worldwide

worldwide

 • Chápeme a respektujeme, že je pro Vás Vaše soukromí důležité. Proto náš závazek začíná našimi čtyřmi hodnotami ochrany osobních údajů: respektem, důvěrou, předcházením škodám a dodržováním předpisů.
 • Osobní údaje, které nám na internetu poskytnete, používáme pouze pro účely, o nichž Vás informujeme v této směrnici, v našem Závazku o ochraně soukromí v souvislosti se soubory cookie, či v jiných prohlášeních a sděleních o ochraně osobních údajů, které vydáváme.
 • Abychom zabránili zneužití Vašich osobních údajů, které nám na internetu poskytujete, omezíme přístup k nim tak, jak to máme nastavené ve vnitřních předpisech, a zavádíme technické a fyzické kontrolní mechanismy.
 • Chcete-li znát více podrobností, přečtěte si níže naši směrnici o zásadách ochrany osobních údajů na internetu nebo nás kontaktujte.

Datum revize: 14 Srpen 2023
Datum účinnosti: 14 Srpen 2023

Ve společnosti Merck & Co., Inc. (Rahway, NJ, USA), která je mimo USA a Kanadu známa pod názvem MSD, nabízíme online zdroje, které poskytují zdravotnické a lékařské informace, informace o výrobcích a službách, dále pak zprávy o firmě a finanční zprávy, informace o zaměstnání a další informace spojené s naším podnikáním. Navíc některé internetové zdroje umožňují kvalifikovaným zdravotníkům objednávat naše farmaceutické výrobky, vakcíny a veterinární přípravky, žádat o granty nebo se podílet na výzkumných studiích.

Ochrana Vašich osobních údajů je pro nás velmi důležitá. Naše internetové stránky a další online zdroje, kde je tato směrnice o ochraně osobních údajů (dále jen směrnice) zveřejněna, si zakládají na tom, že shromažďování a uchovávání osobních údajů o Vás a zajišťování jejich bezpečnosti je v souladu s platnými předpisy, touto směrnicí a s Globální směrnicí o pravidlech přeshraniční ochrany osobních údajů, jakož i s platnými zákony, pravidly a předpisy. Tato směrnice se vztahuje na osobní údaje (jak jsou definovány níže) shromážděné z našich online zdrojů a komunikace (např. internetové stránky, mobilní aplikace, e-mail a další online nástroje nebo takové, které si lze stáhnout z internetu), u nichž je umístěn odkaz na tuto směrnici. Tato směrnice se nevztahuje na osobní údaje shromážděné z offline zdrojů a komunikace kromě případů, kdy jsou takové osobní údaje konsolidovány s údaji, které shromažďujeme na internetu my nebo jiní naším jménem. Tato směrnice se rovněž nevztahuje na externí online zdroje, na které jsou na našich internetových stránkách případně odkazy, neboť u těchto zdrojů nemáme kontrolu nad ochranou osobních údajů.

Náš program a postupy ochrany osobních údajů jsou v souladu se závaznými podnikovými pravidly EU (BCR), certifikací pravidel přeshraniční ochrany osobních údajů APEC a naší vlastní certifikací pro EU-USA. Program DPF (Data Privacy Framework) EU-USA, britské rozšíření DPF a švýcarsko-americký Rámcový program ochrany osobních údajů pro přenos osobních údajů z Evropského hospodářského prostoru, Švýcarska a Spojeného království, jakož i z členských států Asijsko-pacifického hospodářského společenství (v uvedeném pořadí) mimo jiné do Spojených států. Tato směrnice je v souladu s naší směrnicí o pravidlech přeshraniční ochrany osobních údajů. Tato pravidla si pozorně přečtěte. Pokud k nim nebo k postupům shromažďování, používání a předávání údajů máte jakýkoli dotaz, kontaktujte nás.

As referred to in this Privacy Policy, references to „MSD,“ „us,“ „we,“ and „our“ means Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA, its successors, subsidiaries, divisions and groups worldwide, excluding joint ventures to which we are a party.

Jak tato směrnice o ochraně osobních údajů definuje „osobní údaje“?

Výraz „osobní údaje“ tak, jak je používán v této směrnici, zahrnuje jakékoli údaje, které se týkají osoby, jejíž totožnost je nebo může být určena, a to včetně údajů, které osobu identifikují nebo by mohly být použity ke zjištění její totožnosti, místa pobytu, k jejímu vyhledání nebo kontaktování.

Jak shromažďujeme osobní údaje na internetu?

Na internetu osobní údaje shromažďujeme prostřednictvím internetových stránek a jiných online zdrojů. Online zdroje rovněž provozujeme ve spolupráci s jinými poskytovateli služeb na internetu, od nichž můžeme o uživatelích těchto zdrojů dostávat osobní údaje. Tyto internetové spolupráce se řídí smlouvami, které vyžadují řádnou ochranu osobních údajů. Fyzické osoby se dostanou do řady částí našich internetových stránek a online zdrojů bez poskytnutí jakýchkoli osobních údajů. Na shromažďování osobních údajů na internetu používáme tři metody:

 1. Údaje, které poskytnete Vy: Shromažďujeme osobní údaje a další údaje, které případně zadáte do formulářů nebo datových polí na našich internetových stránkách nebo v jiných online zdrojích. Tyto informace mohou zahrnovat zejména kontaktní údaje (např. Vaše jméno, adresu, e-mailovou adresu, telefonní číslo, uživatelské jméno a heslo), datum narození, doklady o profesní způsobilosti, praxi, činnosti, dovednosti, preference, koníčky a zájmy. Rovněž o Vás můžeme shromažďovat informace o zdravotním stavu, které poskytnete tak, že odpovíte na naše otázky a průzkumy, anebo na základě toho, jak používáte námi poskytované zdravotnické nástroje (online i stažené z internetu). Některé z našich internetových stránek umožňují uživatelům objednávat zboží, např. vakcíny nebo veterinární přípravky. Tyto webové stránky mohou využívat externí akreditované třetí strany (tj. on-line kontrolu kreditních karet spravovanou finančními nebo úvěrovými organizacemi) nebo přímo shromažďovat informace o kreditních kartách ke zpracování těchto objednávek. Tyto informace budou náležitě zabezpečeny a nebudou uchovávány déle, než je nezbytné pro poskytnutí služby.
 2. Informace z veřejných nebo externích zdrojů: O zdravotnických pracovnících, kteří se na našich stránkách registrují, můžeme shromažďovat informace z veřejných nebo externích informačních zdrojů za účelem ověření dokladů o jejich profesní způsobilosti a totožnosti. Pokud zákazníci k objednávce na některých našich stránkách používají kreditní kartu, ověřujeme platnost informací o kreditní kartě u finančních nebo úvěrových organizací. V některých případech můžeme naše stávající databáze uživatelů doplňovat o údaje získané z externích zdrojů. Některé z těchto informací mohu být osobními údaji, např. informace o změně poštovní adresy.

  Osobní údaje o Vás můžeme shromažďovat také z veřejných internetových zdrojů prostřednictvím tzv. sledování na sociálních médiích. Mezi příklady sociálních médií patří sociální sítě, komunity, fóra a diskusní fóra, blogy, mikroblogy a vlogy, wiki, sociální záložky a podcasty.

 3. Informace získané z Vašeho počítače nebo jiného elektronického zařízení: Při návštěvě našich stránek a při používání online zdrojů shromažďujeme informace o Vašem počítači nebo jiném elektronickém zařízení. Tyto informace mohou zahrnovat IP adresu, poskytovatele internetu (ISP), název domény, typ prohlížeče, datum a hodinu Vašeho požadavku a údaje poskytnuté sledovacími technologiemi, jako jsou soubory cookie, jednopixelové měřicí kódy, místní sdílené objekty (Flash), místní úložiště, soubory ETag nebo skripty. Například pokud ve Spojených státech amerických odejdete z některých z našich internetových stránek, aniž byste se stali registrovaným uživatelem, můžeme společně s třetími stranami použít soubory cookie k tomu, abychom na Váš počítač nebo jiné elektronické zařízení doručovali reklamy, které Vám budou připomínat naše internetové stránky, které jste předtím navštívili. Podrobnější informace o souborech cookie a způsobu, jak je můžete omezit, najdete v našem Závazku o ochraně soukromí v souvislosti se soubory cookie. Pokud pro přístup na naše stránky a k online zdrojům či ke stahování našich mobilních aplikací či služeb používáte mobilní zařízení, můžeme rovněž shromažďovat informace o Vašem zařízení, např. jeho identifikační číslo a typ, informace o používání zařízení a o tom, jak využíváte naše mobilní internetové stránky a další mobilní zdroje.

  Můžeme využívat jiných společností k zasílání e-mailových zpráv naším jménem nebo umísťovat své reklamy na jiné stránky. Nad technologiemi sledování používanými těmito externími společnostmi nemáme kontrolu. Podrobnější informace o tom, jak můžete omezit sledování ze strany třetích stran, najdete v našem Závazku o ochraně soukromí v souvislosti se soubory cookie.

Proč shromažďujeme, používáme a předáváme osobní údaje?

 1. Obecně: Osobní údaje na internetu shromažďujeme v nezbytném rozsahu, abychom fyzickým osobám umožnili se registrovat v našich online zdrojích, uživatelsky je nastavovat nebo zajistit osobní úpravu komunikace s námi. Osobní údaje shromážděné na internetu používáme k poskytování výrobků, služeb, funkcí a dalších zdrojů, o které uživatelé požádali: např. vzdělávací literatury a souvisejících informací o našem podnikání, e-mailových programů, nástrojů, kvízů, dotazníků a průzkumů. Osobní údaje shromážděné na internetu analyzujeme s cílem určit a nabídnout další služby a akce, o nichž se domníváme, že by pro Vás mohly být zajímavé. Vyhodnocujeme používání některých online zdrojů a komunikace pouze s údaji neumožňujícími určit totožnost (tedy s anonymizovanými) nebo s odvozenými údaji. Osobní údaje můžeme rovněž používat k prověření svých online zdrojů z hlediska dodržování předpisů, povoleného přístupu a zabezpečení.
 2. Sociální média: On-line sociální média jsou interaktivní nástroje, které obvykle umožňují spolupracovat a sdílet informace s ostatními. Některé příklady sociálních mediálních zdrojů jsou sociální sítě, diskusní vývěsky, nástěnky, blogy, wikipedie a odkazující funkce na sdílení obsahu webu nebo nástrojů s přítelem nebo kolegou. Můžeme od Vás získávat osobní údaje k tomu, abychom Vám umožnili používání zdrojů v rámci online sociálních médií, které někdy nabízíme. Rovněž Vám můžeme umožnit využití těchto sociálních médií k tomu, abyste své osobní údaje umístil(a) na internet nebo sdílel(a) s druhými. Při používání sociálních mediálních zdrojů byste měli pečlivě zvážit, jaké informace o sobě a ostatních, jako jsou kolegové, přátelé, zákazníci nebo pacienti, se rozhodnete sdílet s ostatními. Poskytujeme další informace a volby, pokud jde o způsob, jak jsou osobní údaje na našich internetových stránkách a jiných online zdrojích, které sociální média nabízejí nebo využívají, shromažďovány, používány a předávány. Některé z našich internetových stránek využívají přihlašovací služby, jako je Facebook Connect nebo poskytovatelé otevřeného identifikačního řešení. Tyto služby ověří Vaši totožnost a poskytnou Vám možnost sdělit nám některé osobní údaje (např. jméno a e-mailovou adresu) k předvyplnění registračních a jiných přihlašovacích formulářů. Služby, jako je Facebook Connect, Vám poskytují možnost umístit informace o své aktivitě na našich stránkách, které tuto službu využívají, a na svůj profil na Facebooku. Své aktivity tak můžete sdílet s dalšími osobami ve své síti.

  Sledování sociálních médií je proces, při kterém zjišťujeme a vyhodnocujeme, co se o společnosti, jednotlivci, produktu nebo značce říká na internetu. Budeme shromažďovat pouze relevantní, přiměřené, veřejně dostupné informace, které však můžou zahrnovat i Vaše osobní údaje. Vzhledem k povaze sociálních médií pro nás nemusí být možné identifikovat osobu, která zveřejnila původní obsah, který shromažďujeme. Pokud jsou osobní údaje shromažďovány a budou zpracovávány nad rámec původního záměru, kdy jste obsah zveřejnili, bude vynaloženo přiměřené úsilí, abyste byli co nejdříve informováni. Upozorňujeme, že v některých případech nemusí být možné shromáždit a ověřit vaše kontaktní údaje vzhledem k dostupným informacím. Přiměřené úsilí může zahrnovat identifikaci vašich kontaktních údajů z platformy sociálních médií, pokud je to možné, nebo v rámci příspěvku. Kromě toho vynaložíme přiměřené úsilí, abychom vám poskytli mechanismus, pomocí něhož se můžete odhlásit z našeho zpracování údajů nebo uplatnit svá práva, jak vyžadují naše vnitřní předpisy (především směrnice) a platné předpisy.

  Osobní údaje shromažďujeme také z veřejné domény pro účely hlášení nežádoucích příhod, abychom splnili naše požadavky na dodržování farmakovigilance. Důvodem pro tento typ shromažďování osobních údajů je požadavek na splnění zákonné povinnosti. Za těchto okolností není vyžadován Váš souhlas, ale v rámci našich zásad a postupů farmakovigilance Vás na to upozorníme.

 3. Mobilní zařízení: Některé naše internetové stránky a online zdroje jsou speciálně vytvořeny pro použití na mobilních zařízeních. Některé mobilní verze našich internetových stránek mohou vyžadovat přihlášení do Vašeho uživatelského účtu na příslušné stránce. Informace o tom, jak využíváte mobilní verzi stránek, bude spojena s Vaším uživatelským účtem. Na některých našich stránkách a online zdrojích si můžete stáhnout aplikaci, widget nebo jiný nástroj, který můžete používat na mobilním telefonu nebo jiném obdobném zařízení. Některé z těchto aplikací mohou na Váš telefon nebo jiné zařízení ukládat informace. Tyto aplikace mohou nám nebo jiným společnostem, které pro nás pracují, předávat osobní údaje s cílem umožnit Vám přístup k uživatelskému účtu nebo umožnit nám sledovat, jak jsou tyto nástroje využívány (např. jak často používáte určité funkce a které používáte nejvíce). Z některých těchto aplikací může docházet k odesílání přehledů a jiných dat. Osobní údaje nebo údaje neumožňující určení totožnosti, které jsou nám předány, můžeme využít ke zlepšení těchto aplikací, k vývoji nových nástrojů, zlepšení kvality a k dalším účelům popsaným v této směrnici nebo v jiných našich oznámeních. Tyto aplikace obvykle nepřenášejí jiné než výše popsané osobní údaje a ani zvláštní kategorie osobních údajů. V případě, že je takové předání nezbytné pro poskytování služeb, o které jste požádali v žádosti, poskytneme vám kromě všech příslušných práv na přístup, opravu a vymazání osobních údajů, také právo na omezení zpracování, právo na přenesení údajů a právo na vznesení námitky, jak vyžadují tyto zásady a platné právní předpisy.

Konsolidujeme osobní údaje?

V souladu s určenými účely a standardy stanovenými v této směrnici a v dalších platných oznámeních o ochraně osobních údajů, které jsme vydali, v některých případech konsolidujeme osobní údaje, které nám fyzické osoby sdělily v rámci různých služeb a různými kanály (jako je telefon, průzkumy, internetové stránky a další online zdroje a komunikace), a používáme je ke zlepšení kvality nabízených služeb. Potenciální činnosti konsolidace údajů se týkají různých kategorií subjektů údajů, na které se vztahuje tato směrnice. To zahrnuje zaměstnance, smluvní partnery, zdravotnické pracovníky, pacienty nebo dodavatele.

Jaké máte možnosti volby, pokud jde o to, jak shromažďujeme, používáme a předáváme osobní údaje o Vás?

Máte na výběr ze čtyř možností. Jedná se o tyto:

 1. Žádné osobní údaje nejsou shromažďovány: Můžete se rozhodnout, že nám nebudete na internetu poskytovat žádné osobní údaje, a to tak, že do formulářů a datových polí na našich stránkách žádné osobní údaje nevyplníte a nebudete používat žádné služby na míru poskytované našimi online zdroji. Některé z našich online zdrojů jsou však k dispozici pouze osobám, které své osobní údaje poskytly nebo používají služby na míru.
 2. 2
 3. Omezení a možnosti týkající se používání a zveřejňování pro jiné účely: Některé naše online zdroje mohou žádat o Váš souhlas s použitím a předáním osobních údajů s cílem zařadit Vás na naše seznamy kontaktů, umožnit Vám zapsat se do adresáře nebo zdroje na sociálních médiích nebo určit a nabídnout další služby nebo reklamní akce, o nichž se domníváme, že by Vás mohly zajímat. Použití svých osobních údajů můžete omezit zatržením nebo odstraněním zatržení u možností nabízených v okamžiku zadávání těchto údajů nebo takových, které Vám případně nabídneme v budoucnosti. Dále můžete změnit své preference týkající se komunikace (např. zrušit odběr sdělení, které jste si dříve vyžádal(a)), a to tak, že nás kontaktujete na adrese, která je pro Vás nejrelevantnější.
 4. Omezení a možnosti týkající se sledování: Podrobnější informace o tom, jak používáme technologie online sledování a jaké máte možnosti, najdete v našem Závazku o ochraně soukromí v souvislosti se soubory cookie.
 5. E-mailová komunikace: Můžete rozhodnout, zda od nás chcete dostávat volitelné e maily a jiná sdělení, tak, že se k jejich odběru přihlásíte na našich stránkách nebo jiných online zdrojích. Pokud takové e-maily dostávat nechcete, můžete se odhlásit tak, že navštívíte stránku nebo jiný online zdroj, kde jste se k odběru přihlásil(a), pokud je dostupný, a aktualizujete své volby týkající se e-mailové komunikace, anebo se můžete řídit pokyny pro odhlášení přímo v e-mailových zprávách, které od nás obdržíte. Rovněž se můžete odhlásit tak, že nás kontaktujete na adrese, která je pro Vás nejrelevantnější. Pokud nechcete, abychom sledovali, zda jste četl(a) některé e-mailové zprávy, které jsme Vám zaslali, můžete zakázat sledování e-mailů tak, že se z odběru těchto e-mailů zcela odhlásíte některým z výše popsaných postupů.
 6. Pokud se rozhodnete upozornit přítele na některé naše stránky nebo online zdroje použitím funkce zaslání odkazu e-mailem, poskytneme Vám v daném kontextu informace o tom, jak tyto funkce využívají osobní údaje. Obvykle funkce e-mailového upozornění jména a e-mailové adresy osob, kterým jste zaslali odkaz na naše stránky nebo online zdroje, neukládají.

Kdo bude mít k Vašim osobním údajům přístup?

K osobním údajům o Vás bude mít přístup společnost Merck & Co., Inc. (Rahway, NJ, USA) včetně dceřiných společností, divizí a skupin po celém světě, a dále osoby a organizace, které využívají osobní údaje výhradně pro nás a dle našich pokynů (například prodejci nebo poskytovatelé služeb).

Používání a předávání osobních údajů externími osobami a organizacemi jednajícími naším jménem se řídí smlouvami, které vyžadují řádnou ochranu osobních údajů. Osobní údaje budou námi a osobami a organizacemi pracujícími pro nás používány a předávány pouze způsobem, který je v souladu s touto směrnicí, s jinými platnými oznámeními o ochraně osobních údajů a tak, jak to výslovně povolují nebo vyžadují platné zákony, pravidla a předpisy.

Předáváme osobní údaje třetím stranám?

Osobní údaje obecně neprodáváme ani nesdílíme, kromě případů a způsobů popsaných v této směrnici a v jiných platných oznámeních o ochraně osobních údajů. Mohou však nastat okolnosti, kdy se můžeme z obchodních důvodů rozhodnout své podnikání reorganizovat či je převést na jinou osobu prodejem části podniku, sloučením nebo akvizicí. V takových případech mohou být osobní údaje předávány skutečným nebo potencionálním kupujícím. Za takových okolností získáme písemné ujištění, že budou osobní údaje řádně chráněny. V souladu s naší směrnicí o pravidlech přeshraniční ochrany osobních údajů si vyhrazujeme právo předat Vaše osobní údaje v nezbytném rozsahu pro účely výkaznictví státním orgánům, dále stranám v předmětných soudních sporech v souladu s povolením předsedy příslušného soudu a jinak v rozsahu vyžadovaném nebo výslovně povoleném platnými právními předpisy. S výjimkou případů uvedených v této směrnici nebo v naší směrnici o pravidlech přeshraniční ochrany osobních údajů, nebudou osobní údaje jinak předávány bez Vašeho svolení.

Jak zajišťujeme bezpečnost osobních údajů?

Přijmeme přiměřené kroky k ochraně osobních údajů v závislosti na jejich citlivosti tak, jak jsou shromažďovány a přenášeny mezi Vaším počítačem nebo zařízením a našimi online zdroji a servery, a k ochraně osobních údajů, které máme v držení, proti neoprávněnému přístupu, vyzrazení, poškození nebo zničení. Sám (sama) jste odpovědný(á) za zabezpečení svých vlastních kopií hesel a souvisejících přístupových kódů k našim online zdrojům.

Jak chráníme osobní údaje dětí?

Obecně nejsou naše internetové stránky a online zdroje určeny dětem. Většina online služeb, které nabízíme, je koncipována pro osoby starší 18 let. Pokud jsou požadavky na informace o léčivu ze zákona povoleny, musí být osoby požadující informace o léčivu indikovaném k použití u dětí starší 18 let.

Vědomě neshromažďujeme osobní údaje dětí mladších 13 let, nebo v souladu s místními zákony bez získání ověřitelného souhlasu rodičů před jejich získáním. Jste-li rodič nebo zákonný zástupce a víte, že jsme shromáždili údaje o Vašem dítěti, kontaktujte centrální útvar pro ochranu osobních údajů a požádejte o výmaz.

Některé naše internetové stránky a online zdroje mohou příležitostně nabízet volitelné funkce pro děti. Pokud takové funkce nabízíme, přijmeme příslušné kroky k zajištění, že před jakýmkoli shromažďováním, zpracováním nebo předáním osobních údajů o dětech bude získán průkazný souhlas rodičů.

Jak přistoupit ke svým osobním údajům, jak je opravit nebo jak požádat o jejich výmaz?

Chcete-li získat přístup ke svým osobním údajům shromážděným námi a udržovat je přesné, úplné a aktuální nebo požádat o jejich výmaz, kontaktujte nás na adrese, která je pro Vás nejrelevantnější. Můžete nás také kontaktovat prostřednictvím centrálního útvaru pro ochranu osobních údajů. V některých případech, pokud je od nás uschovávání informací ze zákona nebo dle jiného právního předpisu vyžadováno, nebo abychom mohli pokračovat v dalším poskytování služby, kterou jste si vyžádal(a), anebo abychom zajistili dodržení Vašich preferencí, nebo kvůli dalším nezbytným obchodním účelům nemusíme být schopni vymazat některé osobní údaje o Vaší osobě. Tam, kde se to nabízí, můžete své osobní údaje aktualizovat také online změnou údajů, které jste dříve zadal(a) do formulářů a datových polí na našich internetových stránkách. Je-li to povoleno ze zákona nebo v naší směrnici o pravidlech přeshraniční ochrany osobních údajů, budou Vaše možnosti přístupu k osobním údajům a jejich opravy omezené, a to tehdy, kdyby nám přístup k nim a jejich oprava: zabránily splnit určitou zákonnou nebo etickou povinnost, zabránily provést šetření ve věci právního nároku, vznést jej nebo se proti němu hájit, pokud by to vedlo k vyzrazení osobních údajů třetí osoby, pokud by to vedlo k porušení smlouvy nebo vyzrazení obchodního tajemství či jiných důvěrných obchodních informací (ať už našich nebo třetí strany).

Upozorňujeme, že v některých případech, jako je například sledování sociálních sítí, nejsme původním správcem osobních údajů, které můžeme shromažďovat. Uděláme vše pro to, abychom respektovali vaše práva týkající se toho, co shromažďujeme, ale je vaší povinností kontaktovat sociální mediální zdroj nebo webovou stránku a požádat o úpravu údajů na úrovni zdroje, jak to vyžaduje koncept „práva být zapomenut“, který je k dispozici v některých jurisdikcích.

Jak dlouho osobní údaje uchováváme?

Osobní údaje obvykle uchováváme po dobu přiměřeně potřebnou pro příslušný obchodní účel nebo účely, pro které byly shromážděny, a po dobu, po kterou používáte naše internetové stránky, aplikace či jiné příslušné online nástroje. V některých případech můžeme být povinni informace uchovávat po dobu delší, a to na základě zákonů nebo předpisů, které pro naše podnikání platí, jako jsou např. platné předpisy o promlčecích lhůtách, či k jiným nezbytným obchodním účelům. Tam, kde je to možné, se snažíme údaje anonymizovat nebo odstranit ze záznamů, které případně musíme uchovávat po dobu delší, než byla původní doba archivace, zbytečné identifikační prvky.

Jaká je naše kontaktní adresa pro otázky týkající se ochrany osobních údajů?

Máte-li dotazy k této směrnici nebo k našim postupům shromažďování, zpracování a předávání údajů, kontaktujte e-mailem útvar ochrany osobních údajů nebo nás kontaktujte na adrese, která je pro Vás nejrelevantnější. Tento seznam adres je k dispozici online na adrese http://www.msd.com/contact/contacts.html. Při kontaktu s námi uveďte název internetových stránek nebo jiného online zdroje, který jste využil(a) nebo kam jste zadal(a) své osobní údaje, a dále druh veškerých údajů, které jste zadal(a). Vynaložíme přiměřené úsilí, abychom na Vaše případné požadavky, otázky nebo námitky týkající se přístupu k osobním údajům o Vás shromážděným na internetu nebo jejich použití odpověděli rychle, tj. do 30 pracovních dnů nebo dříve.

Může se stát, že Vás budeme kontaktovat pro následné informace, a Váš dotaz můžeme sdělit dalším osobám v naší společnosti nebo jinak pro nás pracujícím, které jsou odpovědné za činnosti související s předmětem dotazu. Vyjma toho, kdy je to zaručeno ze zákona nebo v naší směrnici o pravidlech přeshraniční ochrany osobních údajů, nemůžeme zaručit odpovědi na otázky nebo připomínky týkající se témat nesouvisejících s touto směrnicí nebo našimi postupy ochrany osobních údajů.

V souladu s principy rámcového programu Program DPF (Data Privacy Framework) EU-USA, britské rozšíření DPF a švýcarsko-americký ochrany osobních údajů EU-USA se zavazujeme řešit stížnosti týkající se Vašeho soukromí a našeho shromažďování nebo používání Vašich osobních údajů přenášených do Spojených států amerických. Fyzické osoby z Evropské unie, Spojeného království a Švýcarska, které mají dotazy nebo stížnosti týkající se DPF, by nás měly nejprve kontaktovat e-mailem prostřednictví našeho centrálního útvaru pro ochranu osobních údajů.

Dále jsme se zavázali postoupit nevyřešené stížnosti týkající se ochrany osobních údajů v souladu s rámcovým programem Program DPF (Data Privacy Framework) EU-USA, britské rozšíření DPF a švýcarsko-americký ochrany osobních údajů EU-USA k nezávislému mechanismu řešení sporů, označovanému jako Rámcové služby ochrany osobních údajů, provozované organizací BBB National Programs. Pokud neobdržíte včasné potvrzení o přijetí stížnosti nebo pokud stížnost není uspokojivě vyřízena, navštivte stránku https://bbbprograms.org/programs/all-programs/dpf-consumers/ProcessForConsumers, kde získáte další informace a můžete podat stížnost. Tato služba je poskytována zdarma.

Pokud Vaši stížnost dle rámcového programu Program DPF (Data Privacy Framework) EU-USA, britské rozšíření DPF a švýcarsko-americký ochrany osobních údajů EU-USA nelze vyřešit výše uvedenými způsoby, můžete se za určitých podmínek obrátit na závazné rozhodčí řízení v případě některých zbývajících nároků, které nebyly vyřešeny jinými nápravnými mechanismy. Viz https://www.dataprivacyframework.gov/s/article/G-Arbitration-Procedures-dpf?tabset-35584=2

Jak se dozvíte, že jsme tuto směrnici aktualizovali?

Tuto směrnici můžeme pravidelně aktualizovat. Vyhrazujeme si právo měnit, přidávat nebo odstraňovat části tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů dle vlastního uvážení. Pokud se tuto směrnici rozhodneme změnit, změny zveřejníme na těchto stránkách tak, abyste vždy věděl(a), jaké údaje shromažďujeme, jak je můžeme použít a zda je někomu vyzradíme. Jsou-li změny provedené v této směrnici podstatné, můžeme před datem účinnosti změny rovněž zveřejnit oznámení na stránkách centrálního útvaru pro ochranu osobních údajů, případně Vás o změnách informovat e mailem.

Pokud máte dotazy týkající se této směrnice nebo chcete společnost kontaktovat s jakýmikoli dalšími dotazy k ochraně osobních údajů, obraťte se na nás prostřednictvím kontaktních údajů uvedených na domovské stránce pro ochranu osobních údajů ve vaší zemi/místě na msdprivacy.com.