worldwide

worldwide

Den personuppgiftsansvarige som är ansvarig för insamlingen och behandlingen av dina personuppgifter är enligt nedanstående:

MSD Sverige AB
Box 45192
SE-104 30 Stockholm, Sweden

Rättslig grund för databehandling: Vi behandlar personuppgifter för de ändamål som anges i vår integritetspolicy.

Den rättsliga grunden för att behandla personuppgifter omfattar behandling som är:

  • nödvändig för utförandet av ett avtal mellan dig och enheten (-erna) som anges ovan,
  • nödvändig för att tillhandahålla de tjänster du begär och identifiera och verifiera dig så att du kan använda våra webbplatser,
  • nödvändig för att uppfylla lagkrav (till exempel för att följa tillämpliga redovisningsregler och utföra obligatoriska utlämnanden till brottsbekämpande myndigheter)
  • nödvändig för berättigade affärsändamål, till exempel att hantera vårt förhållande med dig, säkerställa säkerhetsskydd, för att förbättra våra webbplatser och våra produkter och tjänster eller uppfylla lagstadgade krav som biverkningsrapportering,
  • baserat på ditt samtycke där det är relevant och enligt krav i lokala bestämmelser (till exempel att kommunicera med dig om våra produkter och tjänster och förse dig med marknadsföringsinformation).

I tillämpliga fall kan ditt samtycke senare återkallas, när som helst, genom att använda mekanismen som är inbäddad i mottagna meddelanden eller genom att kontakta den globala sekretessavdelningen. Senare återkallande av ditt samtycke påverkar inte lagligheten av behandling som grundar sig på samtycke innan detta återkallades.

I vissa fall kan det krävas att du förser oss med personuppgifter enligt beskrivningen ovan för att vi ska kunna tillhandahålla alla våra produkter och tjänster till dig och för att du ska kunna använda vissa funktioner på vår webbplats.

2. Internationella överföringar av personuppgifter:

Dina personuppgifter kan vid behov lämnas ut till MSD-enheter och tredje parter belägna i USA och andra länder utanför den Europeiska unionen (EU) eller det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES), inklusive till länder som kanske inte tillhandahåller samma dataskydd som ditt hemland. Vi har infört lämpliga säkerhets- och efterlevnadsmekanismer för att säkerställa att dina personuppgifter är skyddade på det sätt som krävs och att dina rättigheter respekteras. I förekommande fall bindande företagsbestämmelser (Binding Corporate Rules, BCR), USA/Schweiz Privacy Shield-certifiering eller EU-godkända avtalsklausuler för dataskydd. Dessutom är mottagarna av dina personuppgifter bundna till sekretessplikt genom rättsligt bindande ramverk. Mer information om dessa åtgärder och dina rättigheter som följer av dem kan erhållas genom att kontakta den globala sekretessavdelningen.

3. Profilering och automatiserat beslutsfattande:

Vi kommer att informera dig när vi använt profileringsmekanismer för att anpassa information som vi försett dig med eller när vi använder automatiserad beslutsteknik för att stödja våra databehandlingsaktiviteter. I förekommande fall kan du få mer information om den bakomliggande logiken som använts för att fatta ett sådant beslut genom att kontakta den globala sekretessavdelningen. Du kan även utöva din rätt att invända mot eller kräva att en MSD-expert granskar ett sådant beslut.

4. Dina rättigheter:

Förutom rättigheten att få tillgång till eller korrigera uppgifter, kan du enligt tillämplig lag ha rätt att invända mot eller begära begränsning av behandlingen av dina personuppgifter, samt att begära radering och portabilitet av dina egna personuppgifter. Vänligen använd detta formulär för förfrågningar om dina personuppgifter hos MSD.

Länken till den globala sekretessavdelningen kan även användas för att göra förfrågningar och/eller lämna in klagomål som rör behandling av personuppgifter eller utöva vissa rättigheter som tillhandahålls av MSD:s BCR:er enligt vad som anges i vår integritetspolicy.

Om du har olösta problem angående vår användning av dina personuppgifter eller vårt svar på något utövande av dina rättigheter har du möjlighet att lämna ett klagomål till din lokala tillsynsmyndighet för dataskydd eller lokala domstol, enligt vad som är tillämpligt.