worldwide

worldwide

 • Chápeme a respektujeme, že je pro Vás Vaše soukromí důležité. Proto náš závazek začíná našimi čtyřmi hodnotami ochrany osobních údajů: respektem, důvěrou, předcházením škodám a dodržováním předpisů.
 • Osobní údaje, které nám na internetu poskytnete, používáme pouze způsoby, o nichž Vás informujeme v této směrnici, v našem Závazku o ochraně soukromí v souvislosti se soubory cookie či v jiných prohlášeních a sděleních o ochraně osobních údajů, které vydáváme.
 • K omezení přístupu k osobním údajům, které nám na internetu poskytujete, používáme vnitřní předpisy, technické a fyzické kontrolní mechanismy, abychom zabránili jejich zneužití.
 • Chcete-li znát více podrobností, přečtěte si níže naši směrnici o zásadách ochrany osobních údajů na internetu nebo nás kontaktujte

Datum revize: 1. Květen 2022
Platnost od: 1. Květen 2022

Ve společnost Merck & Co., Inc. (Rahway, NJ, USA), která je mimo USA a Kanadu známa pod názvem MSD, nabízíme online zdroje, které poskytují zdravotnické a lékařské informace, informace o výrobcích a službách, dále pak zprávy o firmě a finanční zprávy, informace o zaměstnání a další informace spojené s naším podnikáním. Navíc některé internetové zdroje umožňují kvalifikovaným zdravotníkům objednávat naše farmaceutické výrobky, vakcíny a veterinární přípravky, žádat o granty nebo se podílet na výzkumných studiích.

Ochrana Vašich osobních údajů je pro nás velmi důležitá. Naše internetové stránky a další online zdroje, kde je tato směrnice o ochraně osobních údajů (dále jen „směrnice“) zveřejněna, si zakládají na tom, že shromažďují a uchovávají osobní údaje o Vás a zajišťují jejich bezpečnost v souladu s platnými předpisy, touto směrnicí a s Globální směrnicí o pravidlech přeshraniční ochrany osobních údajů, jakož i s platnými zákony, pravidly a předpisy. Tato směrnice se vztahuje na osobní údaje (jak jsou definovány níže) shromážděné z našich online zdrojů a komunikace (např. internetové stránky, mobilní aplikace, e-mail a další online nástroje nebo takové, které si lze stáhnout z internetu), u nichž je umístěn odkaz na tuto směrnici. Tato směrnice se nevztahuje na osobní údaje shromážděné z offline zdrojů a komunikace kromě případů, kdy jsou takové osobní údaje konsolidovány s údaji, které shromažďujeme na internetu my nebo jiní naším jménem. Tato směrnice se rovněž nevztahuje na externí online zdroje, na které jsou na našich internetových stránkách případně odkazy. U těchto zdrojů nemáme kontrolu nad obsahem postupů ochrany osobních údajů.

Obdrželi jsme certifikaci „Privacy Seal“ společnosti TRUSTe, která znamená, že toto prohlášení o ochraně osobních údajů a naše postupy byly zkontrolovány a odpovídají TRUSTe certification standards. Konkrétní internetové stránky, na které se certifikace TRUSTe vztahuje, obsahují odkaz na tuto směrnici, a v některých případech i schválenou verzi této směrnice, která se řídí stejnými hodnotami a standardy popsanými v této směrnici. Pokud máte přetrvávající problém s ochranou nebo použitím osobních údajů, který jsme nevyřešili uspokojivě, obraťte se na společnost TRUSTe online nebo poštou či faxem. Postup řešení sporů společnosti TRUSTe je dostupný pouze v anglickém jazyce.

Náš program a postupy ochrany osobních údajů jsou v souladu se systémem pravidel pro přeshraniční ochranu osobních údajů APEC a s rámcem štítu na ochranu soukromí EU–USA a Švýcarsko-USA, který se týká předávání osobních údajů z Evropského hospodářského prostoru (resp. Švýcarska) do USA. Tato směrnice je v souladu s naší směrnicí o pravidlech přeshraniční ochrany osobních údajů.Tato pravidla si pozorně přečtěte. Pokud k nim nebo k našim postupům shromažďování, používání a předávání údajů máte jakýkoli dotaz, kontaktujte nás

*V této směrnici o ochraně osobních údajů výrazy „MSD“, „my“, „nás“, „náš“ apod. označují společnost Merck & Co., Inc. (Rahway, NJ, USA), její právní nástupce, dceřiné společnosti, divize a skupiny po celém světě, kromě společných podniků, jichž se účastníme.

Jak tato směrnice o ochraně osobních údajů definuje „osobní údaje“?

Výraz „osobní údaje“ tak, jak je používán v této směrnici, zahrnuje jakékoli údaje, které se týkají osoby, jejíž totožnost je nebo může být určena, a to včetně údajů, které osobu identifikují nebo by mohly být použity ke zjištění její totožnosti, místa pobytu, k jejímu vyhledání nebo kontaktování.

Jak shromažďujeme osobní údaje na internetu?

Na internetu osobní údaje shromažďujeme prostřednictvím internetových stránek a jiných online zdrojů. Online zdroje rovněž nabízíme ve spolupráci s jinými poskytovateli služeb na internetu, od nichž můžeme o uživatelích těchto zdrojů dostávat osobní údaje. Tyto internetové spolupráce se řídí smlouvami, které vyžadují řádnou ochranu osobních údajů. Fyzické osoby se dostanou do řady částí našich internetových stránek a online zdrojů bez poskytnutí jakýchkoli osobních údajů. Na shromažďování osobních údajů na internetu používáme tři metody:

 1. Údaje, které poskytnete Vy: Shromažďujeme osobní údaje a další údaje, které případně zadáte do formulářů nebo datových polí na našich internetových stránkách nebo v jiných online zdrojích. Tyto informace mohou zahrnovat zejména kontaktní údaje (např. Vaše jméno, adresu, e-mailovou adresu, telefonní číslo, uživatelské jméno a heslo), datum narození, doklady o profesní způsobilosti, praxi, činnosti, dovednosti, preference, koníčky a zájmy. Rovněž o Vás můžeme shromažďovat informace o zdravotním stavu, které poskytnete tak, že odpovíte na naše otázky a průzkumy, anebo na základě toho, jak používáte námi poskytované zdravotnické nástroje (online i stažené z internetu). Některé z našich internetových stránek umožňují uživatelům objednávat zboží, např. vakcíny nebo veterinární přípravky. Za účelem zpracování objednávek mohou tyto stránky shromažďovat údaje o kreditních kartách.
 2. Informace z veřejných nebo externích zdrojů: O zdravotnických pracovnících, kteří se na našich stránkách registrují, můžeme shromažďovat informace z veřejných nebo externích informačních zdrojů za účelem ověření dokladů o jejich profesní způsobilosti a totožnosti. Pokud zákazníci k objednávce na některých našich stránkách používají kreditní kartu, ověřujeme platnost informací o kreditní kartě u finančních nebo úvěrových organizací. V některých případech můžeme naše stávající databáze uživatelů doplňovat o údaje získané z externích zdrojů. Některé z těchto informací mohu být osobními údaji, např. informace o změně poštovní adresy.
 3. Informace získané z Vašeho počítače nebo jiného elektronického zařízení: Při návštěvě našich stránek a používání online zdrojů shromažďujeme informace o Vašem počítači nebo jiném elektronickém zařízení. Tyto informace mohou zahrnovat IP adresu, poskytovatele internetu (ISP), název domény, typ prohlížeče, datum a hodinu Vašeho požadavku a údaje poskytnuté sledovacími technologiemi, jako jsou soubory cookie, jednopixelové měřicí kódy, místní sdílené objekty (Flash), místní úložiště, soubory ETag nebo skripty. Pokud ve Spojených státech odejdete z některých z našich internetových stránek, aniž byste se stali registrovaným uživatelem, můžeme společně třetími stranami použít soubory cookie k tomu, abychom na Váš počítač nebo jiné elektronické zařízení doručovali reklamy, které Vám budou připomínat naše internetové stránky, které jste předtím navštívili. Podrobnější informace o souborech cookie a způsobu, jak je můžete omezit, najdete v našem Závazku o ochraně soukromí v souvislosti se soubory cookie. Pokud pro přístup na naše stránky a k online zdrojům či ke stahování našich mobilních aplikací či služeb používáte mobilní zařízení, můžeme rovněž shromažďovat informace o Vašem zařízení, např. jeho identifikační číslo a typ, informace o používání zařízení a o tom, jak využíváte naše mobilní internetové stránky a další mobilní zdroje.

  Můžeme využívat jiných společností k zasílání e-mailových zpráv naším jménem nebo umísťovat své reklamy na jiné stránky. Nad technologiemi sledování používanými těmito externími společnostmi nemáme kontrolu. Podrobnější informace o tom, jak můžete omezit sledování ze strany třetích stran, najdete v našem Závazku o ochraně soukromí v souvislosti se soubory cookie.

Proč shromažďujeme, používáme a předáváme osobní údaje?

 1. Obecně: : Osobní údaje na internetu shromažďujeme v nezbytném rozsahu, abychom fyzickým osobám umožnili se registrovat v našich online zdrojích, uživatelsky je nastavovat nebo zajistit osobní úpravu komunikace s námi. Osobní údaje shromážděné na internetu používáme k poskytování výrobků, služeb, funkcí a dalších zdrojů, o které uživatelé požádali: např. vzdělávací literatury a souvisejících informací o našem podnikání, e-mailových programů, nástrojů, kvízů, dotazníků a průzkumů. Osobní údaje shromážděné na internetu analyzujeme s cílem určit a nabídnout další služby a akce, o nichž se domníváme, že by pro Vás mohly být zajímavé. Vyhodnocujeme používání některých online zdrojů a komunikace pouze s údaji neumožňujícími určit totožnost nebo s agregovanými údaji. Osobní údaje můžeme rovněž používat k prověření svých online zdrojů z hlediska dodržování předpisů, povoleného přístupu a zabezpečení.
 2. Sociální média: On-line sociální média jsou interaktivní nástroje, které obvykle umožňují spolupracovat a sdílet informace s ostatními. Některé příklady sociálních mediálních zdrojů jsou sociální sítě, diskusní vývěsky, nástěnky, blogy, wikipedie a odkazující funkce na sdílení obsahu webu nebo nástroje s přítelem nebo kolegou. Můžeme od Vás získávat osobní údaje k tomu, abychom Vám umožnili používání zdrojů v rámci online sociálních médií, které někdy nabízíme. Rovněž Vám můžeme umožnit využití těchto sociálních médií k tomu, abyste své osobní údaje umístil(a) na internet nebo sdílel(a) s druhými. Při používání sociálních médií musíte pečlivě zvážit, které údaje o sobě se rozhodnete druhým sdělit. Poskytujeme další informace a volby, pokud jde o způsob, jak jsou osobní údaje na našich internetových stránkách a jiných online zdrojích, které sociální média nabízejí nebo využívají, shromažďovány, používány a předávány.

  Některé z našich internetových stránek využívají přihlašovací služby, jako je Facebook Connect nebo poskytovatelé otevřeného identifikačního řešení. Tyto služby ověří Vaši totožnost a poskytnou Vám možnost sdělit nám některé osobní údaje (např. jméno a e mailovou adresu) k předvyplnění registračních a jiných přihlašovacích formulářů. Služby, jako je Facebook Connect, Vám poskytují možnost umístit informace o své aktivitě na našich stránkách, které tuto službu využívají, na svůj profil na Facebooku. Své aktivity tak můžete sdílet s dalšími osobami ve své síti.

 3. Mobilní zařízení:: Některé naše internetové stránky a online zdroje jsou speciálně vytvořeny pro použití na mobilních zařízeních. Některé mobilní verze našich internetových stránek mohou vyžadovat přihlášení do Vašeho uživatelského účtu na příslušné stránce. Informace o tom, jak využíváte mobilní verzi stránek, bude spojena s Vaším uživatelským účtem. Na některých našich stránkách a online zdrojích si můžete stáhnout aplikaci, widget nebo jiný nástroj, který můžete používat na mobilním telefonu nebo jiném obdobném zařízení. Některé z těchto aplikací mohou na Váš telefon nebo jiné zařízení ukládat informace. Tyto aplikace mohou nám nebo jiným společnostem, které pro nás pracují, předávat osobní údaje s cílem umožnit Vám přístup k uživatelskému účtu nebo umožnit nám sledovat, jak jsou tyto nástroje využívány (např. jak často používáte určité funkce a které používáte nejvíce). Z některých těchto aplikací můžete odesílat přehledy a jiné informace. Osobní údaje nebo údaje neumožňující určení totožnosti, které jsou nám předány, můžeme využít ke zlepšení těchto aplikací, k vývoji nových nástrojů, zlepšení kvality a k dalším účelům popsaným v této směrnici nebo v jiných našich oznámeních.

  Používáte-li starší verzi některé naší aplikace, může mít aplikace funkci vyhodnocující její používání tím, že povoluje předávání dat o používání aplikace na Vašem zařízení (např. jaké funkce využíváte nejvíce) poskytovateli analytických služeb, společnosti Flurry. Pokud nechcete, aby společnost Flurry mohla používání aplikace na zařízení sledovat, můžete to zakázat.

Konsolidujeme osobní údaje?

V souladu s určenými účely a standardy stanovenými v této směrnici a v dalších platných oznámeních o ochraně osobních údajů, které jsme vydali, v některých případech konsolidujeme osobní údaje, které nám fyzické osoby sdělily v rámci různých služeb a různými kanály (jako je telefon, průzkumy, internetové stránky a další online zdroje a komunikace), a používáme je ke zlepšení kvality nabízených služeb.

Jaké máte možnosti volby, pokud jde o to, jak shromažďujeme, používáme a předáváme osobní údaje o Vás?

Máte na výběr ze čtyř možností. Jedná se o tyto:

 1. Žádné osobní údaje nejsou shromažďovány: Můžete se rozhodnout, že nám nebudete na internetu poskytovat žádné osobní údaje, a to tak, že do formulářů a datových polí na našich stránkách žádné osobní údaje nevyplníte a nebudete používat žádné služby na míru poskytované našimi online zdroji. Některé z našich online zdrojů jsou však k dispozici pouze osobám, které své osobní údaje poskytly nebo používají služby na míru.
 2. Omezení a možnosti týkající se používání a zveřejňování pro jiné účely: Některé naše online zdroje mohou žádat o Váš souhlas s použitím a předáním osobních údajů s cílem zařadit Vás na naše seznamy kontaktů, umožnit Vám zapsat se do adresáře nebo zdroje na sociálních médiích nebo určit a nabídnout další služby nebo reklamní akce, o nichž se domníváme, že by Vás mohly zajímat. Použití svých osobních údajů můžete omezit zatržením nebo odstraněním zatržení u možností nabízených v okamžiku zadávání těchto údajů nebo takových, které Vám případně nabídneme v budoucnosti. Dále můžete změnit své preference týkající se komunikace (např. zrušit odběr sdělení, které jste si dříve vyžádal(a)), a to tak, že nás kontaktujete na adrese která je pro Vás nejrelevantnější.
 3. Omezení a možnosti týkající se sledování: Naše online zdroje využívající sledovací technologie (např. soubory cookie k zapamatování osobních preferencí a voleb Vám poskytují možnost určit, zda si přejete, abychom takové technologie s cílem zapamatovat si Vás nebo poskytnout Vám další služby používali, a to tak, že zatrhnete nebo odstraníte zatržení u možností nabízených při registraci nebo v okamžiku, kdy do formulářů nebo datových polí zadáváte osobní údaje. Pokud ve Spojených státech odejdete z některých z našich internetových stránek, aniž byste se stali registrovaným uživatelem, můžeme společně třetími stranami použít soubory cookie k tomu, abychom na Váš počítač nebo jiné elektronické zařízení doručovali reklamy, které Vám budou připomínat naše internetové stránky, které jste předtím navštíviliNaše online zdroje neomezují takové použití sledovacích technologií, které neumožňuje určení totožnosti jednotlivých uživatelů.. Jednotliví uživatelé mohou omezit používání některých sledovacích technologií (např. souborů cookie, pomocí většiny internetových prohlížečů. V některých prohlížečích můžete používání souborů cookie omezit nebo zakázat pro jednotlivé internetové stránky. U jiných prohlížečů si můžete zvolit nastavení souborů cookie pro všechny stránky, které navštívíte. Máte-li obavy týkající se používání technologie cookie, naleznete v našem Závazku o ochraně soukromí v souvislosti se soubory cookie podrobnější informace o souborech cookie a způsobu, jak je můžete omezit. Chcete-li sledování k reklamním účelům zakázat, můžete to udělat pomocí možností, které Vám nabízí:

  Podrobnější informace o tom, jak vypnout sledování v některých internetových prohlížečích a na mobilních zařízeních, najdete na adrese http://allaboutdnt.com/.

 4. E-mailová komunikace: Můžete rozhodnout, zda od nás chcete dostávat volitelné e-maily a jiná sdělení, tak, že se k jejich odběru přihlásíte na našich stránkách nebo jiných online zdrojích. Pokud takové e-maily dostávat nechcete, můžete se odhlásit tak, že navštívíte stránku nebo jiný online zdroj, kde jste se k odběru přihlásil(a), pokud je dostupný, a aktualizujete své volby týkající se e-mailové komunikace, anebo se můžete řídit pokyny pro odhlášení přímo v e-mailových zprávách, které od nás obdržíte. Rovněž se můžete odhlásit tak, že nás kontaktujete na adresekterá je pro Vás nejrelevantnější. Pokud nechcete, abychom sledovali, zda jste četl(a) některé e-mailové zprávy, které jsme Vám zaslali, můžete zakázat sledování e-mailů tak, že se z odběru těchto e-mailů zcela odhlásíte některým z výše popsaných postupů. V některých případech nebudeme moci sledování e-mailů vypnout a budeme Vám zprávy zasílat i nadále.

Pokud se rozhodnete upozornit přítele na některé naše stránky nebo online zdroje použitím funkce zaslání odkazu e-mailem, poskytneme Vám v daném kontextu informace o tom, jak tyto funkce využívají osobní údaje. Obvykle funkce e-mailového upozornění jména a e-mailové adresy osob, kterým jste zaslali odkaz na naše stránky nebo online zdroje, neukládají.

Kdo bude mít k Vašim osobním údajům přístup?

K osobním údajům o Vás bude mít přístup společnost Merck & Co., Inc. (Rahway, NJ, USA) včetně dceřiných společností, divizí a skupin po celém světě, a dále osoby a organizace, které používají osobní údaje výhradně pro nás a dle našich pokynů. Používání a předávání osobních údajů externími osobami a organizacemi jednajícími naším jménem se řídí smlouvami, které vyžadují řádnou ochranu osobních údajů. Osobní údaje budou námi a osobami a organizacemi pracujícími pro nás používány a předávány pouze způsobem, který je v souladu s touto směrnicí, s jinými platnými oznámeními o ochraně osobních údajů, a tak, jak to výslovně povolují nebo vyžadují platné zákony, pravidla a předpisy.

Předáváme osobní údaje třetím osobám?

Osobní údaje obecně neprodáváme ani nesdílíme, kromě případů a způsobů popsaných v této směrnici a v jiných platných oznámeních o ochraně osobních údajů. Mohou však nastat okolnosti, kdy se můžeme z obchodních důvodů rozhodnout své podnikání reorganizovat či je převést na jinou osobu prodejem části podniku, sloučením nebo akvizicí. V takových případech mohou být osobní údaje předávány skutečným nebo potencionálním kupujícím. Za takových okolností získáme písemné ujištění, že budou osobní údaje řádně chráněny. V souladu s naší směrnicí o pravidlech přeshraniční ochrany osobních údajů, si vyhrazujeme právo zveřejnit Vaše osobní údaje včetně e-mailové adresy pro účely výkaznictví státním orgánům, dále stranám v předmětných soudních sporech v souladu s povolením předsedy příslušného soudu a jinak v rozsahu vyžadovaném nebo výslovně povoleném platnými právními předpisy. S výjimkou případů uvedených v této směrnici nebo v naší směrnici o pravidlech přeshraniční ochrany osobních údajů, nebudou osobní údaje jinak předávány bez Vašeho svolení.

Jak zajišťujeme bezpečnost osobních údajů?

Přijmeme přiměřené kroky k ochraně osobních údajů v závislosti na jejich citlivosti tak, jak jsou shromažďovány a přenášeny mezi Vaším počítačem nebo zařízením a našimi online zdroji a servery, a k ochraně osobních údajů, které máme ve svém držení, proti neoprávněnému přístupu, vyzrazení, poškození nebo zničení. Sám(sama) jste odpovědný(á) za zabezpečení svých vlastních kopií hesel a souvisejících přístupových kódů k našim online zdrojům.

Jak chráníme osobní údaje dětí?

Obecně nejsou naše internetové stránky a online zdroje určeny dětem. Většina online služeb, které nabízíme, je koncipována pro osoby starší 18 let. Pokud jsou požadavky na informace o léčivu ze zákona povoleny, musí být osoby požadující informace o léčivu indikovaném k použití u dětí starší 18 let.

Vědomě neshromažďujeme osobní údaje dětí mladších 13 let. Jste-li rodič nebo jiný zákonný zástupce a víte, že jsme shromáždili údaje o Vašem dítěti, kontaktujte útvar pro ochranu osobních údajů a požádejte o výmaz.

Některé naše internetové stránky a online zdroje mohou příležitostně nabízet volitelné funkce pro děti. Pokud takové funkce nabízíme, přijmeme příslušné kroky k zajištění, že před jakýmkoli shromažďováním, použitím nebo předáním osobních údajů o dětech bude získán průkazný souhlas rodičů.

Jak mohu nahlédnout do svých osobních údajů a opravit je?

Chcete-li získat přístup ke svým osobním údajům shromážděným na internetu a udržovat je správné, úplné a aktuální nebo požádat o jejich výmaz, kontaktujte nás na adrese která je pro Vás nejrelevantnější. V některých případech, pokud je od nás uschovávání informací ze zákona nebo dle nařízení vyžadováno, nebo abychom mohli pokračovat v další správě služby, kterou jste si vyžádal(a), anebo abychom zajistili dodržení Vašich preferencí, nebo kvůli dalším nezbytným obchodním účelům nemusíme být schopni vymazat některé osobní údaje o Vaší osobě. Tam, kde se to nabízí, můžete své osobní údaje aktualizovat také online změnou údajů, které jste dříve zadal(a) do formulářů a datových polí na našich internetových stránkách. Je-li to povoleno ze zákona nebo v naší směrnici o pravidlech přeshraniční ochrany osobních údajů, budou Vaše možnosti přístupu k osobním údajům a jejich opravy omezené, a to tehdy, kdyby nám přístup k nim a jejich oprava: zabránily splnit určitou zákonnou nebo etickou povinnost, zabránily provést šetření ve věci právního nároku, vznést jej nebo se proti němu hájit, pokud by to vedlo k vyzrazení osobních údajů třetí osoby, pokud by to vedlo k porušení smlouvy nebo vyzrazení obchodního tajemství či jiných důvěrných obchodních informací (ať už našich nebo třetí strany).

Jak dlouho osobní údaje uchováváme?

Osobní údaje obvykle uchováváme po dobu přiměřeně potřebnou pro příslušný obchodní účel nebo účely, pro které byly shromážděny, a po dobu, po kterou používáte naše internetové stránky, aplikace či jiné příslušné online nástroje. V některých případech můžeme být povinni informace uchovávat po dobu delší, a to na základě zákonů nebo předpisů, které pro naše podnikání platí, jako jsou např. platné předpisy o promlčecích lhůtách, či k jiným nezbytným obchodním účelům. Tam, kde je to možné, se snažíme údaje anonymizovat nebo odstranit ze záznamů, které případně musíme uchovávat po dobu delší, než byla původní doba archivace, zbytečné identifikační prvky.

Jaká je naše kontaktní adresa pro otázky týkající se ochrany osobních údajů?

Máte-li dotazy k této směrnici nebo k našim postupům shromažďování, používání a předávání údajů, kontaktujte e-mailem Global Privacy Office nebo na adrese, která je pro Vás nejrelevantnější. Seznam adres najdete na internetu na http://www.msd.com/contact/contacts.html. Při kontaktu s námi uveďte název internetových stránek nebo jiného online zdroje, který jste využil(a) nebo kam jste zadal(a) své osobní údaje, a dále druh veškerých údajů, které jste zadal(a). Vynaložíme přiměřené úsilí, abychom na Vaše případné požadavky, otázky nebo námitky týkající se přístupu k osobním údajům o Vás shromážděným na internetu nebo jejich použití odpověděli rychle, tj. do 20 pracovních dnů nebo dříve.

Může se stát, že Vás budeme kontaktovat pro následné informace, a Váš dotaz můžeme sdělit dalším osobám v naší společnosti nebo jinak pro nás pracujícím, které jsou odpovědné za činnosti související s předmětem dotazu. Vyjma toho, kdy je to zaručeno ze zákona nebo v naší směrnici o pravidlech přeshraniční ochrany osobních údajů, nemůžeme zaručit odpovědi na otázky nebo připomínky týkající se témat nesouvisejících s touto směrnicí nebo našimi postupy ochrany osobních údajů.

Jak se dozvíte, že jsme tuto směrnici aktualizovali?

Tuto směrnici můžeme pravidelně aktualizovat. Vyhrazujeme si právo měnit, přidávat nebo odstraňovat části tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů dle vlastního uvážení. Pokud se tuto směrnici rozhodneme změnit, změny zveřejníme na těchto stránkách tak, abyste vždy věděl(a), jaké údaje shromažďujeme, jak je můžeme použít a zda je někomu vyzradíme. Jsou-li změny provedené v této směrnici podstatné, můžeme před datem účinnosti změny rovněž zveřejnit oznámení na stránkách www.www.msdprivacy.com případně Vás o změnách informovat e mailem.