worldwide

worldwide

Các bộ phận quản lý dữ liệu có trách nhiệm thu thập và xử lý thông tin cá nhân của bạn như được mô tả dưới đây:

Văn phòng đại diện Merck Sharp & Dohme (Asia) Ltd.
tại Thành phố Hồ Chí Minh

Lầu 16, tòa nhà MPlaza,
39 Lê Duẩn, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh,
Việt Nam

1. Cơ sở Pháp lý cho Xử lý Dữ liệu : Chúng tôi xử lý thông tin cá nhân cho các mục đích được nêu trong Chính sách Quyền riêng tư của chúng tôi.

Cơ sở pháp lý cho xử lý thông tin cá nhân bao gồm cách xử lý là:

  • Cần thiết cho việc thực hiện hợp đồng giữa bạn và (các) đơn vị được liệt kê ở trên;
  • Cần thiết để cung cấp các dịch vụ theo yêu cầu của bạn đồng thời nhận diện và xác thực về bạn để bạn có thể sử dụng các trang web của chúng tôi;
  • Cần thiết để tuân thủ các yêu cầu pháp lý (ví dụ như tuân thủ các quy tắc kế toán hiện hành và thực hiện việc tiết lộ bắt buộc cho cơ quan thực thi pháp luật);
  • Cần thiết cho mục đích kinh doanh hợp pháp, ví dụ như để quản lý mối quan hệ giữa chúng tôi với bạn; đảm bảo bảo vệ an ninh, để cải thiện các trang web của chúng tôi cũng như các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi, hoặc do các yêu cầu quản lý như cảnh giác dược;
  • Dựa trên sự chấp thuận của bạn khi cần và theo yêu cầu của các quy định tại địa phương (ví dụ như để liên lạc với bạn về các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi cũng như để cung cấp cho bạn thông tin tiếp thị).

Nếu cần, bạn có thể rút lại sự chấp thuận của mình bất cứ lúc nào bằng cách sử dụng cơ chế được nhúng trong các tin nhắn bạn nhận được hoặc bằng cách liên hệ tới, Văn phòng Quyền riêng tư Toàn cầu. Việc bạn rút lại sự chấp thuận sau đó không ảnh hưởng đến tính hợp pháp của việc xử lý dựa trên sự chấp thuận trước khi bị rút.

Trong một số trường hợp, bạn có thể được yêu cầu cung cấp cho chúng tôi thông tin cá nhân như được mô tả ở trên, để chúng tôi có thể cung cấp cho bạn tất cả các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi, và để bạn sử dụng một số tính năng của trang web của chúng tôi.

2. Chuyển giao Thông tin Cá nhân Quốc tế:

Dữ liệu cá nhân của bạn có thể được tiết lộ khi cần thiết cho các đơn vị MSD và các bên thứ ba ở Hoa Kỳ cũng như các quốc gia khác trên thế giới, kể cả ở các quốc gia không quy định mức độ bảo vệ dữ liệu tương tự như quốc gia của bạn. Chúng tôi đã triển khai các cơ chế bảo mật và tuân thủ phù hợp nhằm đảm bảo thông tin cá nhân của bạn được bảo vệ theo yêu cầu và quyền của bạn phải được tôn trọng; chẳng hạn như Quy tắc Ràng buộc Doanh nghiệp (BCR), Chứng nhận Khuôn khổ Bảo vệ Quyền riêng tư của Hoa Kỳ/Châu Âu & Hoa Kỳ/Thụy Sỹ và các điều khoản bảo vệ dữ liệu theo hợp đồng của Châu Âu hoặc Chứng nhận Quy tắc Quyền riêng tư Xuyên biên giới của APEC. Ngoài ra, những người nhận thông tin cá nhân của bạn sẽ bị ràng buộc với nghĩa vụ phải bảo mật thông qua khuôn khổ ràng buộc pháp lý. Thông tin thêm về các biện pháp này và các quyền của bạn được quy định trong những biện pháp này có thể có được bằng cách liên hệ tới Văn phòng Quyền riêng tư Toàn cầu.

3. Lập hồ sơ và Ra quyết định Tự động:

Chúng tôi sẽ thông báo cho bạn khi chúng tôi triển khai các cơ chế hồ sơ dùng để tùy chỉnh thông tin mà chúng tôi cung cấp cho bạn hoặc khi chúng tôi sử dụng các công nghệ ra quyết định tự động để hỗ trợ các hoạt động xử lý dữ liệu của chúng tôi. Nếu áp dụng, có thể tìm hiều thêm thông tin về logic được sử dụng để đưa ra quyết định như vậy bằng cách liên hệ tới Văn phòng Quyền riêng tư Toàn cầu. Bạn cũng có thể thực thi quyền phản đối hoặc yêu cầu chuyên gia MSD xem xét lại quyết định đó.

4. Các quyền của bạn:

Ngoài quyền truy cập hoặc chỉnh sửa thông tin, bạn có quyền phản đối hoặc yêu cầu hạn chế xử lý thông tin cá nhân của bạn cũng như yêu cầu xóa và chuyển dời thông tin cá nhân của bạn. Yêu cầu phải được gửi bằng cách liên hệ tới Văn phòng Quyền riêng tư Toàn cầu Trong trường hợp cần thiết và nếu có áp dụng, bạn cũng có quyền gửi khiếu nại đến Cơ quan Bảo vệ Dữ liệu tại địa phương của bạn.

Có thể sử dụng đường dẫn tới Văn phòng Quyền riêng tư Toàn cầu để bắt đầu gửi yêu cầu và/hoặc khiếu nại liên quan đến việc xử lý dữ liệu cá nhân hoặc thực thi các quyền được quy định bởi BCR của MSD như đã nêu trong Chính sách Quyền riêng tư.

Nếu bạn còn có quan ngại về việc chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của bạn hoặc về câu trả lời của chúng tôi cho bất kỳ việc thực thi quyền nào của bạn, bạn có thể gửi khiếu nại đến cơ quan giám sát bảo vệ dữ liệu tại địa phương hoặc tòa án địa phương có liên quan.