhân về bạn từ nguồn công khai trên Internet thông qua nội dung xác định được khi nghe trên phương tiện truyền thông xã hội. Ví dụ về phương tiện truyền thông xã hội bao gồm mạng xã hội; cộng đồng, diễn đàn và bảng tin; viết blog, tiểu blog và vlog; wiki; đánh dấu trang xã hội; và podcast. 3. Thông tin được thu thập từ máy tính hoặc thiết bị điện tử khác của bạn: Chúng tôi thu thập thông tin trên máy tính hoặc thiết bị điện tử khác của bạn khi bạn truy cập các trang web của chúng tôi và sử dụng các nguồn trực tuyến của chúng tôi. Thông tin này có thể bao gồm địa chỉ Giao thức Internet (IP) của bạn, Nhà cung cấp dịch vụ Internet (ISP), tên miền, loại trình duyệt, ngày và giờ yêu cầu của bạn cùng với thông tin được cung cấp bởi các công nghệ theo dõi, như cookie, thẻ đơn điểm ảnh, đối tượng chia sẻ cục bộ (Flash), lưu trữ cục bộ, Etag và tập lệnh. Ở Hoa Kỳ, nếu bạn thoát khỏi một trong các trang web của chúng tôi nhưng không đăng ký người dùng, chúng tôi có thể sử dụng các cookie kết hợp với bên thứ ba để phát quảng cáo đến máy tính hoặc thiết bị điện tử khác của bạn để nhắc bạn về trang web chúng tôi mà bạn đã truy cập trước đó. Vui lòng xem Chính sách theo dõi trực tuyến toàn cầu của chúng tôi để biết thêm thông tin về cookie và cách bạn có thể kiểm soát chúng. Nếu bạn sử dụng thiết bị di động để truy cập các trang web và nguồn trực tuyến của chúng tôi hoặc để tải xuống các ứng dụng hay dịch vụ di động của chúng tôi, chúng tôi cũng có thể thu thập thông tin thiết bị của bạn, chẳng hạn như ID thiết bị và loại thiết bị, cũng như thông tin sử dụng thiết bị của bạn và việc bạn sử dụng các trang web di động cũng như các nguồn di động khác của chúng tôi.

  Chúng tôi có thể sử dụng các công ty khác khi gửi thông tin liên lạc qua email thay mặt chúng tôi hoặc để đặt quảng cáo cho chúng tôi trên các trang web khác. Chúng tôi không kiểm soát các công nghệ theo dõi được các công ty khác đó sử dụng. Để biết thêm thông tin về cách bạn có thể kiểm soát việc các bên thứ ba theo dõi, vui lòng xem Chính sách theo dõi trực tuyến toàn cầu của chúng tôi.

Tại sao chúng tôi thu thập, sử dụng và tiết lộ thông tin cá nhân?

 1. Thông thường: : Chúng tôi thu thập thông tin cá nhân trực tuyến khi cần thiết để cho phép các cá nhân đăng ký, tùy chỉnh và cá nhân hóa một số nguồn và thông tin liên lạc trên trực tuyến của chúng tôi. Chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân được thu thập trực tuyến để cung cấp sản phẩm, dịch vụ và tính năng cùng với các tài nguyên khác mà cá nhân đã yêu cầu; ví dụ như tài liệu giáo dục và thông tin liên quan đến việc kinh doanh, các chương trình email, công cụ, câu hỏi, bảng câu hỏi và khảo sát của chúng tôi. Chúng tôi phân tích thông tin cá nhân được thu thập trực tuyến để xác định và cung cấp các dịch vụ cùng với chương trình khuyến mãi bổ sung mà chúng tôi tin rằng bạn có thể thấy thú vị. Chúng tôi đánh giá việc sử dụng một số nguồn và thông tin liên lạc trực tuyến mà chỉ sử dụng thông tin không thể nhận dạng hoặc tổng hợp được. Chúng tôi cũng có thể sử dụng thông tin cá nhân để kiểm toán các nguồn trực tuyến của mình đối với việc tuân thủ, ủy quyền truy cập và bảo mật.
 2. Truyền thông xã hội: : Các nguồn truyền thông xã hội trực tuyến là các công cụ tương tác có thể giúp các bạn liên hệ và chia sẻ thông tin với nhau. Một số ví dụ về các nguồn truyền thông xã hội bao gồm các mạng xã hội, các diễn đàn trao đổi, các bảng tin, blog, wiki và các chức năng tham chiếu để chia sẻ nội dung trang web và các công cụ với bạn bè hoặc đồng nghiệp. Chúng tôi có thể thu thập thông tin cá nhân từ bạn để giúp bạn sử dụng các nguồn truyền thông xã hội trực tuyến mà chúng tôi có thể cung cấp tùy từng thời điểm. Chúng tôi cũng có thể cho phép bạn sử dụng các nguồn truyền thông xã hội này để đăng tải hoặc chia sẻ thông tin cá nhân với người khác. Bạn nên xem xét cẩn thận những thông tin nào về bản thân mà bạn chọn để chia sẻ với người khác khi bạn sử dụng các nguồn truyền thông xã hội. Chúng tôi sẽ đưa ra thông báo và lựa chọn bổ sung về cách thức thu thập, sử dụng và tiết lộ thông tin cá nhân trên các trang web của chúng tôi cũng như các nguồn trực tuyến khác có cung cấp hoặc sử dụng phương tiện truyền thông xã hội.

  Một số trang web của chúng tôi sử dụng các dịch vụ đăng nhập như Facebook Connect hoặc nhà cung cấp ID mở. Các dịch vụ này sẽ xác thực danh tính của bạn và đưa ra tùy chọn để bạn chia sẻ một số thông tin cá nhân nhất định với chúng tôi chẳng hạn như tên và địa chỉ email của bạn để điền tự động các mẫu đăng ký cũng như ghi danh khác. Các dịch vụ như Facebook Connect đưa ra cho bạn tùy chọn đăng thông tin lên trang hồ sơ Facebook của bạn về các hoạt động của bạn trên các trang web của chúng tôi mà có sử dụng dịch vụ này để bạn có thể chia sẻ các hoạt động của mình với những người khác trong mạng lưới của bạn.

  Tiếp nhận thông tin từ phương tiện truyền thông mạng xã hội là quá trình chúng tôi xác định và đánh giá các thông tin được cung cấp về một công ty, cá nhân, sản phẩm hoặc thương hiệu trên Internet. Chúng tôi sẽ chỉ thu thập thông tin cá nhân có sẵn công khai phù hợp, vừa đủ và không quá mức. Do bản chất của Phương tiện truyền thông xã hội, chúng tôi có thể không xác định được cá nhân đã đăng nội dung gốc mà chúng tôi thu thập. Nếu thông tin cá nhân được thu thập và xử lý ngoài mục đích ban đầu khi bạn đăng nội dung, chúng tôi sẽ nỗ lực hợp lý để thông báo cho bạn ngay khi có thể. Lưu ý, trong một số trường hợp, chúng tôi có thể không thu thập và xác minh thông tin liên hệ của bạn với thông tin có sẵn. Muốn thực hiện được nỗ lực hợp lý này, chúng tôi có thể yêu cầu xác định thông tin liên hệ của bạn từ nền tảng truyền thông mạng xã hội, nếu có thể, hoặc trong bài đăng. Hơn nữa, chúng tôi sẽ nỗ lực hợp lý để cung cấp cho bạn cơ chế từ chối xử lý dữ liệu của chúng tôi hoặc thực hiện các quyền của bạn theo yêu cầu của chính sách và quy định hiện hành của chúng tôi.

  Chúng tôi cũng thu thập thông tin cá nhân từ phạm vi công cộng cho mục đích báo cáo tác dụng phụ nhằm thực hiện cảnh giác dược phẩm của mình yêu cầu tuân thủ. Cơ sở cho hình thức thu thập thông tin cá nhân này là một yêu cầu để đáp ứng nghĩa vụ pháp lý. Trong những trường hợp này, không cần có sự đồng ý của bạn, nhưng chúng tôi sẽ thông báo cho bạn như một phần của các chính sách và quy trình cảnh giác dược của chúng tôi.

 3. Điện toán di động: : Một số trang web và nguồn trực tuyến của chúng tôi được thiết kế đặc biệt để sử dụng trên các thiết bị điện toán di động. Một số phiên bản di động của các trang web chúng tôi có thể yêu cầu bạn đăng nhập bằng tài khoản người dùng của mình trên trang web đó. Thông tin về việc bạn sử dụng phiên bản di động của trang web sẽ được liên kết với tài khoản người dùng của bạn. Một số trang web và nguồn trực tuyến của chúng tôi cho phép bạn tải xuống một ứng dụng, tiện ích hoặc loại công cụ khác mà bạn có thể sử dụng trên thiết bị di động hoặc thiết bị điện toán khác. Một số ứng dụng này có thể lưu trữ thông tin trên thiết bị di động hoặc thiết bị khác của bạn. Các ứng dụng này có thể truyền tải thông tin cá nhân tới chúng tôi hoặc những người khác làm việc cho chúng tôi để giúp bạn truy cập vào tài khoản người dùng của bạn hoặc cho phép chúng tôi theo dõi cách sử dụng các công cụ này, chẳng hạn như tần suất sử dụng và tính năng nào được ưa thích. Một số ứng dụng này có thể cho phép bạn gửi email báo cáo và thông tin khác từ ứng dụng đó. Chúng tôi có thể sử dụng thông tin cá nhân hoặc không thể nhận dạng được truyền tải đến chúng tôi nhằm để cải thiện các ứng dụng này, phát triển các công cụ mới, cải thiện chất lượng và theo cách khác được mô tả trong Chính sách này hoặc trong các thông báo khác mà chúng tôi đưa ra. Các ứng dụng này thường không chuyển giao thông tin cá nhân ngoài thông tin được mô tả ở trên cũng như thông tin cá nhân nhạy cảm. Trong trường hợp yêu cầu chuyển giao như vậy để cung cấp các dịch vụ mà bạn yêu cầu trong ứng dụng, chúng tôi sẽ gửi thông báo và để bạn lựa chọn cho phép hoạt động xử lý đó bên cạnh mọi quyền liên quan để truy cập, chỉnh sửa và xóa theo yêu cầu của chính sách này và luật hiện hành.

Chúng tôi có tổng hợp thông tin cá nhân hay không?

Để phù hợp với các mục đích đã xác định và các tiêu chuẩn được đặt ra trong chính sách này cũng như các thông báo bảo mật hiện hành khác đã được đưa ra, trong một số trường hợp, chúng tôi tổng hợp và sử dụng thông tin cá nhân mà cá nhân đã chia sẻ với chúng tôi thông qua các dịch vụ và kênh khác nhau, chẳng hạn như điện thoại, khảo sát, trang web và các nguồn cũng như thông tin liên lạc trực tuyến khác, để nâng cao chất lượng dịch vụ mà chúng tôi cung cấp. Các hoạt động hợp nhất dữ liệu có thể mở rộng trên các danh mục chủ thể dữ liệu khác nhau mà chính sách này áp dụng, bao gồm nhân viên, nhà thầu, Chuyên gia chăm sóc sức khỏe, bệnh nhân hoặc nhà cung cấp.

Bạn có những lựa chọn nào về cách chúng tôi thu thập, sử dụng và tiết lộ thông tin cá nhân của bạn?

Bạn có bốn loại lựa chọn. Chúng bao gồm:

 1. Không thu thập thông tin cá nhân: : Bạn có thể chọn không cung cấp bất kỳ thông tin cá nhân nào cho chúng tôi qua trực tuyến bằng cách chọn không điền bất kỳ thông tin cá nhân nào vào biểu mẫu hoặc trường dữ liệu trên các trang web của chúng tôi cũng như không sử dụng bất kỳ dịch vụ cá nhân hóa nào được cung cấp trên các nguồn trực tuyến của chúng tôi. Tuy nhiên, một số tài nguyên trực tuyến của chúng tôi yêu cầu người dùng xác định danh tính để sử dụng các dịch vụ được cá nhân hóa hoặc những tính năng nâng cao không được cung cấp nếu không có dữ liệu đó.
 2. Hạn chế và tùy chọn liên quan đến việc sử dụng và tiết lộ cho các mục đích khác: : Một số nguồn trực tuyến của chúng tôi có thể yêu cầu bạn cho phép sử dụng và tiết lộ thông tin cá nhân của bạn để thêm bạn vào danh sách liên hệ của chúng tôi, cho phép bạn liệt kê bản thân trong một thư mục hoặc tài nguyên truyền thông xã hội và để xác định cũng như cung cấp các dịch vụ bổ sung và chương trình khuyến mãi mà chúng tôi tin rằng bạn có thể thấy thú vị. Bạn có thể giới hạn việc sử dụng thông tin cá nhân của bạn bằng cách chọn hoặc bỏ tùy chọn hiển thị tại thời điểm bạn nhập thông tin đó hoặc chúng tôi có thể đưa ra điều đó cho bạn sau này. Ngoài ra, bạn có thể thay đổi tùy chọn liên lạc của mình (chẳng hạn như bỏ chọn nhận thông tin liên lạc bạn đã yêu cầu trước đó) bằng cách truy cập vào liên kết bỏ chọn mà chúng tôi cung cấp trong thông tin liên lạc điện tử hoặc liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ phù hợp nhất với bạn.
 3. Hạn chế và tùy chọn theo dõi: Vui lòng xem Chính sách theo dõi trực tuyến toàn cầucủa chúng tôi để biết thông tin về cách chúng tôi sử dụng các công nghệ theo dõi trực tuyến cũng như những lựa chọn dành cho bạn.
 4. Thông tin liên lạc qua email: Bạn có thể chọn nhận email theo tùy chọn và các thông tin liên lạc khác từ chúng tôi bằng cách đăng ký hoặc ghi danh để có các thông tin liên lạc này trên các trang web cùng với các nguồn trực tuyến khác của chúng tôi. Nếu bạn không muốn nhận thông tin liên lạc qua email theo tùy chọn, bạn có thể từ chối bằng cách truy cập trang web hoặc các nguồn trực tuyến khác nơi bạn đăng ký, nếu có, rồi cập nhật các lựa chọn liên lạc qua email của bạn, hoặc bạn có thể làm theo hướng dẫn để hủy đăng ký hoặc từ chối trong các thông tin liên lạc qua email mà bạn nhận được từ chúng tôi. Bạn cũng có thể bỏ chọn bằng cách liên hệ với chúng tôi theo địa ch phù hợp nhất với bạn. Nếu bạn không muốn chúng tôi xác nhận xem liệu bạn đã đọc một số thông tin liên lạc qua email nhất định mà chúng tôi đã gửi cho bạn chưa, bạn có thể từ chối theo dõi việc liên lạc qua email bằng cách bỏ chọn việc nhận các liên lạc qua email đó bằng một trong các biện pháp được mô tả ở trên.
 5. Trong trường hợp luật pháp cho phép, nếu bạn lựa chọn việc nói với bạn bè về một trong các trang web hoặc nguồn trực tuyến của chúng tôi bằng cách sử dụng các tính năng giới thiệu qua email, chúng tôi sẽ cung cấp thông tin về cách các chức năng đó sử dụng thông tin cá nhân. Nói chung, các tính năng giới thiệu qua email không lưu trữ tên hoặc địa chỉ email của các cá nhân mà bạn gửi liên kết đến các trang web hoặc nguồn trực tuyến của chúng tôi.

Những ai được phép truy cập vào thông tin cá nhân của bạn?

Merck & Co., Inc. (Rahway, NJ, USA) có thể truy cập vào thông tin cá nhân của bạn, bao gồm các chi nhánh, bộ phận và nhóm trên toàn thế giới, đồng thời các cá nhân và tổ chức sử dụng thông tin cá nhân sử dụng cho và theo chỉ đạo của chúng tôi. Việc sử dụng và tiết lộ thông tin cá nhân bởi các cá nhân và tổ chức bên ngoài hoạt động thay mặt chúng tôi bị chi phối bởi các thỏa thuận trong đó yêu cầu thông tin cá nhân phải được bảo vệ một cách thích hợp. Thông tin cá nhân của bạn sẽ chỉ được sử dụng và tiết lộ bởi chúng tôi và các cá nhân cũng như tổ chức làm việc thay mặt chúng tôi, theo cách thức phù hợp với chính sách này, các thông báo quyền riêng tư hiện hành khác, và phải được cho phép hoặc yêu cầu rõ ràng theo luật, quy tắc và quy định hiện hành.

Chúng tôi có chia sẻ thông tin cá nhân với các bên thứ ba hay không?

Nói chung, chúng tôi không bán hoặc chia sẻ thông tin cá nhân của bạn trừ trường hợp được mô tả trong chính sách này và các thông báo bảo mật hiện hành khác, tuy nhiên, các trường hợp có thể phát sinh khi chúng tôi vì lý do công việc, có thể sẽ phải quyết định tổ chức lại hoặc thoái vốn doanh nghiệp của chúng tôi thông qua hoạt động bán, sáp nhập hoặc mua lại. Trong các trường hợp đó, thông tin cá nhân có thể được chia sẻ với người mua thực tế hoặc có tiềm năng. Chúng tôi sẽ phải có được sự đảm bảo bằng văn bản rằng thông tin cá nhân sẽ được bảo vệ một cách thích hợp trong những trường hợp này. Để phù hợp với Chính sách toàn cầu về Quy tắc Quyền riêng tư Xuyên biên giới, chúng tôi có quyền tiết lộ thông tin cá nhân của bạn, bao gồm cả địa chỉ email của bạn, để báo cáo cho các cơ quan chính phủ, cho các bên trong các thủ tục tố tụng có liên quan theo ủy quyền của tòa án hoặc tòa phân xử và trong phạm vi yêu cầu hoặc cho phép rõ ràng theo luật hiện hành. Trừ khi được quy định trong chính sách này hoặc, thông tin cá nhân của bạn sẽ không được chia sẻ nếu không có sự cho phép của bạn.

Làm thế nào để chúng tôi bảo mật thông tin cá nhân?

Chúng tôi sẽ thực thi các bước hợp lý để bảo vệ thông tin cá nhân, theo độ nhạy cảm của thông tin, vì thông tin được thu thập và truyền tải từ máy tính hoặc thiết bị của bạn tới các nguồn và máy chủ trực tuyến của chúng tôi, cũng như cũng như để bảo vệ thông tin cá nhân thuộc sở hữu chúng tôi khỏi bị truy cập, tiết lộ, thay đổi hoặc phá hủy trái phép. Trách nhiệm cá nhân của bạn là phải bảo mật các bản sao mật khẩu và mã truy cập liên quan của riêng bạn trên các nguồn trực tuyến của chúng tôi.

Làm thế nào để chúng ta bảo vệ quyền riêng tư của trẻ em?

Nói chung, các trang web và nguồn trực tuyến của chúng tôi không hướng đến trẻ em và hầu hết các dịch vụ trực tuyến mà chúng tôi cung cấp được thiết kế cho các cá nhân từ 18 tuổi trở lên. Trong trường hợp các yêu cầu về thông tin thuốc được pháp luật cho phép, các cá nhân yêu cầu thông tin về một loại thuốc được chỉ định sử dụng cho trẻ em phải từ 18 tuổi trở lên. Chúng tôi không cố ý thu thập thông tin cá nhân của trẻ em dưới 13 tuổi hoặc theo luật pháp địa phương mà không có sự đồng ý có thể xác nhận của cha mẹ trước khi thu thập. Nếu bạn là cha mẹ hoặc người giám hộ biết được việc chúng tôi đã thu thập thông tin từ con bạn, vui lòng liên hệ đến Văn phòng Quyền riêng tư Toàn cầu để yêu cầu xóa bỏ.

Tùy thời điểm, một số trang web của và các nguồn trực tuyến khác của chúng tôi có thể cung cấp các tính năng lựa chọn cho trẻ em. Khi chúng tôi cung cấp các tính năng đó, chúng tôi sẽ thực thi các bước thích hợp để đảm bảo phải có được sự đồng ý có thể kiểm chứng từ phụ huynh trước khi thu thập, sử dụng hoặc tiết lộ thông tin cá nhân của trẻ em.

Làm thế nào tôi có thể truy cập, chỉnh sửa hoặc xóa thông tin cá nhân của mình?

Để có quyền truy cập vào thông tin cá nhân của bạn được thu thập trực tuyến và để duy trì độ chính xác, đầy đủ và cập nhật hoặc để yêu cầu xóa bỏ, bạn có thể liên hệ với chúng tôi theo địa chỉphù hợp nhất với bạn. Bạn cũng có thể liên hệ với chúng tôi đến Văn phòng Quyền riêng tư Toàn cầu. Trong một số trường hợp, khi chúng tôi bắt buộc phải lưu giữ thông tin theo luật hoặc quy định, hoặc tiếp tục quản lý dịch vụ bạn yêu cầu hay để đảm bảo rằng chúng tôi tôn trọng sở thích của bạn hoặc cho các mục đích kinh doanh cần thiết khác, chúng tôi không thể xóa một số thông tin cá nhân nhất định của bạn. Nếu được cung cấp, bạn cũng có thể cập nhật thông tin cá nhân của bạn trên trực tuyến bằng cách sửa đổi thông tin mà trước đây bạn đã điền vào biểu mẫu hoặc trường dữ liệu trên các trang web của chúng tôi. Khi được pháp luật hoặc Chính sách toàn cầu về Quy tắc Quyền riêng tư Xuyên biên giới của chúng tôi cho phép, khả năng bạn truy cập và chỉnh sửa thông tin cá nhân sẽ bị hạn chế nếu quyền truy cập và chỉnh sửa đó sẽ: hạn chế khả năng tuân thủ nghĩa vụ pháp lý hoặc đạo đức của chúng tôi, cản trở khả năng điều tra, thực hiện hoặc bào chữa của chúng tôi trong khiếu kiện pháp lý, dẫn đến tiết lộ thông tin cá nhân về bên thứ ba, dẫn đến vi phạm hợp đồng hoặc tiết lộ bí mật thương mại hay thông tin kinh doanh độc quyền khác thuộc về chúng tôi hoặc bên thứ ba.

Lưu ý rằng trong một số trường hợp, chẳng hạn như nghe trên phương tiện truyền thông xã hội, chúng tôi không phải là bên đầu tiên đăng thông tin cá nhân mà chúng tôi có thể thu thập. Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để tôn trọng các quyền của bạn đối với những thông tin chúng tôi thu thập, nhưng bạn có trách nhiệm liên hệ với phương tiện truyền thông xã hội hoặc trang web để yêu cầu sửa đổi dữ liệu ở cấp nguồn theo yêu cầu của khái niệm “quyền được lãng quên” được áp dụng tại một số khu vực tài phán.Chúng tôi lưu trữ thông tin cá nhân trong bao lâu?

Chúng tôi thường lưu giữ thông tin cá nhân khi cần thiết phù hợp với mục đích kinh doanh cụ thể hoặc mục đích khiến thông tin được thu thập và thời gian bạn sử dụng các trang web, ứng dụng cũng như các công cụ trực tuyến có liên quan khác của chúng tôi. Trong một số trường hợp, chúng tôi có thể được yêu cầu phải lưu giữ thông tin trong một thời gian dài hơn dựa trên luật pháp hoặc quy định áp dụng cho doanh nghiệp của chúng tôi, chẳng hạn như các quy tắc áp dụng về thời hạn hiệu lực hoặc cho các mục đích kinh doanh cần thiết khác. Nếu có thể, chúng tôi hướng đến việc ẩn danh thông tin hoặc xóa các số nhận diện không cần thiết khỏi các hồ sơ mà chúng tôi có thể cần phải lưu giữ trong khoảng thời gian vượt quá thời gian lưu trữ ban đầu.

Địa chỉ liên lạc của chúng tôi cho các câu hỏi về quyền riêng tư là gì?

Nếu có thắc mắc về chính sách này hoặc các phương thức chúng tôi thu thập, sử dụng và tiết lộ thông tin, bạn có thể liên hệ với chúng tôi qua email đến Văn phòng Quyền riêng tư Toàn cầu hoặc theo địa chỉ phù hợp nhất với bạn. Bạn có thể truy cập vào danh sách địa chỉ trực tuyến tại http://www.msd.com/contact/contacts.html. Khi bạn liên hệ với chúng tôi, vui lòng lưu ý tên của trang web hoặc nguồn trực tuyến khác mà bạn đã sử dụng hoặc bạn đã cung cấp thông tin cá nhân, cũng như bản chất của bất kỳ thông tin nào bạn cung cấp. Chúng tôi sẽ bằng các nỗ lực hợp lý trả lời kịp thời trong vòng 30 ngày làm việc hoặc sớm hơn cho các yêu cầu, câu hỏi hoặc thắc mắc mà bạn có thể có, liên quan đến quyền truy cập vào thông tin cá nhân của bạn đã được thu thập trực tuyến hoặc việc chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của bạn.

Chúng tôi có thể liên hệ với bạn để theo dõi thông tin và có thể chia sẻ yêu cầu của bạn với các cá nhân khác trong công ty chúng tôi hoặc làm việc cho chúng tôi, là những người chịu trách nhiệm về các chức năng liên quan đến chủ đề trong yêu cầu của bạn. Ngoại trừ trường hợp theo yêu cầu của pháp luật hoặc Chính sách Quy tắc Quyền riêng tư Xuyên biên giới, chúng tôi không thể đảm bảo sẽ trả lời các câu hỏi hoặc nhận xét về các chủ đề không liên quan đến chính sách này hoặc các thực hành quyền riêng tư của chúng tôi.

Tuân thủ Nguyên tắc bảo vệ quyền riêng tư, chúng tôi cam kết giải quyết các khiếu nại về quyền riêng tư của bạn cũng như việc chúng tôi thu thập hoặc sử dụng thông tin cá nhân của bạn được chuyển đến Hoa Kỳ theo Khuôn khổ Bảo vệ Quyền riêng tư. Các cá nhân thuộc Liên minh châu Âu, Vương quốc Anh và Thụy Sĩ có thắc mắc hoặc khiếu nại về Khuôn khổ Bảo vệ Quyền riêng tư cần liên hệ với chúng tôi qua email đến Văn phòng Quyền riêng tư Toàn cầu trước tiên.

Chúng tôi cũng cam kết chuyển các khiếu nại về quyền riêng tư chưa được giải quyết theo Nguyên tắc bảo vệ quyền riêng tư lên một cơ chế giải quyết tranh chấp độc lập là CHƯƠNG TRÌNH QUỐC GIA BBB. Nếu bạn không nhận được xác nhận kịp thời về khiếu nại của mình hoặc nếu khiếu nại của bạn không được giải quyết thỏa đáng, vui lòng truy cập vào https://bbbprograms.org/privacy-shield-complaints/ để biết thêm thông tin và gửi khiếu nại. Dịch vụ này được cung cấp miễn phí cho bạn.

Nếu khiếu nại về của bạn về Khuôn khổ Bảo vệ Quyền riêng tư không thể được giải quyết thông qua các kênh trên, trong một số điều kiện nhất định, bạn có thể yêu cầu trọng tài ràng buộc đối với một số khiếu nại còn lại không được giải quyết bằng các cơ chế khắc phục hậu quả khác. Xem Phụ lục 1 về Khuôn khổ Bảo vệ Quyền riêng tư tại https://www.privacyshield.gov/article?id=ANNEX-I-introduction.

Làm thế nào để bạn biết liệu chúng tôi đã cập nhật chính sách này hay chưa?

Chúng tôi có thể sẽ cập nhật chính sách này theo định kỳ. Chúng tôi có quyền sửa đổi, thêm hoặc xóa các phần trong các tuyên bố của chính sách này tùy theo quyết định của mình. Nếu chúng tôi quyết định thay đổi chính sách này, chúng tôi sẽ đăng tải những thay đổi đó tại trang web này để bạn luôn biết thông tin nào chúng tôi đã thu thập, cách chúng tôi có thể sử dụng thông tin đó và liệu chúng tôi sẽ tiết lộ cho bất kỳ ai hay không. Nếu những thay đổi chúng tôi thực hiện trong chính sách này là quan trọng, chúng tôi cũng có thể đăng tải thông báo trên trang web Văn phòng Quyền riêng tư Toàn cầu trước ngày thay đổi đó có hiệu lực, hoặc trong một số trường hợp, có thể gửi thông báo về những thay đổi qua email

Nếu bạn có thắc mắc về chính sách này hoặc muốn liên hệ với Công ty về bất kỳ câu hỏi nào khác liên quan đến quyền riêng tư, vui lòng liên hệ theo thông tin liên hệ có trên trang chủ về Quyền riêng tư cho quốc gia/địa điểm của bạn tại msdprivacy.com.