worldwide

worldwide

U kompaniji Merck & Co., Inc. (Rahway, NJ, SAD), izvan SAD-a i Kanade poznatoj kao MSD, naša misija spašavanja i poboljšanja života širi se na poštovanje privatnosti i zaštitu osobnih podataka.

Datum pregleda: 1. maj 2022
Datum primene: 1. maj 2022

Nastojimo voditi naše poslovanje u skladu s našim vrijednostima zaštite privatnosti jer vjerujemo da predstavljaju našu nepokolebljivu predanost etičkoj i odgovornoj praksi. Shvaćamo da inovacije i nove tehnologije dovode do kontinuiranih promjena u rizicima, očekivanjima i zakonodavstvu, stoga slijedimo standarde odgovornosti u vezi zaštite privatnosti i nastojimo se brzo prilagoditi na to kako ih primijeniti kao odgovor na te promjene.

Ova Politika definira naše globalne standarde za upravljanje i zaštitu osobnih podataka od strane naše kompaniji koja potiče iz bilo koje zemlje članice Europskog gospodarskog prostora („EGP“), Švicarske ili iz država članica Azijsko pacifičke gospodarske suradnje („APGS“) i koji su preneseni u drugu zemlju, uključujući prijenos između EGP-a i APGS-a. Opisuje naše temeljne obveze podržavajući sukladnost s našom certifikacijom u skladu s AGPS Pravilima o prekograničnoj privatnosti podataka, naša Obvezujuća pravila poslovanja („OPP“), koja su odobrena u Europskoj uniji, kao i našu vlastitu certifikaciju prema Sporazumu o zaštiti privatnosti između EU i SAD-a. Primjenjuje se na naše operacije u svakoj zemlji, na sve aktivnosti koje uključuju podatke o osobama, a koje provodimo u svim našim podružnicama i odjeljenjima (uključujući sve nasljednike našeg poslovanja), uključujući, ali se ne ograničavajući na istraživanje, proizvodnju, trgovinu, aktivnosti korporativne podrške i usluge zdravstvene zaštite i rješenja kao i prijenose podataka potrebne za provođenje tih aktivnosti kao što su na primjer:

 • Istraživanje i proizvodnja: procjena potreba i mogućnosti za medicinske i zdravstvene inovacije; započinjanje, procjena i financiranje istraživačkih studija; procjena i angažiranje istraživača, članova znanstvenih i etičkih povjerenstava i poslovnih partnera koji će potpomoći naše istraživačke studije, i razvoj naših proizvoda; novačenje u istraživačkim studijama; procjena sigurnosti, djelotvornosti i kvalitete naših ispitivanih proizvoda i proizvoda koji su stavljeni u promet; ispunjavanje obveza u vezi sigurnosti i kvalitete proizvoda, uključujući upravljanje i izvješćivanje o štetnim događajima i žalbama na kvalitetu proizvoda; podnošenje zahtjeva za odobrenje i registraciju naših proizvoda kod nadležnih tijela; i ispunjenje povezanih zakonskih, regulatornih i etičkih zahtjeva;
 • Trgovina: procjena tržišta za naše proizvode; oglašavanje, marketing, prodaja, distribucija i isporuka proizvoda; komunikacija i odnos sa klijentima zdravstvenim djelatnicima, platiteljima zdravstvene zaštite, pacijentima i ostalim krajnjim korisnicima kao i njegovateljima, onih koji koriste naše proizvode; sponzorstvo i provođenje događanja; procjena i angažiranje poslovnih partnera u potpori našim komercijalnim aktivnostima; ispunjenje povezanih zakonskih, regulatornih i etičkih zahtjeva;
 • Korporativna podrška: novačenje, najam, upravljanje, razvoj, komunikacija sa zaposlenima i njihovo nagrađivanje; upravljanje pogodnosti za zaposlenike i njihove uzdržavane osobe; provođenje kontrole rezultata zaposlenika i talenata; organiziranje obuke i ostalih edukativnih i razvojnih programa; provođenje disciplinskih i žalbenih postupaka; upravljanje etičkim pitanjima i pitanjima u vezi privatnosti, provođenje istraga; upravljanje i osiguranje fizičke i virtualne imovine i infrastrukture; nabava i plaćanje proizvoda i usluga; ispunjavanje obveza u vezi zaštite okoliša, zaštite zdravlja i sigurnosti te ostalih korporativnih obveza; odnosi s medijima, i ispunjenje povezanih zakonskih, regulatornih i etičkih zahtjeva.
 • Usluge i rješenja zdravstvene zaštite: poboljšanje vrijednosti skrbi pružene pacijentima globalno putem usluga utemeljenih na dokazima i rješenja fokusiranih na kliničke usluge, interakcija rješenja i zdravstvene analize.

Ova se politika također primjenjuje na sve ljude čije osobne podatke obrađujemo, uključujući na primjer naše zdravstvene djelatnike i druge klijente, moguće, sadašnje i buduće zaposlenike i njihove uzdržavane osobe, pacijente, pružatelje skrbi, istraživače i sudionike ispitivanja, članove znanstvenih i etičkih povjerenstava, poslovne partnere, investitore i dioničare, vladine službenike i ostale dionike.

Svi zaposlenici i stariji menadžment imaju odgovornosti u vezi zaštite privatnosti koje moraju podržati.

Priznajemo da nesmotrene greške i pogrešne procjene povezane sa zaštitom osobnih podataka mogu stvoriti rizike za privatnost za fizičke osobe i operativne i financijske rizike kao i rizike po reputaciju i sukladnost tvrtke. Pružit ćemo odgovarajuću obuku po ovoj Politici za sve zaposlenike i ostalo osoblje koje ima stalni ili redoviti pristup osobnim podacima, koji su uključeni u prikupljanje podataka ili u razvoj alata koji se koriste za obradu osobnih podataka. Svaki zaposlenik tvrtke i ostale osobe koji obrađuju osobne podatke za našu tvrtku odgovorno je za razumijevanje i podržavanje svojih obveza po ovoj Politici i važećih propisa.

Naše vrijednosti u vezi privatnosti i standardi

Podržavamo naše vrijednosti privatnosti u svemu što radimo što uključuje osobe, uključujući kako primjenjujemo standarde privatnosti. Naše četiri glavne vrijednosti privatnosti su :

Poštovanje

Povjerenje

Sprječavanje štete

Usklađenje

Priznajemo da je zabrinutost u vezi osobnih podataka često povezana sa suštinom onoga što jesmo, stoga nastojimo poštovati poglede i interese pojedinaca i zajednica i biti u fer i transparentnom odnosu u vezi kako koristimo i dijelimo njihove podatke.

Znamo da je povjerenje od vitalnog značaja za uspjeh, stoga nastojimo izgraditi i čuvati povjerenje s našim klijentima, zaposlenicima, pacijentima i ostalim dionicima u vezi toga kako poštujemo privatnost i štitimo osobne podatke.

Razumijemo da zlouporaba osobnih podataka može stvoriti materijalnu i nematerijalnu štetu za pojedince, stoga nastojimo spriječiti fizičku i financijsku štetu kao i štetu za reputaciju i ostale vrste šteta koje mogu nastati u vezi osobnih podataka.

Naučili smo da propisi ne mogu uvijek držati korak s brzim promjenama tehnologija, razmjenama podataka i pratećih promjena u rizicima u vezi privatnosti i očekivanja, stoga se nastojimo uskladiti sa smislom i tekstom propisa o zaštiti osobnih podataka na način koji potiče dosljednost i operativnu djelotvornost za naše globalne poslovne operacije.

 1. Ugrađujemo naše standarde privatnosti u sve naše aktivnosti, procese, tehnologije i odnose s trećim stranama koje koriste osobne podatke. Ugrađujemo kontrolu zaštite privatnosti u naše procese i tehnologije koji su sukladni s našim vrijednostima koje proizlaze iz vrijednost u vezi privatnosti, standarda i postojećih propisa. Naših 8 načela navedenih u nastavku rezimiraju naše standarde privatnosti i središnje zahtjeve za obradu, aktivnosti i tehnologije koje podržavaju na višoj razini.

  Načelo privatnosti

  Naša glavna opredjeljenja

  1. Potreba – prije prikupljanja, uporabe i razmjena osobnih podataka, definiramo i dokumentiramo specifične, zakonite poslovne ciljeve za koji su isti potrebni.

  • Određujemo i dokumentiramo koliko su dugo osobni podaci potrebni za definirane poslovne svrhe i važeće zakonske zahtjeve.
  • Ne prikupljamo, koristimo niti razmjenjujemo više osobnih podataka nego je potrebno niti ih zadržavamo u identificirajućem obliku dulje nego je to potrebno za definirane poslovne svrhe i važeće zakonske zahtjeve.
  • Anonimiziramo podatke kada su iz poslovnih razloga potrebni o aktivnostima ili procesima i kada su zadržani za dulje vrijeme.
  • Osiguravamo da su te poslovne potrebe ugrađene u potporne tehnologije i da su priopćene trećim stranama radi podržavanja aktivnosti ili procesa.

  2. Pravičnost – ne obrađujemo osobne podatke na način da su nepravedni prema osobama na koje se odnose.

  • Određujemo predstavlja li predloženo prikupljanje, uporaba ili obrada osobnih podataka vjerojatan i/ili ozbiljan rizik za materijalnu i nematerijalnu imovinu pojedinca u skladu s našim vrijednostima o privatnosti za Sprječavanje štete.
  • Ako priroda podataka, vrsta osoba ili aktivnosti predstavlja vjerojatan i/ili ozbiljan rizik za materijalnu ili nematerijalnu imovinu pojedinaca, osiguravamo da je rizik od nastanka štete manje važan od odgovarajuće koristi tim pojedincima ili našoj misiji spašavanja ili poboljšavanja života i smanjen pomoću mjera, kontrola i mehanizama koje smo uspostavili.
  • Tamo gdje je rizik izgleda veći od dobiti pojedinaca, isključivo obrađujemo osjetljive ili podatke uz izričiti pristanak pojedinca ako je izričito naloženo ili predviđeno važećim propisima ili ako je izričito odobreno od strane nadležnog regulatornog tijela.
  • Dokumentiramo analizu rizika i dizajniramo potrebne mehanizme radi ishođenja i dokumentiranja dokaza o suglasnosti u vezi potpornih tehnologija.

  3. Transparentnost – ne obrađujemo podatke na način ili u svrhe koje nisu transparentni.

  • Sve osobe čiji se osobni podaci obrađuju pod uvjetima predviđenim ovom Politikom imaju pravo kopirati ovu politiku. Kopija ove Politike bit će dostupna na https://www.msdprivacy.com. Odjel za zaštitu privatnosti tvrtke MSD će omogućiti elektroničke i/ili papirnate kopije ove Politike po zahtjevu na adresu navedenu u odjelu 3.a. u nastavku.
  • Kad se osobni podaci prikupljaju izravno od pojedinaca, obavještavamo ih prije prikupljanja podataka i putem jasne, uočljive i lako dostupne obavijesti ili na drugi sličan način (1) od subjekta/subjekata tvrtke koji je/su odgovoran/ni za obradu podataka, (2) putem kontakt podataka našeg Službenika za zaštitu privatnosti i/ili regionalnog/lokalnog službenika za zaštitu podataka, (3) o tome koji će podatak biti prikupljen, (4) svrsi za koju će se koristiti, (5) pravni temelj za obradu od strane tvrtke, (6) s kim će se razmijeniti, uključujući bilo koje zahtjeve za otkrivanje osobnih podataka na zakonite zahtjeve državnih tijela, (7) da li i kako ćemo prebaciti osobne podatke u druge države, uključujući relevantne države gdje je izvodivo (8) koliko dugo će se zadržati ili kriterije po kojima to utvrđujemo, (9) kako će se postaviti pitanja, ili kako mogu izraziti zabrinutost ili izvršiti svoja prava vezana za njihove osobne podatke i (10) kako mogu povući svaku privolu koju su dali, (11) njihovo pravo da ulože pritužbu nadzornom tijelu, (12) svaku obvezu da dostave osobne podatke i posljedice ako tako ne postupe, (13) svako automatizirano donošenje odluka, uključujući izradu profila, ćemo mi izvršiti i (14) poveznicu na ovu Politiku, kad je to moguće i potrebno.
  • Kad je osobni podatak prikupljen kroz promatranje, osjete ili drugim neizravnim putem, možda neće biti moguće omogućiti obavijest o privatnosti izravno pojedincu u vrijeme prikupljanja podatka. U takvim slučajevima, osiguravamo transparentnost pojedincima drugim putem kao što su objavljeni ili ispisani na uređajima ili materijali povezani s uređajima kojima će se prikupiti podaci.
  • Kad su prikupljeni osobni podaci putem web stranice, mobilnih aplikacija, ili drugim online alatima, primjenjujemo tehnološki specifične standarde definirane u našoj Internetskoj politici privatnosti i našem Posvećenosti politici kolačića kako bi se osigurali da su se ispoštovala pravila u vezi transparentnosti u vezi s ovom Politikom.
  • Kad se prikupljaju osobni podaci iz drugih izvora, a ne specifično po uputama naše tvrtke, prije prikupljanja podataka provjeravamo pismenim putem da je dobavljač podataka obavijestio pojedince o načinima i svrsi za koju naša tvrtka namjerava koristiti te podatke. Ako se provjera ne može izvršiti pismenim putem od dobavljača podataka ili prije uporabe osobnih podataka, tada koristimo isključivo anonimizirane podatke ili prije uporabe osobnih podataka obavještavamo pogođene pojedince putem obavijesti o privatnosti ili na sličan način o (1) subjektu/subjektima tvrtke koji je/su odgovoran/ni za obradu podataka, (2) putem kontakt podataka našeg Službenika za zaštitu privatnosti i/ili regionalnog/lokalnog službenika za zaštitu podataka, (3) o tome koji će podatak biti prikupljen, (4) svrsi za koju će se upotrijebiti, (5) pravni temelj za obradu od strane tvrtke, (6) s kim će se razmijeniti, (7) da li i kako ćemo prebaciti osobne podatke u druge države, uključujući relevantne države gdje je izvodivo (8) koliko dugo će se zadržati u našoj tvrtki ili kriterije po kojima to utvrđujemo, (9) kako će se postaviti pitanja, ili kako mogu izraziti zabrinutost ili izvršiti svoja prava vezana za njihove osobne podatke, (10) kako mogu povući svaku privolu koju su dali, (11) njihovo pravo da ulože pritužbu nadzornom tijelu, (12) svaku obvezu da dostave osobne podatke i posljedice ako tako ne postupe, (13) svako automatizirano donošenje odluka, uključujući izradu profila, ćemo mi izvršiti i (14) poveznicu na ovu Politiku, kad je to moguće i potrebno.
  • Osiguravamo da su potrebna transparentnost, mehanizmi, uključujući kad je moguće i mehanizmi koji podržavaju zahtjeve za pojedinačnim pravima ugrađeni u potporne tehnologije i da treće strane koje podržavaju aktivnosti ili proces ne obrađuju podatke o osobama na način koji je proturječan s načinom o kojima je pojedinac putem obavijesti o privatnosti ili drugim provjerljivim sredstvima bio informiran o tome što ćemo mi i drugi koji rade za nas, raditi s tim podacima.

  4. Svrha ograničavanja – koristimo osobne podatke u skladu s potrebama i načelima transparentnosti.

  • Ako su za prethodno prikupljene osobne podatke identificirani novi legitimni poslovni ciljevi, dobijemo privolu od pojedinca za novu uporabu osobnih podataka ili pazimo da su oni ili kompatibilni, kao i materijalno slični ciljevima opisanima u obavijesti o privatnosti ili drugim mehanizmima transparentnosti koji su prethodno učinjeni dostupnim pojedincu. Kompatibilnost utvrđujemo temeljem (1) svake poveznice između postojećih ciljeva i novih predloženih ciljeva, (2) razumnih očekivanja pojedinca, (3) prirode osobnih podataka, (4) posljedica daljnje obrade za pojedinca i (5) mjera zaštite koje uspostavljamo.
  • Ne primjenjujemo ovo načelo za anonimizirane podatke ili tamo gdje ih koristimo samo iz povijesnih ili znanstvenih razloga i (1) kad je Neovisno etičko povjerenstvo ili drugo nadležno tijelo odredilo da je rizik od takve uporabe za privatnost ili druga prava pojedinaca prihvatljiv te (2) smo uspostavili odgovarajuće mjere zaštite kako bi osigurali minimiziranje podataka, kao što je pseudonimizacija i (3) i da se svi drugi važeći zakoni poštuju.
  • Pazimo da su ograničenja predviđena u svrhu limitiranja svrhe dizajnirana u potporne tehnologije, uključujući i kapacitete za izvješćivanje i protok razmjene podataka.

  5. Kvaliteta podataka – čuvamo osobne podatke precizno, u potpunosti i aktualne u skladu s njihovom namjeravanom uporabom.

  • Pazimo da su mehanizmi periodične provjere podataka dizajnirani u potporne tehnologije radi vrednovanja točnosti podataka u usporedbi s izvorima i sustavima protoka podataka.
  • Pazimo da su osjetljive informacije vrednovane kao točne i aktualne prije njihove uporabe, procjene, analize, izvješćivanja ili druge vrste obrade koja predstavlja rizik za pravično postupanje prema osobama u slučajevima kad su upotrijebljeni netočni ili zastarjeli podaci.
  • Tako gdje su osobni podaci izmijenjeni od strane naše tvrtke ili trećih strana koje rade za nas, pazimo da se o tim promjenama blagovremeno obavijeste relevantni pojedinci kad god je to razumno moguće.

  6. Sigurnost – provodimo mjere zaštite radi zaštite osobnih ili osjetljivih podataka od gubitka, zlouporabe ili nedozvoljenog pristupa, otkrivanja, izmjene ili uništenja.

  • Implementirali smo sveobuhvatni program informacijske sigurnosti i primjenjujemo kontrole sigurnosti koje se temelje na osjetljivosti podataka i razini rizika aktivnosti, uzevši u obzir najbolju praksu aktualne tehnologije i trošak implementacije. Naše politike funkcionalne sigurnosti uključuju na primjer standarde o poslovnom kontinuitetu i oporavku u slučaju katastrofa, enkripciju, upravljanje identitetom i pristupom, klasifikaciju podataka, upravljanje sigurnošću podataka u slučaju incidenata, fizički sigurnost i upravljanje rizicima.

  7. Prijenos podataka – odgovorni smo za i održavamo zaštitu privatnosti za osobne podatke kad se prenose prema ili od strane drugih organizacija ili preko

  (1) Prenosimo osobne podatke unutar naše tvrtke ako su ispunjeni sljedeći zahtjevi:

  (1) razmjena je nužna da bi se ispunila svrha zbog koje su prvotno osobni podaci prikupljeni ili drugi legitimni interesi tvrtke, (2) svrha zbog koje se podaci dijele i činjenica da će se dijeliti, je konzistentna sa obavijesti o privatnosti ili drugim mehanizmima transparentnosti koji su prethodno osigurani pojedincu u vrijeme kada su osobni podaci prvotno prikupljeni, a pojedinac je dao svoju privolu kada je nužno, (3) kada jedna podružnica naše tvrtke djeluje isključivo u ime druge podružnice naše tvrtke kod obrade osobnih podataka, (4) kada je nužno prema zakonu, sačinjava se interni sporazum o obradi podataka sukladno Načelu 8 ove Politike.

  (2) Prenosimo osobne podatke ili odobravamo njihovu obradu od strane trećih strana isključivo ako su ispunjeni sljedeći uvjeti odgovorni smo osigurati da se treće strane koje angažiramo pridržavaju tih uvjeta:

  • Ako je uloga treće strane obrada podataka za ili u ime naše kompaniji prije dostave osobnih podataka trećoj strani ili angažiranja treće strane: (1) provodimo dubinsko snimanje privatnosti radi procjene praksi i rizika povezanih s trećim stranama, (2) ugovorom osiguravamo da treće strane obrađuju podatke samo u skladu s našim uputama i u skladu s Politikom, uključujući bez ograničenja svih 8 Načela privatnosti i ostale standarde definirane ovom Politikom i važećim propisima, da će nas brzo obavijestiti u slučaju incidenata o privatnosti, uključujući bilo koju nemogućnost pridržavanja standarda navedenih u ovoj Politici i važećih propisa ili sigurnosnih incidenata te da će surađivati kako bi se brzo sanirao bilo koji značajni incident te kako bi se adresirala pojedinačna prava navedena u poglavlju 2. u nastavku da neće angažirati drugu tvrtku za obradu osobnih podataka bez našeg pismenog odobrenja i bez sačinjavanja sporazuma koji nameće jednake obveze po pitanju zaštite podataka, da će izbrisati ili nam vratiti sve osobne podatke nakon što završe s pružanjem usluga kompaniji MSD ili na naš zahtjev i da će dopustiti našoj tvrtki reviziju i nadzor njihovih praksi za vrijeme trajanja obrade podataka radi ispunjenja ovih zahtjeva. Nastavno, ako treća strana obrađuje osobne podatke koji potiču iz zemlje ili teritorija čiji propisi ograničavaju prijenos podataka, mi ćemo osigurati da prijenos podataka ispunjava zahtjeve u vezi prekograničnog prijenosa opisanog u tački (3) u nastavku.
  • Ako je uloga treće strana dostava osobnih podataka našoj kompaniji, prije ishođenja osobnih podataka od treće strane osiguravamo da se poštuju pravila o transparentnosti u vezi prikupljanja osobnih podataka iz drugih izvora koji se prikupljaju pod našim nadzorom u ugovorom obvezujemo treću stranu da ne krši ni jedan propis ili pravo treće strane prilikom prikupljanja osobnih podataka.
  • Ako je uloga treće strane primanje informacije dostavljenih od strane naše kompaniji radi obrade koja nije pod našim nadzorom, prije dostavljanje podataka trećoj strani osiguravamo da su podaci anonimizirani te pribavljamo pismenim putem od treće strane suglasnost da će koristiti osobne podatke isključivo u poslovne svrhe definirane u sporazumu i u skladu s važećim propisima te da neće pokušati personalizirati takve podatke.
  • Ako je prijenos prema trećoj strani nužan radi zaštite legitimnih interesa pojedinca ili interesa kompanije, možemo prebaciti podatke: (1) u svrhe prevencije prevare ili radi provođenja ili zaštite prava i imovine tvrtke, (2) radi zaštite osobne sigurnosti naših djelatnika ili trećih strana na našoj imovini i (3) radi zaštite naših sredstava tako što poduzimamo korektivne mjere sigurnosti ako razumno sumnjamo da se odvija nezakonita aktivnost ili loše ponašanje.
  • Ako je namjera naše kompanije stjecanje druge kompanije ili njenog većinskog udjela , (1) prije sklapanja sporazuma ili o stjecanju provodimo dubinsko snimanje privatnosti radi procjene prakse i rizika u vezi privatnosti povezanih s takvim stjecanjem, i (2) sklapamo sporazum o prijenosu podataka koji specificiraju uvjete po kojima se smiju otkriti osobni podaci, obveze naše kompanije i treće strane.
  • Ako je namjera treće strane stjecanje naše kompanije ili dijela našeg poslovanja, prije razmjene bilo koje vrste osobnih podataka u vezi otuđenja bilo kojeg dijela našeg poslovanja, mi (1) sklapamo sporazume o prijenosu podataka koji specificiraju uvjete po kojima se osobni podaci smiju otkriti stjecatelju, uključujući odgovarajuća ograničenja vezana za dozvoljenu uporabu osobnih podataka te sukladnost sa standardom navedenim u ovoj Politici i primjenjivim zakonima, (2) provjeravamo sve elemente podataka o osobama prije njihove razmjene u svrhu procjene uvjeta razmjene, (3) pribavljamo suglasnost za dijeljenje osobnih ili osjetljivih podataka u skladu s načelima transparentnosti i ograničenja svrhe ove Politike i (4) od trećih strana zahtijevamo da nas bezodložno obavještavaju u slučaju bilo kakvog incidenta vezanog za privatnost, uključujući nemogućnost poštivanja standarda navedenih u ovoj Politici i primjenjivih zakona te da surađuju u svrhu trenutnog saniranja bilo kojeg značajnog incidenta ili da prekinu s obradom odgovarajućih osobnih podataka.

  (3) Osobne podatke prenosimo preko granice uključujući u Sjedinjenje Američke Države ili se podaci prenose u naše ime u skladu s ovom Politikom. Primijenit ćemo ovu Politiku radi prijenosa osobnih podataka iz bilo koje druge zemlje ili teritorija u skladu s propisima koji ograničavaju prijenos osobnih podataka, pored sukladnosti sa svim zahtjevima koje nameću takvi zakoni (uključujući uporabu svih mehanizama koji su nužni za prijenose preko granice).

  8. Dopuštenost – isključivo obrađujemo osobne podatke ako su ispunjene pretpostavke predviđene propisima.

  • · Dok su prethodnih 7 načela privatnosti kao i zahtjevi u vezi individualnih prava opisani u nastavku predviđeni da ispune zahtjeve privatnosti i propisa o zaštiti podataka koji se primjenjuju na naše poslovanje u cijelom svijetu, u nekim zemljama potrebno je ispuniti dodatne zahtjeve, kao što su na primjer:

   1) Gdje je tako propisano, pribavit ćemo posebne obrasce za određene obrade osobnih podataka kao što je na primjer suglasnost za obradu od strane radničkih vijeća ili sindikata;

   2) Gdje je tako propisano, prijavit ćemo obradu osobnih podataka ili tražiti odobrenje od tijela nadležnog za zaštitu privatnosti i privatnosti podataka;

   3) Gdje je tako propisano, pribavit ćemo šira prava (primjerice pristupa i ispravke) od onih predviđenih ovom Politikom;

   4) Gdje je tako propisano, dodatno ćemo ograničiti razdoblja zadržavanja osobnih podataka; i

   5) Gdje je tako propisano, sklopit ćemo sporazume koji će sadržavati specifične ugovorne klauzule, uključujući sporazume za prekogranični prijenos podataka trećim stranama.

   6) Gdje je tako propisano, objavit ćemo osobne podatke ako to od nas, u skladu s propisima, zatraže javna nadležna tijela, uključujući i udovoljavanje zahtjevima u pogledu nacionalne sigurnosti ili provedbe propisa.

   U slučaju sukoba nadležnosti između ove Politike i važećih zakonodavstava, primijenit će se oni standardi koji pružaju jaču zaštitu pojedincima.

 2. Zahtjeve za pristupom, promjenom, ispravkom ili brisanjem osobnih podataka, prigovorom na obradu osobnih podataka ili za ostvarivanje drugih prava vezano za njihove osobne podatke rješavat ćemo žurno.
  1. Pristup, ispravak i brisanje i druga prava – Po zakonima većine zemalja u kojima poslujemo, pojedinci imaju pravo pristupa svojim osobnim podacima i pravo izmjene, ispravaka ili brisanja osobnih podataka koji su netočni, nepotpuni ili zastarjeli. Uvažit ćemo u obzir sve zahtjeve za pristup, ispravak i brisanje osobnih podataka od svih pojedinaca u skladu s Odjelom 3a navedenim nastavku. Ako je zahtjev za pristup, ispravak ili brisanje u skladu s propisima koji pružaju veću zaštitu pojedincima, pazit ćemo da se takva pravila ispune. U nekim državama, pojedinci mogu imati pravo na druga prava vezano za njihove osobne podatke, kao što je pravo na ograničenje obrade, davanje prigovora na obradu (vidi Odjeljak 2b u nastavku) i da se njihova prava prenesu na drugog pružatelja usluga. Poštovat ćemo ostvarivanje prava na podatke sukladno važećim zakonima.
  2. Izbor – u skladu s našim vrijednostima privatnosti „Poštovanja“ i „Povjerenja“, uvažit ćemo sve pojedinačne zahtjeve u vezi prigovora na obradu osobnih podataka, kao što su na primjer izlazak iz programa aktivnosti u kojima su osobe prethodno pristale sudjelovati, obradu njihovih osobnih podataka u svrhu izvornih marketinških komunikacija, ciljane komunikacije u vezi njihovih osobnih podataka i svaku procjenu odluka o tim osobama koja ima potencijal da utječe na te osobe izvršenu pomoću automatske obrade i algoritama.
   1. Osim kad je to protivno propisima, možda ćemo odbiti zahtjeve kad bi pojedinačni zahtjev onemogućio našu tvrtki u pravu da: (1) ispuni svoje zakonske ili etičke obveze, uključujući objavu osobnih podataka kada to od nas, u skladu s propisima, zatraže nadležna javna tijela, uključujući i udovoljavanje zahtjevima u pogledu nacionalne sigurnosti ili provedbe propisa, (2) istražuje, postavlja ili se brani od tužbenih zahtjeva, i (3) ispunjava ugovore, upravlja odnosima ili se uključi u ostale dopuštene poslovne aktivnosti koje su sukladne s načelima transparentnosti i ograničenja svrhe ove Politike i koje su poduzete na temelju podataka o predmetnim osobama. Stranku ćemo obavijestiti i dokumentirati joj svaku odluku o odbijanju zahtjeva u skladu s ovom Politikom u roku od petnaest radnih dana od dana donošenja odluke.
 3. Žurno ćemo odgovoriti i potaknuti sva pitanja povezan s privatnošću, upitima, pritužbama, zabrinutošću i svakim potencijalnim incidentom o privatnosti ili sigurnosti.
  1. Svaki pojedinac čije podatke obrađujemo u okviru ove Politike, može postaviti pitanje, podnijeti prigovor ili izraziti zabrinutost našoj tvrtki u bilo koje vrijeme, uključujući zahtjev za popisom svih podružnica na koje se odnosi ova Politika. Očekujemo od naših zaposlenika i ostalih osoba koje rade u ime naše tvrtke da žurno dostave obavijest ako imaju razloga vjerovati da ih bilo koji propis sprječava u postupanju u skladu s ovom Politikom. Bilo koje pitanje, prigovor ili zabrinutost u vezi bilo koje osobe, ili bilo koja obavijest dostavljena od strane naših zaposlenika ili druge osobe koja djeluje u naše tvrtke mora se uputiti na Globalni odjel za zaštitu privatnosti kompanije MSD:
   1. e-poštom na adresu: msd_privacy_office@msd.com
   2. poštom na adresu: Privacy Office, Merck & Co., Inc., UG4B-24, 351 N. Sumneytown Pike, North Wales, Pennsylvania, SAD 19454.
  2. Zaposlenici i izvođači moraju žurno obavijestiti Globalni odjel za zaštitu privatnosti kompanije MSD ili Nadzornika za privatnost za njihovo polje rada o svim pitanjima, pritužbama ili zabrinutošću u vezi prakse o privatnosti naše tvrtke.
  3. Globalni odjel za zaštitu privatnosti kompanije MSD će pregledati, ispitati ili će surađivati s etičkim, pravnim odjelima ili odjelima za sukladnost radi ispitivanja svih pitanja, pritužbi ili izražene zabrinutosti u vezi korporativne prakse privatnosti, bez obzira jesu li primljeni od strane zaposlenih ili drugih osoba ili putem trećih strana uključujući na primjer od strane regulatornih tijela, agenata za odgovornost ili drugih vladinih tijela. Odgovorit ćemo svi osobama ili subjektima koji su postavili pitanja, podnijeli pritužbu ili izrazili zabrinutost našoj tvrtki u roku od trideset (30) kalendarskih dana osim ako je propisano ili treća strana zahtijeva odgovor u kraćem roku ili ako okolnosti kao što je usporedna istraga nadležnih tijela, ne nalažu dulji period u kojem slučaju će odgovor osobi ili tijelu stići pismenim putem čim je to moguće s obzirom na prirodu okolnosti koje uzrokuju zakašnjenje.
  4. Globalni odjel za zaštitu privatnosti tvrtke MSD u suradnji s pravnim odjelom surađivat će radi davanja odgovora na ispitivanje, inspekciju, ili istragu nadležnog regulatornog tijela.
  5. Za pritužbe koje se ne mogu riješiti između naše tvrtke i podnositelja, naša tvrtka pristaje sudjelovati u postupcima rješavanja sporova u istrazi i rješavanju pritužbi u skladu s ovom Politikom. Međutim, s vremena na vrijeme, pojedinci koji žive na području EGP-a ili oni čiji su osobni podaci u nadležnosti propisa o zaštiti podataka izvan EGP-a, mogu se također pouzdati na standard 3.f. naveden u nastavku:
   1. za sporove u vezi osobnih podataka koje primi naša tvrtka o Švicarskoj, naša tvrtka pristaje na suradnju sa Švicarskim FDPIC-om;
   2. za sporove u vezi s prijenosom osobnih podataka vezanih uz aktivnosti ljudskih potencijala u SAD, a koji su prikupljeni u kontekstu zapošljavanja u EGP-u, naša tvrtka obvezuje se surađivati s odgovarajućim ovlaštenim povjereničkim tijelom za zaštitu podataka u EU.
   3. za sporove u vezi svih ostalih osobnih podataka na koje se primjenjuje ova Politika, kao na primjer oni koji uključuju sukladnost naše tvrtke s Azijsko pacifičkom gospodarskom suradnjom („APGS“) Globalna pravila o prekograničnoj privatnosti podataka („GPPPP“), Sporazum o Zaštiti privatnosti između EU i SAD-a i Švicarske i SAD-a, naša tvrtka je pristala na rješavanje sporova putem američke tvrtke za rješavanje sporova TRUSTe. Osobe koje su postavile pitanja ili izrazile zabrinutost našoj tvrtki i koje ne prime potvrdu od strane naše tvrtke u vezi ispitivanja ili koji misle da njihovo pitanje ili zabrinutost nisu zadovoljavajuće razmotreni, trebaju kontaktirati program rješavanja sporova TRUSTe putem Interneta, e-pošte ili faksa. Upiti e-poštom ili faksom moraju identificirati Merck & Co., Inc. ili MSD kao tvrtku kojoj su podneseni pitanje ili izražena zabrinutost i uključiti opis zabrinutosti u vezi privatnosti, ime i prezime osobe koja je podnijela upit i smije li TRUSTe razmijeniti podatke o ispitivanju s našom tvrtkom. TRUSTe će djelovati kao veza između naše tvrtke radi rješavanja tih sporova.
    1. Online
    2. Fax: +1-415-520-3420
    3. E-pošta: Watchdog Complaints, TRUSTe, 835 Market Street, Suite 800, Box 137 San Francisco, CA, SAD 94103-1905
   4. za podatke o TRUSTe i postupcima rješavanja sporova TRUSTe posjetite TRUSTe na Internetu ili zatražite tu informaciju od TRUSTe e-poštom, faksom putem gore navedenih adresa. Postupak rješavanja sporova TRUSTe provodi se na engleskom jeziku.
   5. za sporove koji bi mogli proizaći iz sporazuma o Zaštiti privatnosti između EU i SAD-a i Švicarske i SAD-a koji se ne riješe koracima navedenima u ovom poglavlju, pojedinci mogu pokrenuti obvezujuću arbitražu u skladu s postupcima za povjerenstvo zaštite privatnosti uspostavljeno u sklopu sporazuma o Zaštiti privatnosti između EU i SAD-a i Švicarske i SAD-a.
  6. Sve osobe koje prebivaju na teritoriju EGP-a, ili osobe čiji su osobni podaci podložni zaštiti podataka po propisima zemalja EGP-a i preneseni izvan EGP-a, čiji su podaci obrađeni u skladu s ovom Politikom (kao što je definirano u gornjem Odjeljku 2) u bilo koje vrijeme, imaju pravo na temelju ove Politike izvršiti zahtjeve iz ove Politike kao korisnici treće strane, uključujući i pravo na podnošenje tužbe, ostalih pravnih sredstava i lijekova kako bi ostvarili zaštitu zbog kršenje svojih prava zaštićenih ovom Politikom i prava na naknadu štete kao posljedicu takvog kršenja. Osobe koje prebivaju na teritoriju EGP-a ili osobe čiji su osobni podaci podložni zaštiti podataka po propisima zemalja EGP-a i preneseni izvan EGP-a (u svrhu pojašnjenja, uključujući i SAD), mogu podnijeti zahtjev ili pritužbu koja proizlazi iz ove Politike protiv društva Merck, Sharp & Dohme (Europe) Inc. – podružnica u Belgiji („MSD Europe“):
   1. sudovima ili tijelima za zaštitu podataka u zemlji EGP-a iz koje je osobni podatak prenesen,
   2. na sudovima ili kod tijela za zaštitu podataka lociranog u njihovoj uobičajenoj državi boravišta na području EGP-a, ili
   3. sudovima Belgije ili Komisiji za privatnost podataka Belgije.
  7. Naša kompanije će odgovoriti na sve upite osoba ili subjekata koji su postavili upite, podnijeli pritužbe ili izrazili zabrinutost našoj kompanije u roku od trideset (30) kalendarskih dana osim ako je propisano ili treća strana zahtijeva odgovor u kraćem roku ili ako okolnosti kao ne nalažu dulji period o čemu će podnositelji biti obaviješteni pismenim putem.
 4. Odgovorni smo za održavanje naših standarda i vrijednosti privatnosti.
  1. Podružnica naše kompanije odgovorna za radnju koja je na temelju potvrđenog incidenta o privatnosti ili sigurnosti, financijski je odgovorna za iznos naknade štete ili kazne kao posljedica incidenta o privatnosti ili sigurnosti.
   1. U suradnji sa, i pod rukovodstvom Globalnog odjela za zaštitu privatnosti kompanije MSD, MSD Europe je odgovoran za poduzimanje potrebnih radnji kako bi se razmotrila sva navodna kršenja ove Politike od strane podružnica naše kompanije izvan EGP-a koja utječu na pojedince koji prebivaju unutar EGP-a ili na pojedince čiji su osobni podaci podložni zaštiti po propisima zemalja EGP-a i preneseni izvan tog prostora, i kad je tako određeno, za plaćanje kazni ili naknade štete za kršenja ove Politike koje utječu na pojedince koji prebivaju na teritoriju EGP-a ili čiji su osobni podaci podložni zaštiti po propisima zemalja EGP-a i preneseni izvan tog prostora. Uz potporu Globalnog odjela za zaštitu privatnosti kompanije MSD i podružnice naše kompanije izvan EGP-a odgovorne za navodno kršenje, MSD Europe je odgovoran za dokazivanje da naša kompanije nije odgovorna za navodno kršenje. Kad je neka druga naša podružnica odgovorna za radnje koje su dovele do kazne ili naknade štete, toj se podružnici može naložiti da odmah naknadi MSD Europe-i svaki iznos koji je platio MSD Europe. Ako podružnica naše tvrtke izvan EGP-a prekrši ovu Politiku, sudovi ili tijela za zaštitu privatnosti u EGP-u imaju nadležnost i zahvaćeni pojedinac ima pravo i mogućnost pravnog lijeka protiv MSD Europe kao što je navedeno u gornjem Odjeljku 3.f.
   2. U suradnji sa, i pod rukovodstvom Globalnog odjela za zaštitu privatnosti kompanije MSD, Merck Sharp & Dohme Corp. je odgovoran za poduzimanje potrebni radnji u svrhu razmatranja svih navodnih kršenja ove Politike koje pogađaju pojedince koji žive izvan EGP-a, i kad je tako određeno, za plaćanje kazni ili naknade štete za kršenja ove Politike koje pogađaju pojedince koji prebivaju izvan EGP-a ili čiji osobni podaci nisu podložni zaštiti po propisima zemalja EGP-a. Kad je neka druga podružnica naše tvrtke odgovorna za radnje koje su dovele do kazne ili naknade štete, toj se podružnici može naložiti da odmah naknadi Merck Sharp & Dohme Corp. svaki iznos koji je platio Merck Sharp & Dohme Corp.

Nadzor

Radi osiguranja regulatornim tijelima i dionicima da je naša kompanije odgovorna u svom opredjeljenju etičke i odgovorne prakse u vezi privatnosti, kompanije vodi nadzorno tijelo sa širokim ovlastima predvođeno Voditeljem Odjela za zaštitu privatnosti i njegovim Globalnim odjelom za zaštitu privatnosti (GOZP), imenovanim Službenicima za zaštitu privatnosti (SZP), SZP u državi gdje zakon ili lokalna tijela zahtijevaju i Nadzornicima za privatnost, koji su postavljeni od strane starijeg menadžmenta i služi kao veza između Globalnog odjela za zaštitu privatnosti kompanije MSD i organizacijskih jedinica u kojima rade.

Naša će se kompanije osloniti na Agente odgovorne za privatnost kojima je po propisima obvezna periodično, provjeriti sukladnost sa zahtjevima ove Politike o propisa, uključujući i zemlje APGS-a i GPPPP.

Pored provjera osiguranja koje vodi Globalni odjel za zaštitu privatnosti tvrtke MSD, interni i eksterni revizioni i osiguravajući timovi vršit će provjeru sukladnosti kako bi provjerili da li tvrtka MSD se pridržava ove Politike, uključujući sve politike, postupke, standarde i smjernice koje podliježu ovoj Politici. Korektivni i preventivni akcioni planovi se razvijaju i implementiraju da bi se riješili nedostaci koje uoči revizioni i osiguravajući timovi. Rezultati programa revizije se saopćavaju voditelju Odjela za zaštitu privatnosti i Odboru za privatnost i zaštitu podataka, koji su odgovorni za izvješćivanje o istima kako je i opisano u ovoj Politici.

Tijela za privatnost i zaštitu podataka koji su odobrili ovu Politiku ili koji su nadležni za praksu naše kompanije po ovoj Politici imaju pravo provjere sukladnosti s tim s Politikom. Poštovat ćemo savjete nadležnih tijela u vezi tumačenja i primjene ove Politike.

Uvjeti koje trebate znati

 • Anonimizacija. Izmjena, skraćivanje, uništenje ili druga vrsta uređivanja ili izmjene osobnih podataka kako bi bilo neopozivo nemoguće identificirati, locirati ili kontaktirati pojedinca, samostalno ili u kombinaciji sa drugim podacima.
 • Incident o privatnosti. Kršenje ove Politike ili propisa o zaštiti privatnosti ili osobnih podataka, uključujući i sigurnosne incidente. Definiranje je li se dogodio incident o privatnosti i radi li se o materijalnom kršenju provest će Globalni odjel za zaštitu privatnosti tvrtke MSD, Upravljanje rizikom po informacijske tehnologije (URIT) i Ured Generalnog savjetnika.
 • Naša kompanije. Merck & Co., Inc. (Rahway, NJ, USA), pravni sljednici, podružnice i odjela bilo gdje u svijetu, osim zajedničkih pothvata u kojima sudjeluje naša tvrtka.
 • Obrada. Izvršenje bilo koje operacije ili skupa operacija na podacima u vezi osoba, bez obzira radi li se o automatskoj obradi, uključujući na primjer prikupljanje, snimanje, organizaciju, pohranu, pristup, prilagođavanje, izmjenu, povlačenje, konzultiranje, uporabu, procjenu, analizu, izvješćivanje, dijeljenje, otkrivanje, širenje, prijenos, stavljanje na raspolaganje, usklađivanje, kombiniranje, blokiranje, izbacivanje, brisanje ili uništenje.
 • Osjetljivi podaci. Svaka vrsta podataka o osobama koja sadrži potencijalni rizik ili štetu za pojedince, uključujući podatke koje propisi definiraju kao osjetljive, uključujući na primjer podatke u vezi zdravlja, genetike, biometrije, rase, narodnosti, političkih stavova ili uvjerenja, povijesti nekažnjavanja, točne geografske lokacije, bankarskih ili financijskih podataka, identifikacijskih brojeva koje dodjeljuju nadležna tijela, maloljetnika, spolnog ponašanja, seksualnog opredjeljenja, sindikalne pripadnosti, osiguranja, socijalne pomoći i drugih koristi ostvarenih na temelju radnog prava ili socijalnog statusa.
 • Osobni podaci. Svi podaci koji se odnose na pojedince koji su identificirani ili se mogu identificirati, uključujući podatke koji identificiraju pojedinca ili koji se mogu uporabiti za identifikaciju, lociranje, praćenje ili kontaktiranje pojedinaca. Osobni podaci uključuju izravno identificirajuće podatke kao što su ime i prezime, identifikacijski broj ili jedinstveni naziv posla, kao i neizravno identificirajuće podatke kao što su datum rođenja, jedinstveni broj mobitela ili prenosiv identifikator uređaja, telefonski broj kao i podatke kodirane šifrom i mrežne identifikatore kao što su IP adrese.
 • Pravo. Svi važeći zakoni, pravila, propisi i mišljenja koji imaju snagu zakona u zemlju u kojoj kompanije operira ili u kojima je osobni podatak obrađen od strane ili u ime naše kompanije. Ovo uključuje sve okvire privatnosti prema kojima je naša kompanije odobrena ili certificirana, uključujući i zemlje Azijsko pacifičko ekonomske suradnje („APES“) Globalna pravila o prekograničnoj privatnosti podataka („GPPPP“), Sporazum o Zaštiti privatnosti između EU i SAD-a i Švicarske i SAD-a prema istražnim i izvršnim ovlastima američke Federalne trgovinske komisije.
 • Sigurnosni incident. Kršenje sigurnosti što dovodi do slučajnog ili nezakonitog uništavanja, gubitka, izmjene, neovlaštenog otkrivanja ili pristupa osobnim podacima, ili po razumnom uvjerenju kompanije postojanje istog. Pristup osobnim podacima od strane ili u ime naše tvrtke bez namjere kršenja ove Politike ne predstavlja sigurnosni incident, po uvjetom da je osobni podatak upotrijebljen ili otkriven samo u svrhu odobren ovom Politikom.
 • Treća strana. Svaki pravni subjekt, organizacija ili osoba koja nije u vlasništvu naše kompanije ili u kojoj naša tvrtka nema kontrolu ili koja nije zaposlenik naše tvrtke. Osim kad je to predviđeno ovom politikom, nijedna naša podružnica niti odjel ne moraju ispunjavati zahtjeve treće strane na temelju ove politike jer su sve podružnice i odjeli obvezni obrađivati osobne podatke u skladu s ovom Politikom, uključujući u okolnostima gdje jedna od naših podružnica podržava jednu ili više podružnica naše kompanije u obradi podataka.

Promjene Politike

Ova se Politika može mijenjati kako bi se uskladila sa zahtjevima postojećih propisa. Svaki put kad dođe do materijalne promjene ove politike, o tome ćete moći pročitati na našoj web stranici privatnosti (https://www.msdprivacy.com) u trajanju od 60 dana.