worldwide

worldwide

Администраторите на данните, отговорни за събирането и обработването на Вашите лични данни са, както е показано по-долу:

  • Мерк Шарп и Доум България ЕООД
  • Бул. Никола Вапцаров 55, ЕСПО 2000, София 1407, България
  • Интервет България ЕООД
  • Бул. Искърско шосе 7, София 1528

1. Правно основание за обработване на данни: Ние обработваме лични данни за целите, изложени в нашата Декларация за поверителност.

Правното основание за обработването на лични данни включва обработване, което е:

  • (i) необходимо за изпълнението на договора между Вас и посочените по-горе организации;
  • (ii) необходимо за предоставяне на услугите, които поискате, както и да Ви идентифицираме и удостоверим, така че да използвате нашите уеб сайтове;
  • (iii) необходимо за спазване на законовите изисквания (напр. да се спазват приложимите счетоводни правила и да се правят задължителни оповестявания на правоприлагащите органи);
  • (iv) необходимо за законни бизнес цели, напр. за да управляваме връзката си с Вас; да се осигури защита на сигурността, да се подобрят нашите уеб сайтове и нашите продукти и услуги или за регулаторни изисквания като лекарствена безопасност;
  • (v) въз основа на Вашето съгласие, когато това е уместно и изисквано от местните разпоредби (напр. за да комуникираме с Вас относно нашите продукти и услуги и за да Ви предоставяме маркетингова информация).

Когато е приложимо, Вашето съгласие може впоследствие да бъде оттеглено по всяко време, като се използва механизма, вграден в получените съобщения, или като се свържете с Отдел Глобална поверителност. Последващото оттегляне на Вашето съгласие не засяга законосъобразността на обработването въз основа на съгласието преди неговото оттегляне.

В някои случаи може да се наложи да ни предоставите лични данни, както е описано по-горе, за да можем да Ви предоставим всички наши продукти и услуги и да използвате някои от функциите на нашия уеб сайт.

2. Международни прехвърляния на лични данни:

Вашите лични данни могат да бъдат разкрити, ако е необходимо, на организации на MSD и на трети страни, намиращи се в Съединените щати и в други страни извън Европейския съюз (ЕС) или Европейската икономическа зона („ЕИЗ“), включително в страни, които не могат да осигурят същото ниво защита на данните като Вашата страна. Внедрихме подходящи механизми за сигурност и съответствие като Задължителни корпоративни правила (ЗКП), споразумението „Щит за поверителност на данните“ (Privacy Shield Certification) САЩ/ЕС и САЩ/Швейцария или договорни клаузи за защита на личните данни, одобрени от ЕС, за да гарантираме, че Вашите лични данни са защитени според изискванията и Вашите права се зачитат. Освен това получателите на Вашите лични данни са обвързани със задължения за поверителност чрез правно обвързваща рамка. Повече информация за тези мерки и гарантираните от тях права можете да получите, като се свържете с Отдел Глобална поверителност.

3. Профилиране и автоматизирано вземане на решения:

Ще Ви информираме кога ще внедрим механизми за профилиране, за да персонализираме информацията, която Ви предоставяме, или когато използваме автоматизирани решения за вземане на решения, за да подпомогнем нашите дейности по обработване на данни. Когато е приложимо, може да се получи повече информация за логиката, използвана за вземането на такова решение, като се свържете с Отдел Глобална поверителност. Също така можете да упражните правото си на възражение или да поискате експертен преглед от MSD на това решение.

4. Вашите права:

В допълнение към правото на достъп или поправяне на информация, може да имате право в съответствие с приложимото законодателство да възразите или да поискате ограничение при обработването на Вашите лични данни, както и да поискате изтриване и преносимост на Вашите лични данни. Моля, използвайте този формуляр за искания относно ваши лични данни, които съхраняваме.

Връзката към Отдел Глобална поверителност също може да се използва за иницииране на запитвания и/или за подаване на оплаквания, свързани с обработването на лични данни или за упражняването на конкретни права, предоставени в Обвързващите корпоративни правила на MSD, както е записано в нашата Декларация за поверителност.

Ако имате допълнителни притеснения, относно използването на Вашите лични данни,или нашия отговор относно всякакво упражняване на Вашите права, имате възможност да подадете оплакване до местния надзорен орган за защита на данните или местния съд, ако това е уместно.