worldwide

worldwide

Az Ön személyes adatainak gyűjtéséért és kezeléséért az alábbi adatkezelők felelősek:

MSD Pharma Hungary Kft.

Intervet Hungária Kft.
1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 10/b.

1. Az adatkezelés jogalapja: Az Ön személyes adatainak kezelését az Adatvédelmi Tájékoztatónkban meghatározott célok elérése érdekében végezzük.

Az adatkezelésre különösen a következő jogalapok szerint kerül sor:

  • (i) Az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, mely Ön és a fenti adatkezelő(k) között jött létre;
  • (ii) Az adatkezelés az Ön által igénybe venni kívánt szolgáltatás nyújtásához, vagy ahhoz szükséges, hogy Önt azonosítani tudjuk annak érdekében, hogy az Ön számára hozzáférést biztosítsunk weboldalainkhoz;
  • (iii) Az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges (ide tartozik például a vonatkozó számviteli előírásoknak való megfelelés, vagy a bűnüldöző szervek részére történő kötelező adatszolgáltatás);
  • (iv) Az adatkezelés az adatkezelő jogos üzleti érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, ideértve például az Önnel való kapcsolat fenntartásához, az adatbiztonság garantálásához, vagy a weboldalaink, illetve termékeink és szolgáltatásaink fejlesztéséhez, továbbá az egyes jogszabályi kötelezettségeinknek való megfeleléshez, így például a farmakovigilanciához kapcsolódó üzleti érdekeinket;
  • (v) Az Ön hozzájárulása, azon esetekben, ahol helyi jogszabály az Ön hozzájárulását lehetővé teszi, illetve megkívánja, így például az Önnel való, a termékeinkkel és szolgáltatásainkkal kapcsolatos kommunikáció és egyéb marketing információ átadása során.

Ön jogosult lehet a hozzájárulását utólag bármikor, indokolás nélkül, a kapott üzenetekbe beágyazott elektronikus eljárás igénybe vételével, vagy Központi Adatvédelmi Osztályunkkal való kapcsolatfelvétel útján visszavonni. Hozzájárulásának utólagos visszavonása nem érinti a hozzájárulást megelőzően végzett adatkezelés jogszerűségét. Alkalmanként szükség lehet arra, hogy Ön a fentieknek megfelelően személyes adatot adjon át számunkra annak érdekében, hogy az általunk kínált valamennyi szolgáltatáshoz és termékhez, illetve, weboldalunk meghatározott funkcióihoz hozzáférhessen.

2. Személyes adatok továbbítása külföldre:

Az Ön személyes adatait – szükség esetén – továbbíthatjuk az Egyesült Államokba, vagy az Európai Unión (EU), illetve az Európai Gazdasági Térségen (EGT) kívüli országokban működő, az MSD cégcsoportjához tartozó, vagy azon kívüli személyek részére, beleértve az olyan országokba történő adattovábbítást, amelyek az Ön országától eltérő védelmi szintet biztosítanak személyes adatai számára. Annak érdekében, hogy az Ön személyes adatai, valamint kapcsolódó jogai tekintetében az elvárt védelmi szintet minden esetben biztosítani tudjuk, megfelelő biztonsági és szabálykövetési mechanizmusokat alkalmazunk; ezen mechanizmusok közé tartoznak a kötelező erejű vállalati szabályok (BCR), valamint az Egyesült Államok és az Európai Unió, illetve az Egyesült Államok és Svájc közötti Adatvédelmi Pajzs (Privacy Shield) egyezmény szerinti minősítés, illetve az Európai Unió által jóváhagyott általános szerződési feltételek alkalmazása. Ezen felül az Ön személyes adatainak címzettjeit jogilag kötelező titoktartási felelősség terheli. E mechanizmusokról és az általuk Önnek biztosított jogokról további információhoz a Központi Adatvédelmi Osztályunk megkeresése útján juthat.

3. Profilalkotás és automatizált döntéshozatal:

Tájékoztatjuk Önt, ha az adatkezelés során valamilyen profilalkotási mechanizmust alkalmazunk annak érdekében, hogy az Ön részére átadott információkat személyre szabhassuk, valamint, ha automatizált döntéshozatalra épülő technológiát alkalmazunk az általunk végzett adatkezelési tevékenység megkönnyítése céljából. Az esetleges döntéshozatal során alkalmazott logika megismerése tekintetében kérjük lépjen kapcsolatba a Központi Adatvédelmi Osztályunkkal. Önnek joga van továbbá arra, hogy ezen műveletek ellen tiltakozzon és kérje, hogy az MSD szakértője vizsgálja felül az így meghozott döntést.

4. Az Ön jogai:

Amellett, hogy Ön jogosult személyes adataihoz hozzáférni, valamint azok kijavítását kérni, a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően Ön jogosult lehet arra is, hogy adatai kezelése ellen tiltakozzon, valamint az adatkezelés korlátozását, vagy az adatok törlését kérje, illetve, hogy az adathordozáshoz kapcsolódó jogát gyakorolja. Kérjük, használja ezt a nyomtatványt az általunk kezelt személyes adataival kapcsolatos bármilyen megkereséshez.

Központi Adatvédelmi Osztály elérhetőségét tartalmazó hivatkozáson keresztül arra is lehetősége van, hogy irányunkban bármely egyéb megkereséssel, illetve panasszal éljen, illetve hogy gyakorolja az MSD által alkalmazott kötelező erejű vállalati szabályok (BCR) alapján Önt megillető jogokat, az Adatvédelmi Szabályzatunkban rögzítettek szerint.

Amennyiben további aggálya merül fel az Ön személyes adatainak általunk végzett kezelése, illetve a jogai gyakorlására adott válaszunk kapcsán, Ön jogosult arra, hogy az adatvédelemmel kapcsolatos bármely felügyeleti hatóságnál – így például Magyarországon a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; telefon: + 36-1-391-1400; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu) – panasszal éljen, továbbá arra, hogy az illetékes bíróság előtt pert indítson.