worldwide

worldwide

 • MSD Polska Sp.zo.o.
  ul. Chłodna 51
  00-867 Warszawa
 • Intervet Sp.zo.o.
  ul. Chłodna 51
  00-867 Warszawa

Podstawa prawna przetwarzania danych: Dane osobowe przetwarzamy w celach określonych w naszej Polityce prywatności.

Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych obejmuje przetwarzanie:

 • niezbędne do realizacji postanowień umowy zawartej pomiędzy Panem/Panią a wymienionym(-i) powyżej podmiotem(-ami);
 • niezbędne do świadczenia Panu/Pani żądanych usług oraz identyfikacji i uwierzytelniania w celu umożliwienia Panu/Pani korzystania z naszych witryn internetowych;
 • niezbędne do spełnienia wymogów prawnych (na przykład do zastosowania się do obowiązujących zasad prowadzenia księgowości oraz obowiązkowego ujawniania informacji organom ścigania);
 • niezbędne do uzasadnionego celu biznesowego, na przykład, do zarządzania naszą relacją z Panem/Panią; zapewnienia ochrony bezpieczeństwa, doskonalenia naszych witryn internetowych oraz naszych produktów i usług lub spełnienia wymogów regulacyjnych, takich jak wymogi w zakresie nadzoru nad bezpieczeństwem farmakoterapii;
 • oparte o Pana/Pani zgodę w stosownych przypadkach oraz gdy wymagają tego uregulowania miejscowe (na przykład w celu komunikacji z Panem/Panią w sprawie naszych produktów i usług oraz przekazywania Panu/Pani informacji marketingowych).

W stosownych przypadkach może Pan/Pani później wycofać swoją zgodę w dowolnym czasie, korzystając z mechanizmu zawartego w otrzymywanych wiadomościach lub kontaktując się z DPOPoland@msd.com. Późniejsze wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych w oparciu o wcześniej udzieloną zgodę.

W niektórych przypadkach będzie Pan/Pani musiał/a przekazać nam dane osobowe zgodnie z powyższym opisem, aby umożliwić nam dostarczanie Panu/Pani wszystkich naszych produktów i usług oraz aby mógł/-ogła Pan/Pani korzystać z niektórych funkcji naszej witryny internetowej.

2. Międzynarodowe transfery danych osobowych:

Pana/Pani dane osobowe mogą być ujawniane w zależności od potrzeb podmiotom MSD i stronom trzecim zlokalizowanym w Stanach Zjednoczonych i innych krajach poza terytorium Unii Europejskiej (UE) lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego („EOG”), w tym do krajów, które nie zapewniają takiego samego poziomu ochrony danych jak Pana/Pani kraj zamieszkania. Wprowadziliśmy odpowiednie mechanizmy bezpieczeństwa i zgodności, aby zapewnić w stosownych przypadkach ochronę Pana/Pani danych osobowych oraz poszanowanie Pana/Pani praw; takie jak Wiążące Reguły Korporacyjne (Binding Corporate Rules, BCR), Certyfikat Tarczy Prywatności USA/UE i USA/Szwajcaria czy zatwierdzone przez UE klauzule umowne dotyczące ochrony danych. Ponadto odbiorcy Pana/Pani danych osobowych zostali zobowiązani do zachowania poufności za pośrednictwem wiążących ram prawnych. Więcej informacji na temat tych środków oraz przysługujących Panu/Pani na ich mocy praw można uzyskać, kontaktując się z DPOPoland@msd.com.

3. Profilowanie i automatyczne podejmowanie decyzji:

Poinformujemy Pana/Panią w razie wprowadzenia mechanizmów profilowania celem spersonalizowania przekazywanych Panu/Pani informacji lub w razie skorzystania przez nas z technologii automatycznego podejmowania decyzji celem wsparcia naszych operacji związanych z przetwarzaniem danych. Więcej informacji na temat logiki wykorzystywanej do podejmowania takich decyzji można uzyskać w stosownych przypadkach, kontaktując się z DPOPOland@msd.com. Może Pan/Pani również skorzystać z prawa do wniesienia sprzeciwu lub zażądać oceny takiej decyzji przez eksperta MSD.

4. Pana/Pani prawa:

Oprócz prawa do dostępu lub sprostowania informacji może Pan/Pani mieć prawo, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, do wniesienia sprzeciwu lub zażądania ograniczenia przetwarzania Pana/Pani danych osobowych oraz do zażądania usunięcia bądź przeniesienia własnych danych osobowych. Proszę użyć tego formularza do wszelkich wniosków związanych z Państwa danymi osobowymi będącymi w naszym posiadaniu.

Z łącza do Globalnego Biura ds. Ochrony Prywatności można także korzystać w razie chęci wysłania zapytania i/lub wniesienia skargi dotyczącej przetwarzania danych osobowych bądź chęci skorzystania z konkretnych praw przysługujących Panu/Pani na mocy BCR przyjętych przez MSD, jak określono w naszej .

W przypadku dalszych wątpliwości dotyczących wykorzystywania przez nas Pana/Pani danych osobowych lub naszej odpowiedzi na próbę skorzystania z Pana/Pani praw ma Pan/Pani możliwość wniesienia skargi odpowiednio w miejscowym organie nadzorczym ds. ochrony danych lub miejscowym sądzie.