worldwide

worldwide

Datu pārzinis, kurš ir atbildīgs par jūsu personas informācijas vākšanu un apstrādāšanu, ir norādīts tālāk.

SIA „Merck Sharp & Dohme”

Skanstes ielā 13, Rīgā, LV-1013

1. Datu apstrādes tiesiskais pamats. Mēs apstrādājam jūsu personas informāciju mūsu Privātuma politikā izklāstītajiem nolūkiem.

Personas informācijas apstrādes tiesiskais pamats ietver tādu apstrādi, kura:

  • ir nepieciešama iepriekš izklāstīto jūsu un organizācijas(-u) savstarpējo līgumsaistību izpildei;
  • ir nepieciešama, lai jums nodrošinātu jūsu pieprasītos pakalpojumus, kā arī identificētu un autentificētu jūs, lai jūs varētu izmantot mūsu tīmekļa vietnes;
  • ir nepieciešama juridisko prasību izpildei (piemēram, lai ievērotu piemērojamās grāmatvedības normas un apmierinātu tiesībsargājošo iestāžu obligāti izpildāmos datu izpaušanas pieprasījumus);
  • ir nepieciešama leģitīmiem darījumdarbības mērķiem, piemēram, lai pārvaldītu mūsu savstarpējās attiecības ar jums, nodrošinātu aizsardzību, uzlabotu mūsu tīmekļa vietnes, kā arī produktus un pakalpojumus, un izpildītu tādas normatīvās prasības kā zāļu drošuma uzraudzība;
  • tiek veikta, pamatojoties uz jūsu piekrišanu, ja tā ir nepieciešama un ir noteikta vietējos tiesību aktos (piemēram, lai vestu saziņu ar jums par mūsu produktiem un pakalpojumiem, kā arī sniegtu jums mārketinga ievirzes informāciju).

Nepieciešamības gadījumā jūs savu piekrišanu varat atcelt jebkurā laikā, izmantojot ziņojumos iegulto mehānismu vai sazinoties ar Globālo privātuma biroju. Piekrišanas turpmāka atsaukšana neietekmē tās datu apstrādes likumību, kas tikusi veikta uz jūsu piekrišanas pamata līdz atsaukuma brīdim.

Dažkārt jums var tikt lūgts sniegt mums iepriekš izklāstīto personas informāciju, lai mēs spētu jums nodrošināt visus mūsu produktus un pakalpojumus, kā arī lai jūs varētu izmantot konkrētas mūsu vietnes funkcijas.

2. Personas informācijas starptautiska nosūtīšana:

Jūsu personas dati pēc nepieciešamības var tikt izpausti MSD organizācijām un trešajām personām Amerikas Savienotajās Valstīs un citās valstīs ārpus Eiropas Savienības (ES) vai Eiropas Ekonomikas zonas (EEZ), tostarp valstīm, kuras var nespēt nodrošināt līdzvērtīgu datu aizsardzības līmeni tam, kāds pastāv jūsu mītnes valstī. Mēs esam ieviesuši pienācīgus drošības un atbilstības mehānismus, lai nodrošinātu nepieciešamo jūsu personas informācijas aizsardzību un jūsu tiesību ievērošanu, piemēram, Saistošos uzņēmuma noteikumus (SUN), ASV–ES un ASV–Šveices Privātuma vairoga sertifikāciju vai ES apstiprinātās datu aizsardzības līguma standartklauzulas. Turklāt visiem jūsu personas informācijas saņēmējiem ir pienākums ievērot konfidencialitāti saskaņā ar juridiski saistošo regulējumu. Plašāka informācija par šiem pasākumiem un to nodrošinātajām jūsu tiesībām ir pieejama, sazinoties ar Globālo privātuma biroju.

3. Profilēšana un automatizēta lēmumu pieņemšana:

Mēs informēsim jūs tad, kad ieviesīsim profilēšanas mehānismus jums sniegtās informācijas pielāgošanas nolūkā vai kad izmantosim automatizētas lēmumu pieņemšanas tehnoloģijas, lai uzlabotu mūsu datu apstrādes darbības. Nepieciešamības gadījumā papildu informācija par šāda lēmuma pieņemšanas pamatā esošo loģiku ir pieejama, sazinoties ar Globālo privātuma biroju. Tāpat jūs varat īstenot savas tiesības iebilst vai pieprasīt MSD ekspertiem pārskatīt šādu lēmumu.

4. Jūsu tiesības:

Papildus tiesībām piekļūt vai labot informāciju jums saskaņā ar piemērojamajiem normatīvajiem aktiem ir tiesības iebilst pret jūsu personas informācijas apstrādi vai pieprasīt tās apstrādes ierobežošanu, kā arī pieprasīt savas personiskās informācijas dzēšanu vai pārnešanu. Lūdzu izmantojiet šo formu attiecībā uz jebkuru pieprasījumu par personas datiem, kas ir mūsu rīcībā.

Saiti uz Globālo privātuma biroju ir iespējams izmantot arī vaicājumu un/vai sūdzību iesniegšanai saistībā ar personas datu apstrādi vai konkrētu mūsu Privātuma politikā noteikto MSD SUN tiesību īstenošanu.

Ja jums rodas papildu bažas par to, kā mēs izmantojam jūsu personas informāciju, vai attiecībā uz jebkuru jūsu tiesību īstenošanu, jums ir iespēja pēc nepieciešamības iesniegt sūdzību vietējā Datu aizsardzības uzraudzības iestādē vai vietējā tiesā.