worldwide

worldwide

האחראית על איסוף ועיבוד המידע האישי שלך היא:

  • חברת מרק שארפ ודוהם (ישראל-1996) בע”מ
  • החרש 34, הוד השרון

1. הבסיס החוקי לעיבוד המידע: אנחנו מעבדים מידע אישי למטרות המפורטות במדיניות הפרטיות שלנו.

הבסיס החוקי לעיבוד המידע האישי שלך כולל עיבוד שהוא:

  • הכרחי לביצוע החוזה בינך לבין הישות או הישויות המפורטות לעיל;
  • הכרחי כדי לספק לך את השירותים שביקשת וכדי לזהות ולאמת את זהותך כדי שתוכל להשתמש באתרי האינטרנט שלנו;
  • הכרחי כדי לעמוד בדרישות החוק (למשל, לפעול בהתאם לכללים החשבונאיים החלים ולקיים חובות גילוי לרשויות אכיפת החוק);
  • הכרחי לצורך מטרות עסקיות לגיטימיות, למשל, כדי לנהל את ההתקשרות עמך; להבטיח הגנות אבטחה, לשפר את אתרי האינטרנט שלנו ואת המוצרים והשירותים שלנו, או דרישות רגולטוריות כגון מעקב אחר בטיחות תרופות;
  • מתבסס על הסכמתך על פי העניין וכפי שנדרש על ידי הרגולציה המקומית (למשל, כדי להעביר לך מידע אודות המוצרים והשירותים שלנו ומידע שיווקי).

אתה רשאי לחזור בך מהסכמתך בכל עת, תוך שימוש במנגנון הנמצא בהודעות שקיבלת או על ידי יצירת קשר עם המחלקה הבינלאומית לענייני פרטיות. חזרה בך מהסכמתך אינה משפיעה על חוקיות עיבוד מידע אשר נעשה בהתבסס על הסכמתך טרם הביטול.

במקרים מסוימים, ייתכן שתידרש לספק לנו מידע אישי כמתואר לעיל, כדי שנוכל לספק לך את כל המוצרים והשירותים שלנו, וכדי שאתה תוכל להשתמש בתכונות מסוימות באתר שלנו.

2. העברה בינלאומית של מידע אישי:

המידע האישי שלך עשוי להימסר לפי הצורך לישויות MSD וצדדים שלישיים הנמצאים באיחוד האירופי (EU), בארה”ב או במדינות אחרות מחוץ לאיחוד האירופי או לאזור הכלכלי האירופי (“EEA”), לרבות במדינות שלא מספקות אותה רמה של אבטחת מידע כמו במדינה שלך.. אנו עושים שימוש במנגנוני הגנה וציות לדין מתאימים כדי להבטיח שהמידע האישי שלך יהיה מוגן כנדרש, וכדי לשמור על הזכויות שלך; כגון כללים תאגידיים מחייבים (BCR), תעודת מגן פרטיות (Privacy Shield) שבין ארה”ב והאיחוד האירופי ושבין ארה”ב ושוויץ, או הסעיפים החוזיים המאושרים על ידי האיחוד האירופי. בנוסף, מקבלי המידע האישי שלך חבים חובת סודיות תחת מסגרת משפטית מחייבת. מידע נוסף על האמצעים הללו וזכויותיך, ניתן לקבל בפנייה למחלקה הבינלאומית לענייני פרטיות.

3. אפיון וקבלת החלטות אוטומטית:

אנו נודיע לך כאשר נשתמש באמצעי אפיון כדי להתאים אישית את המידע שאנחנו מספקים לך או כאשר אנחנו משתמשים בטכנולוגיות לקבלת החלטות באופן אוטומטי לסיוע בפעולות עיבוד המידע שלנו. במקרים רלוונטיים, ניתן לקבל מידע נוסף על הלוגיקה שמאחורי בקבלת החלטות מן הסוג הזה, על ידי יצירת קשר עם המחלקה הבינלאומית לענייני פרטיות. אתה רשאי בנוסף להתנגד או לדרוש סקירה של מומחה מטעם MSD להחלטה כזו.

4. זכויותיך:

בנוסף לזכות הגישה למידע או לתיקון המידע, ייתכן שתהיה רשאי, בהתאם לדין הרלוונטי, להתנגד או לבקש להגביל את עיבוד המידע האישי שלך, ולבקש למחוק או להעביר את המידע האישי שלך. יש להגיש את הבקשות באמצעות יצירת קשר עם המחלקה הבינלאומית לענייני פרטיות.

הקישור למחלקה הבינלאומית לענייני פרטיותיכול לשמש בנוסף כדי לשלוח שאלות ו/או להגיש תלונות הקשורות לעיבוד מידע אישי או למימוש זכויות ספציפיות מכוח הכללים התאגידיים המחייבים BCR)) של MSD, כמפורט במדיניות הפרטיות שלנו.

אם יש לך שאלות נוספות בנוגע לשימוש במידע האישי שלך או השגות בנוגע למענה שלנו לעניין מימוש זכויותיך, הנך רשאי להגיש תלונה אצל הרשות הרגולטורית המקומית להגנת מידע, או בבית המשפט המקומי, לפי העניין.